My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
華岡興業基金會. : Xie tian [videorecording] : Taiwan ren de mi shi wen hua = Food from the heavens : Taiwan's rice culture / dao yan, Ye Hongzhou ; jian zhi, Su Zhengping ; zhuan gao, Min Jiehui ; Hua gang xing ye ji jin hui qi hua zhi zuo ; Guang hua zhuan bo shi ye zong gong si chu pin.  2002 1
華幼武. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 94 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
華建強, 1975- : Xin xian hua xing : Hua Jianqiang = New blossoms of the divine : solo exhibition by Hua Chien-chiang / [zhi xing bian ji Jian Zhengyi].  2007 1
華德公. : Zuo can san shu / Yang Hongjiang, Hua Degong jiao zhu.  1983 1
華意蓉. : Ying Han xin li xue ci dian = English Chinese dictionary of psychology / Zhuo Yaoshun, Hua Yirong he bian.  1988 1
  華文 -- See Hua, Wen   1
華文書局. : Wen yuan ying hua suo yin / Hua wen shu ju bian ji bu bian.  1967 1
華文祺.   4
華文軒. : Du Fu juan / Hua Wenxuan bian.  1964 1
華族留美史: 150年的學習與成就國際學術硏討會 (1997 : : Hua zu liu Mei shi : 150 nian de xue xi yu cheng jiu : guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Li Youning zhu bian.  1999 1
華昌泗. : Shuo wen ba zhong dan zi suo yin / Hong Wentao, Hua Changsi, Hong Zhaomin he bian.  1996 1
華本松. : Bose Ting zhi (quan) / Chen Rujin xiu ; Hua Bensong zuan.  1967 1
華林甫.   2
華東人民出版社. : Zhonghua Renmin Gongheguo cheng zhi fan ge ming tiao li : Tu jie tong su ben / Hua dong ren min chu ban she, Jie fang ri bao she, Zhonghua quan guo mei shu gong zuo zhe xie hui Shanghai fen hui bian hui.  1951 1
華東師範大學. : Ci xue.  1981- 1
華東師範大學 (Shanghai, China). : Li dai shu fa lun wen xuan / [Shanghai shu hua chu ban she, Hua dong shi fan da xue gu ji zheng li yan jiu shi xuan bian jiao dian].  1979 1
華東師範大學 (Shanghai). : Yu wen jiao xue.    1
華東師範大學. : Zhongguo wen zi yan jiu.  1999- 1
華東師範大學. : Zhongguo jin dai shi can kao shu mu chu bian [1842-1919] Huadong shi fan da xue li shi xi zi liao shi bian.  1962 1
華東戲曲硏究院. : Hua dong di fang xi qu cong kan / Hua dong xi qu yan jiu yuan bian ji.  1955 1
華東政法學院. : Fa xue [electronic resource] = Faxue yuekan.  1982- 1
華梵大學 (Taiwan). : Kai fun : 2007 Taiwan guo ji xian dai shu fa zhan = Open fun : 2007 Taipei International Modern Calligraphy Exhibition / [zhi xing bian ji Liu Yongren ; fan yi Zhang Zhiwei].  2008 1
華梵大學. : "Lao Siguang si xiang yu Zhongguo zhe xue shi jie hua" xue shu yan tao hui lun wen ji / Hua fan da xue zhe xue xi zhu bian.  2002 1
華梅. : Hua Mei tan fu shi wen hua = Huamei's essaies [sic] on dress & adornments.  2001 1
華楚. : Fa lun gong feng bao / Hua Chu, Zhong Han zhu.  1999 1
華欣醫學大辭典編纂委員會.   2
  華歷 -- See Hua, Li   1
華永康. : Ba lei jian shi = History of ballet / [zhu bian Zhu Liren ; ze ren zhu bian Xue Jinghua, Hua Yongkang ; ying wen fan yi Xu Tianhong].  2006 1
  華海倫 -- See Farmer, Helen S.   1
華潤貿易諮詢有限公司. : Xianggang jing ji mao yi tong ji hui bian, 1947-1987 / Hua run mao yi zi xun you xian gong si bian yin.  1988 1
  華特·惠特曼, 1819-1892 -- See Whitman, Walt, 1819-1892   1
華琴珊.. : Xu jing hua yuan : [4 juan 40 hui] / Hua Qinshan zhu.  1990 1
華琳, 1791-1850. : Zhongguo shu hua quan shu. Di 11 ce / Lu Fusheng zhu bian.  2000 1
  華生 -- See Hua, Sheng   1
  華盛 -- See Hua, Sheng   1
  華盛頓大學 -- See University of Washington   1
  華立 -- See Hua, Li   1
華粹出版社. : Jun fa xian xing ji / Ben she bian ji bu.  1976 1
  Khua, Lo-ken, 1910-1985 -- See Hua, Luogeng, 1910-1985   1
  堆壘素數論. German -- See Hua Luogeng 1910 1985 Dui lei su shu lun. German   1
華羅庚, 1911- : Zhongguo zhi shi fen zi jin yan lu.  1972- 1
華美出版公司 (Shanghai) : Zhongguo quan mian kang zhan da shi ji, Hua mei chu ban gong si [bian]  1970? 1
  華美協進社 (New York, N.Y.) -- See China Institute in America   1
華羽, 1930- : Nanyang wen wu zhi lue / [bian zhu zhe Ding Huayong].  1983 1
  華聲 -- See Hua, Sheng   1
  華荔 -- See Hua, Li   1
華西大學. : Hua xi da xue tu shu guan Sichuan fang zhi mu lu [Lin Mingjun bian.  1951 1
  華誼兄弟傳媒股份有限公司 -- See Huayi Brothers Media (Firm)   1
  華誼兄弟國際有限公司 -- See Huayi Brothers International Limited   1
華誼兄弟太合影視投資有限公司. : Tian xia wu zei [videorecording] = A world without thieves / Hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si ... [deng] chu pin ; chu pin ren Wang Wei ... [deng] ; jian zhi Chen Guofu ; bian ju Wang Gang, Lin Lisheng, E Lu ; dao yan Feng Xiaogang.  2004 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next