My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
葉春及, 1552年舉人. : Shi dong ji [electronic resource] : [18 juan / Ye Chunji zhuan].  2006 1
葉春及, ju ren 1552. : Shi dong ji : [18 juan / Ye Chunji zhuan]  1974 1
葉時, 1184年進士. : Li jing hui yuan [electronic resource] : [4 juan] / (Song) Ye Shi zhuan.  2006 1
葉時傑. : Shi tou ren / Ye Shijie zhu.  1955 1
葉曙. : Xian hua tai da si shi nian / Ye Shu zhu ; [Bian ji zhe zhuan ji wen xue za zhi she].  1989 1
葉書. : Xian du zhi / Chen Xingding bian. Tai nan dong lin zhi / Feng Gengxue, Ye Shu zhuan. Jiangxi Qing yun pu zhi / Huang Hanqiao bian.  2000 1
葉朗, 1938- : Zhongguo mei xue shi / Ye Lang zhu.  1996 1
葉柏祥, 1959- : Huang Xinjie qian zhuan : Min jin dang de yong yuan da lao / Ye Boxiang zhu.  1994 1
葉森.   2
葉楚傖, 1883-1946. : Song Jiaoren / bian zhu zhe Cheng Tu ; zhu bian zhe Ye Chucang, Chen Lifu.  1936 1
葉楠.   2
葉榮鐘, 1900- .   6
葉櫓. : Ai Qing / xuan ping bian ji Ye Lu.  1989 1
葉步榮.   2
葉步青, 1935- : Han yu de gou ci fa yan jiu / Pan Wenguo, Ye Buqing, Han Yang zhu.  1993 1
葉永烈.   4
葉永烈.. : Mao Jiang zheng ba lu / Ye Yonglie zhu.  1993 1
葉洪生, 1948-   18
葉海煙, 1951-   3
葉淑貞. : Riben shi dai Taiwan jing ji tong ji wen xian mu lu = An annotated bibliography of Taiwanese economic statistical documents from the Japanese Era / Wu Congmin, Ye Shuzhen, Liu Yingchuan bian.  2004 1
葉 添水. : Di wu dai Cang jie yu PE3 : BCC, MS-DOS, PE2, shi yong yu suo you dian nao / Ye Tianshui, Xie Xiuling he bian.  1990 1
葉滋森. : Jingjiang xian zhi : Jiangsu sheng / Ye Zisen deng xiu ; Chu Xiang deng zuan.  1983 1
葉潛昭. : Dang dai Riben tiao yue xi lun / [Zhu zhe Ye Qianzhao]  1977 1
葉為耽. : Zhendan ren yu Zhoukoudian wen hua / Ye Weidan zhu.  1937 1
葉燮, 1627-1703. : Yuan shi / Ye Xie zhu ; Huo Songlin jiao zhu. Yi piao shi hua / Xue Xue zhu ; Du Weimo jiao zhu. Shuo shi sui yu / Shen Deqian zhu ; Huo Songlin jiao zhu.  1979 1
葉玉森, d. 1933. : Yin xu shu qi kao shi xiao jian : [1 juan] / Chen Banghuai zhuan. Tie yun cang gui shi yi : fu kao shi / Ye Yusen bian.  1925 1
葉玉珠. : Chuang zao li jiao xue : guo qu, xian zai yu wei lai / Ye Yuzhu zhu.  2006 1
葉玉麟.   3
葉珊.   2
葉珊..   2
葉琴. : Hai wai Hua ren qi ye zhi xian dai hua / Ye Qin zhu ; Hua qiao xie hui zong hui, Shi Hua yin hang wen hua ji jin hui, Fengjia da xue jing ji yan jiu suo bian yin.  1987 1
葉生等. : Ren ben guan li : Zhongguo shi ren li zi yuan zhan lüe shi cao quan lu.  2005 1
葉盛, 1420-1474.   2
葉石濤, 1925-   11
葉石濤, 1925-2008.   3
葉祖灝. : Fei chu bu ping deng tiao yue / zhu zhe Ye Zuhao.  1967 1
葉祥苓.   2
葉萬青. : Ye shi yi an cun zhen : [3 juan]; hou fu Ma an / [Ye Tianshi] ; Ye Wanqing jiao kan.  1915 1
葉程義.   2
葉立誠.   2
葉笛.   2
葉笛文學學術研討會 (2007 : : Ye Di wen xue xue shu yan tao hui lun wen ji / zuo zhe Sanmu Zhida ... [et. al.] ; zhu bian Dai Wenfeng.  2007 1
葉紹翁, 12th/13th cent. : Si chao wen jian lu [electronic resource] : [5 juan, mu lu / Ye Shaoweng zhuan].  2006 1
葉紹鈞, 1894- : Ye Shengtao duan pian xiao shuo xuan ji.  1954 1
葉紹清, : Ma Hua Ying dui zhao tong yi ci ci dian : Hua wen suo yin / Ye Shaoqing bian.  1963 1
葉紫, 1912-1939.   2
葉維廉.   4
葉維廉, 1937- : Wan li feng yan : Ye Weilian san wen ji / [Ye Weilian zhu].  1980 1
葉美珍.   2
葉翔之, : Zhong Mei he zuo suo zhi / Guo fang bu qing bao ju bian yin ; Ye Xiangzhi jian xiu ; Fei Yunwen zhi bi.  1970 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next