My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
葉菁蕪.. : Zhongguo min ge xuan / Ye Qingwu bian.  1956 1
葉華. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 83 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
葉蔭聰. : Wei xia yi dai jue xing / Ye Yincong zhu bian.  2012 1
葉蕙. : Sha zhi yu gao / Chichuan Cilang zhu ; Ye Hui yi.  1992 1
葉衍蘭, jin shi 1856, : Qing dai xue zhe xiang zhuan / Chengdu tu shu guan bian.  2014 1
葉衡・ : Li ji xuan zhu / Ye Heng xuan zhu.  1965 1
葉詠詩. : Xianggang zuo qu jia guan xian yue zuo pin [sound recording] = Orchestral works / by Hong Kong composers.  p1999 1
葉 誌成. : Hengchun shi zhi : Riben zheng fan ji / Ye Zhicheng zhu.  2000 1
葉謹睿, 1971-, : Jing : Li Xiaojing hui gu zhan / zhi xing bian ji Wu Zhaoying = Looking glass : Daniel Lee retrospective / editor : Chao-ying Wu.  2016 1
葉貞伶. : Aozhou Zhongguo xue yu Gudeman / Liu Lingming, Ye Zhenling, Shi Zhiyu.  2014 1
葉貴良. : Dunhuang ben "Tai xuan zhen yi ben ji jing" ji jiao / Ye Guiliang zhu.  2010 1
葉農, : Ao men jie shi / Ye Nong.  2016 1
葉適, 1150-1223.   5
葉適, 1150-1223. : Ye Shi ji / [Liu Gongchun, Wang Xiaoyu, Li Zhefu dian jiao].  1961 1
葉酉, 1739年進士. : Chun qiu jiu yi [electronic resource] : [16 juan ; Chun qiu zong shuo ; Chun qiu bi li / Ye You zhuan].  2006 1
葉酉, jin shi 1739. : Chun qiu jiu yi : [16 juan] / [Ye You zhuan].  1971 1
葉采. : Jin si lu [electronic resource] : [14 juan / Zhu Xi, L赠Zuqian bian ; Ye Cai ji jie].  2006 1
葉金. : Ren lei wen yi bao gao : fei chang shi ke de ren lei sheng cun zhi zhan / Ye Jin bian zhu.  2003 1
葉鈞. : Zhou Jiang ci xuan zhu / Ye Jun xuan zhu.  1965 1
葉銘源. : Taibei xin xing xiang = New image of Taipei / [she ying Ye Mingyuan, Huang Tianjin]  1981 1
葉錫恩. : Colonial Hong Kong in the eyes of Elsie Tu [electronic resource] / [Du Ye Xien].  2003 1
葉鍵得. : Gu Han yu zi yi fan xun tan wei / Ye Jiande zhu.  2003 1
[葉長青]   2
葉陽明, 1950- : Deguo xian zheng zhi xu / Ye Yangming zhu.  2005 1
葉隆禮, 1247年進士. : Qin ding chong ding Qidan guo zhi [electronic resource] : [28 juan, juan shou / Ye Longli zhuan].  2006 1
葉隆禮, jin shi 1247.   2
  葉隱研究会 -- See Hagakure Kenkyūkai   1
葉靈鳳, 1904-1975.   5
葉頌姿. : Ying zi wen da lu / Ye Songzi.  1976 1
葉顯恩. : Zhujiang Sanjiaozhou she hui jing ji shi yan jiu / Ye Xian'en zhu.  2001 1
葉高華. : Taiwan zhan hou ren kou pu cha di tu ji, 1956-2010 / [Wen Zaihong, Huang Qingqi, Ye Gaohua bian zhu].  2012 1
  葉鴻 -- See Ye, Hong   1
葉鴻洲. : Xie tian [videorecording] : Taiwan ren de mi shi wen hua = Food from the heavens : Taiwan's rice culture / dao yan, Ye Hongzhou ; jian zhi, Su Zhengping ; zhuan gao, Min Jiehui ; Hua gang xing ye ji jin hui qi hua zhi zuo ; Guang hua zhuan bo shi ye zong gong si chu pin.  2002 1
葉龍,   3
葉龍?, 1940-. : Ri zhi shi qi Taiwan dian ying shi = Thehistory of Taiwanese movies during the Japanese colonization [electronic resource] / Ye Longyan zhu.  1998 1
葉龍彥, 1940-.   2
葉 斌, 1956- : Fo Tucheng da shi zhuan : chuan fa dong tu di yi ren / zuo zhe Ye Bin.  1995 1
葉棻, fl. 1190.   2
葉淶. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 45 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
葉潞淵, 1970- : Zhongguo ni yin yuan liu / Qian Juntao, Ye Luyuan he zhu.  1974 1
葉紘麟. : Gen sui di guo de jiao bu : Defu Sufeng ren shi Zhongguo de shi jiao / Ye Honglin zhu.  2009 1
葉葱奇. : Li He shi ji / Ye Congqi bian ding.  1959 1
  葉蓁, 1962- -- See Yip, June Chun, 1962-   1
葉蜚聲. : Yu yan xue gang yao / Ye Feisheng, Xu Tongqiang zhu.  1993 1
葉蠖生.   2
葉剑英. : Ye Jianying shi ci xuan ji / [bian zhe Jun shi ke xue yuan Ye Jianying zhuan ji bian xie zu ; shu xie Lu Zhongnan].  1983 1
葉向高, 1559-1627.   2
葉笃初. : Dang de jian she jiao cheng xin bian / Zhao shenghui, Wan fuyi, Ye Duchu zhu bian.  1991 1
葉志雲. : Zang chuan fo jiao yi shu dao lan / Ye Zhiyun zhu ; Taizhong shi li wen hua zhong xin bian yin.  1999 1
葉志研, : Shu hai li zhu : Xianggang Zhong wen da xue tu shu guan zhen cang zhuan ji / zhu bian Zou Yingwen ; bian wei hui Zou Yingwen, Lin Jinguang, Liu Lizhi, Huo Yuzhen, Liang Zhenqiang ; Dong Ya yu wen zhen cang zhuan wen Zou Yingwen ; Ying yi Liu Yuntong, Zhang Tian, He Jiayi ; Ying wen bian ji Ye Zhiyan, Du Anni ; xi fang yu wen zhen cang zhuan wen Lin Jinguang ; Ying wen bian ji Shi Dali, Ye Zhiyan ; Zhong yi Zhou Min, He Jiayi = From the treasure house : jewels from the Library of The Chinese University of Hong Kong / editor-in-chief, Y.W. Chau ; editorial board, Y.W. Chau, Lam Chun-kwong, Maria L.C. Lau ; Teresa Y.C. Fok, Kevin C.K. Leung ; East Asian language collection contributors to entries, Y.W. Chau ; English translator Carolyn Lau, Zhang Tian, Ho Ka-ngai ; English editor Ip Chi-yin, Anne Douglas ; Western languages collection contributor to entries Lam Chun-kwong ; English editor Colin Storey, Ip Chi-yin ; Chinese translator Leonora Zhou, Ho Ka-ngai.  c2014 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next