My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
蒋韵, 1954- : Wo de liang ge nü er / Jiang Yun zhu.  2016 1
蒋伟杰. : Xue xi he yan jiu Mao Zedong jiao yu si xiang : Mao Zedong jiao yu si xiang yan jiu lun wen ji / Zhongguo Mao Zedong si xiang li lun yu shi jian yan jiu hui, Mao Zedong jiao yu si xiang zhuan ye wei yuan hui bian ; Jiang Weijie, Wan Xisheng zhu bian.  1991 1
蒋勋, 1947-,   2
蒋尧明. : Xian dai kuai ji li lun yan jiu [electronic resource] / Jiang Yaoming ... [et al.] zhu.  2010 1
蒋寿南. : Fuyang Shi zhi : 1991-2005 / Jiang Shounan zhu bian; Fuyang Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2011 1
蒋学模. : Mao Zedong si xiang yan jiu da xi. Jing ji juan / zhu bian Jiang Xuemo, fu zhu bian Yuan Enzhen, Wu Bailin ; chuan kao Wu Pai-in ... [et al.].  1993 1
蒋宝德.   2
蒋宝麟, 1981- : Minguo shi qi Zhong yang da xue de xue shu yu zheng zhi : 1927-1949 / Jiang Baolin zhu.  2016 1
蒋广全. : Zhongguo Qing dai guan shi jian zhu cai hua ji shu / Jiang Guangquan zhu ; Ma Bingjian shen.  2005 1
蒋广学. : 网络社会的崛起与大学使命的传承:北京大学网络育人工作的实践探索与理论思考.  2014 1
蒋庆, 1953-   2
蒋屏. : Ying han shuang jie cai kuai ci dian = An English-Chinese dictionary of accounting / ying wen bian zhe, P.H. Collin, Andrian Joliffe ; yi wen shen din, Jiang Ping ; yi zhe Zhang Wei ... [et al.].  2002 1
蒋启霆.   3
蒋晓春. : San Xia di qu Qin Han mu yan jiu = Sanxia diqu Qinhanmu yanjiu / Jiang Xiaochun zhu.  2010 1
蒋晓星. : Xing cun zhe diao cha kou shu xu bian / Jiang Xiaoxing ... [et al.] bian.  2007 1
蒋晓东. : Xin Zhongguo lian huan hua dian cang tu lu / Jiang Xiaodong, Jiang Xinping bian.  2002 1
蒋书楠. : Zhongguo dong wu zhi. Kun chong gang. Di 21 juan, Qiao chi mu : Tian niu ke, hua tian niu ya ke / Jiang Shunan, Chen Li bian zhu.  2001 1
蒋书红, : Han zi yu zhi wu / Jiang Shuhong zhu.  2016 1
蒋乐平.   2
蒋树勇. : Bei Mei Zhongguo xue : yan jiu gai shu yu wen xian zi yuan = Chinese studies in North America - research and resources / Zhang Haihui zhu bian ; Xue Zhaohui, Jiang Shuyong fu zhu bian.  2010 1
蒋树声. : Wenchuan di zhen zai hou zhong jian he nong cun ping an she qu jian she = Post-Wenchuan earthquake rehabilitation and rural safety community construction / zhu bian Jiang Shusheng.  2010 1
蒋泽中, : Xin chao yi zu : dang dai Zhongguo de ge ti hu / Jiang Zezhong bian zhu.  1993 1
蒋浊文. : Jiang shi jia zu si mi sheng huo xiang ce / Jiang Zhuowen bian zhu.  2005 1
蒋为廉. : Pu tong fa he gong ping fa yuan ze gai yao : Aodaliya zhu ming pan li xuan zhu = Some principles of common law & equity : annotated Australia cases / Jiang Weilian zhu.  2002 1
蒋礼鸿, 1916-1995. : Dunhuang wen xian yu yan ci dian [electronic resource] / Jiang li hong.  1994 1
蒋希文. : Xiu ci jian shuo / Jiang Xiwen.  1980 1
蒋纯焦, : Jiao yu jia Tao Xingzhi yan jiu / Jiang Chunjiao zhu.  2016 1
蒋绍愚.   5
蒋绍愚.. : Gu Han yu ci hui gang yao / Jiang Shaoyu zhu.  1989 1
蒋细定, : Feilübin Hua ren tong shi = The history of the Chinese in the Philippines / Zhuang Guotu, [Fei] Chen Huayue, Jiang Xiding, Chen Jun, [Fei] Wu Jiansheng, Liu Yong, Chen Bingxian, Liu Guannan, [Fei] Hou Peishui, Hong Xiaorong zhu.  2012 1
蒋经国, 1910-1988.   2
蒋维. : Zai hai guan li wen ku. di liu juan, zai hai fang yu dui ce yan jiu / Fan bao jun, shi ya feng, jiang wei, jin lei, guo zeng jian, chen xin lian, zhong guo guo ji jian zai shi nian wei yuan hui ban gong shi, guo jia ke wei quan guo zhong da zi ran zai hai zong he yan jiu zu.  1999 1
蒋维乔.   2
蒋维乔, 1873-1958. : Zhongguo fo jiao shi / Jiang Weiqiao zhuan.  2007 1
蒋维锬, 1935- : Putian Shi wen shi zi liao. Di shi qi ji, Pu xian lao min ju [electronic resource] / Jiang Weitan zhu bain ; Putian Shi zheng xie wen jiao wei ti wen shi zi liao wei yuan hui deng bian.  2003 1
蒋纬国, 1916- : Jiang weiguo kou shu zi zhuan / Jiang Weiguo kou shu ; Liu Fenghan zheng li.  2008 1
蒋华. : Nanjing Zhenjiang Yangzhou yuan lin duo ying / ben juan zhu bian Jiang Hua.  2006 1
蒋荫枬. : Rong yi yong hun de ci / Jiang Yinnan, Jia Shuanghu.  1980 1
蒋志. : Zhongguo di ke yan hua yu kuang chan fen bu tu ji / Zhongguo ren min wu zhuang jing cha bu dui huang jin zhi hui bu bian zhi ; Jiang Zhi zhu bian.  1996 1
蒋志培, 1949- : Ru shi hou wo guo zhi shi chan quan fa lü bao hu yan jiu / Jiang Zh.  2002 1
蒋志雨. : Zou chu da shan kan shi jie : Maonan zu / Gao Fayuan zhu bian ; Jiang Zhiyu zhu.  2003 1
蒋宾素. : Zhen ben yi shu ji cheng. 5, Tong zhi lei. Jia, Yi lue shi sang pian [electronic resource] / Jiang Binsu zhuan.  1985 1
蒋赞初.   2
蒋述卓. : Zong jiao yi shu lun.  2005 1
蒋选. : Wo guo zhong chang qi shi ye wen ti yan jiu : yi chan ye jie gou bian dong wei zhu xian = Wo guo zhong chang qi shi ye wen ti yan jiu / Jiang Xuan zhu.  2004 1
蒋锡淮. : Ying Han jiao tong yun shu suo xie ci hui / bian ji Gong Tieyan ... [et al.] ; jiao yue Jiang Xihuai.  1983 1
蒋频. : Gu jin bai jia ming lian mo ji xin shang / Hong Pimo, Jiang Pin zhu.  1990 1
蒋风.   2
蒋余浩. : Xie shang min zhu yu you xu can yu = Xieshang minzhu yu youxu canyu / Mo Jiwu, Yang Changming, Jiang Yuhao zhu.  2009 1
蒋凤. : Zhongguo shao shu min zu yan yu xuan / Jiang Feng, Wang Ci bian ; [cha tu Zhang Qingqu].  1982 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next