My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
蔡小丽, 1956- : Ming xin pian qing mo Zhongguo = Postcard of the Qing dynasty / Wang Jianan, Cai Xiaoli shou cang ; Chen Ling, Wang Jianan, Cai Xiaoli bian zhu.  2004 1
蔡少卿. : Zhongguo jin dai hui dang shi yan jiu / Cai Shaoqing zhu.  1987 1
  蔡少芬, 1973- -- See Cai, Shaofen, 1973-   1
蔡尚君. : Ai qing ma la tang [videorecording] = Spicy love soup / Xi'an dian ying zhi pian chang, Xi'an yi ma dian ying ji shu you xian gong si lian he she zhi ; bian ju Zhang Yang, Liu Fendou, Diao Yinan, Cai Shangjun ; dao yan, Zhang Yang.  2002 1
蔡尚思, 1905-   13
蔡尚思, 1905-2008, : Zhongguo san da si xiang zhi bi guan / Cai Shangsi zhu.  2014 1
蔡崇榜, : Song dai xiu shi zhi du yan jiu / Cai Chongbang zhu.  1991 1
蔡嵩雲, 1892- : Ci yuan zhu / Zhang Yan zhu ; Xia Chengtao jiao zhu. Yue fu zhi mi jian shi / Sheng Yifu zhu ; Cai Songyun jian shi.  1963 1
蔡巧玉. : Fu nü she hui gong zuo shi wu : yi Shenzhen wei li = Social work practice for women : case study of Shenzhen / zhu bian Cai Li ; fu zhu bian Yuan Liping, Cai Qiaoyu.  2009 1
蔡平立, 1912- : Penghu tong shi / Cai Pingli bian zhu.  1979 1
蔡康永, 1962-,   2
蔡廷鍇, 1892-1968. : Cai Tingkai zi zhuan / Cai Tingkai zhu.  1989 1
蔡廷锴, 1892-1968. : Cai Tingkai zi zhuan / Cai Tingkai zhu.  1982 1
蔡廷幹, 1861-1935. : Laozi suo yin : yuan ming Lao jie Lao fu chuan zhu / [zhuan zhe Ye i.e. Cai Tinggan].  1979 1
蔡建文.   2
  蔡建華 -- See Cai, Jianhua   1
蔡建賢. : Nanping xian zhi : [24 juan] / Cai Jianxian zuan ; Wu Shi xiu.  1974 1
  蔡建鑫, 1975- -- See Tsai, Chien-hsin, 1975-   1
  蔡建华 -- See Cai, Jianhua   1
蔡建贤.   2
蔡復午. : Dongtai Xian zhi : 40 juan / Cai Fuwu deng zuan ; Zhou You xiu.  1970 1
蔡德允. : Yin yin shi shi ci wen gao / [zuo zhe Cai Deyun ; bian zhe Liu Chuhua].  2003 1
蔡德晉, 1726年舉人. : Li jing ben yi [electronic resource] : [17 juan / Cai Dejin zhuan].  2006 1
蔡德晉, ju ren 1726. : Li jing ben yi / Cai Dejin zhuan. Yue ling jie / Zhang Fu zhuan.  1970 1
蔡德贵.   3
蔡德邻. : Lishui Diqu ren wu zhi / zhu bian Yu Wenxi ; fu zhu bian Sun Shisen, Cai Delin.  1995 1
蔡忠道.   2
蔡思恩. : Xiao ju ren si zhu yue tuan [videorecording] : Yin yue hui yan chu shi kuang.  2011 1
蔡思行. : Xianggang shi 100 jian da shi = 100 events in Hong Kong history / Cai Sixing zhu.  2012- 1
蔡惠卿. : Fuermosha wei xing er hao yan zhong de mei li hai dao [kit] : Taiwan = The beauty of Taiwan : views from Formosat-2 / [Hong Meihui, Li Nan, Cai Huiqing zhuan wen ; Zhang Ni Ying wen fan yi].  2008 1
蔡惠風, 1928- : Hui wei Taiwan : Cai Huifeng jing tou xia de liu shi nian dai = Life in the 1960s : through the lens of Tsai Huifeng / [she ying Cai Huifeng].  2005 1
蔡慧冰. : Tang shi san bai shou / Cai Huibing bian zhu.  1959 1
蔡慧玉, : Guang fu Taiwan yu zhan hou jing zheng : "Taiwan jing cha gan bu xun lian ban" kou shu fang tan ji lu / fang tan, Cai Huiyu ; ji lu, Wu Meihui = The retrocession of Taiwan and postwar police administration : an oral history of the Taiwan Police Cadre Corps / interviewer, Hui-yu Caroline Ts'ai ; recorder, Mei-hui Wu.  2014 1
蔡憲崇. : Wang chun feng : Taiwan min zhu yun dong ren wu feng dou shi / Cai Xianchong zhu.  1981 1
蔡憶雲, : Jiang mao bao man huai / Xindai zhu bian ; Zui Yiyun yi.  1988 1
蔡應龍・   2
蔡戡, 1166年進士. : Ding zhai ji [electronic resource] : [20 juan / Cai Kan zhuan].  2006 1
蔡戡.. : Ding zhai ji / Cai Kan zhuan.  1975 1
  蔡拓 -- See Cai, Tuo   1
蔡振. : Xian dai san wen ming pian xuan du / zhu bian Zhou Hongxing ; bian zhu Huang Houxing, Cai Zhen deng.  1986 1
蔡振堅. : Jian'ou xian zhi : 37 juan, juan shou 1 juan / Cai Zhenjian deng zuan ; Zhan Xuanyou deng xiu.  1967 1
蔡振念. : Yu Dafu / Fan Mingru zhu bian; Cai Zhennian bian zhu.  2006 1
蔡 振生. : Zhang Zhidong jiao yu si xiang yan jiu / Cai Zhensheng zhu.  1994 1
蔡振豐. : Yuanli zhi / Cai Zhenfeng [zuan ji] ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian.  1959 1
蔡振豐, 1862-1911, : Yuanli zhi : Taiwan Sheng / Cai Zhenfeng zuan ji.  1984 1
蔡振兴. : Ji zhan chang kong / Cai Zhenxing.  1976 1
蔡振华. : Dong guo xian sheng he lang / Zhang Yuejian hua.  1975 1
蔡政文. : Tai hai liang an zheng zhi guan xi / Cai Zhengwen, Lin Jiacheng.  1989 1
蔡敏, : Zhongguo yi huan guan xi diao cha yan jiu : di si ci guo jia wei sheng fu wu diao cha zhuan ti yan jiu bao gao (er) = Research on relationship between Yi and Huan in China, 2008 / Wei sheng bu tong ji xin xi zhong xin bian ; Cai Min [and some others] bian xie.  2010 1
蔡敦勇.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next