My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
蔡振华. : Dong guo xian sheng he lang / Zhang Yuejian hua.  1975 1
蔡政文. : Tai hai liang an zheng zhi guan xi / Cai Zhengwen, Lin Jiacheng.  1989 1
蔡敏, : Zhongguo yi huan guan xi diao cha yan jiu : di si ci guo jia wei sheng fu wu diao cha zhuan ti yan jiu bao gao (er) = Research on relationship between Yi and Huan in China, 2008 / Wei sheng bu tong ji xin xi zhong xin bian ; Cai Min [and some others] bian xie.  2010 1
蔡敦勇.   2
蔡敦达, 1957- : Tu shuo Riben jian zhu shi = A history of Japanese architecture / Tengjing Huijie, Yujing Zhexiong zhu ; Cai Dunda yi.  2017 1
蔡文. : Hali Bote yu feng huang she / J.K. Luolin zhu ; Ma Ainong, Ma Aixin, Cai Wen yi = Harry Potter and the order of the phoenix.  2003 1
蔡文伯, : Zhongguo xi bu di qu shou yuan gao xiao fa zhan yan jiu / Cai Wenbo zhu.  2011 1
蔡文姬, approximately 177-approximately 239. : Hu jia shi ba pai / Nanjing bo wu yuan bian.  1961 1
蔡文婷. : Xian ge bu chuo : Taiwan xi qu gu shi = Hold that note ! : stories from Taiwan's stage / [zuo zhe Cai Wenting deng].  2004 1
蔡文彬, 1942-   2
蔡文星. : Tai Ying Zhong da ci dian / [bian zhu zhe Cai Wenxing].  1969 1
蔡文水. : Huangdi ling / Huangling xian wen wu guan li suo bian ; zhu bian Jia Qi, Lan Cao, Cai Wenshui ; zhuan wen Lan Cao ; she ying Guo Youmin [and others].  1988 1
蔡文波. : Zhongguo zao qi ji you wen xian ji cheng = The collection of early philatelic literature of China / zhu bian Cai Wenbo.  2004 1
蔡 文甫.   3
蔡文甫, 1927- : Mei you guan zhong de wu tai / Cai Wenfu zhu.  1980 1
蔡文眉. : Gai ge yi lai Zhongguo nong cun hun yin jia ting de xin bian hua : zhuan xing qi Zhongguo nong cun hun yin jia ting de bian qian / zhu bian Lei Jieqiong ; fu zhu bian Yang Shanhua, Cai Wenmei.  1994 1
蔡文縈.   2
蔡文芳. : Shicheng fang yan yan jiu / Cai Wenfang, He Qingqiang zhu.  2013 1
蔡文章. : Ni tu wei dan dan xiang / Cai Wenzhang.  1991 1
蔡文兰. : Beijing hua yin dang = Beijinghua yindang / zhu bian Hou Jingyi ; bian xie Lin Tao, Zhou Yimin, Cai Wenlan ; fa yin Zhou yimin ; jie shuo Fang Zhou.  1998 1
蔡文辉. : Jian ming Ying Han she hui xue ci dian / Cai Wenhui, Li Shaorong bian zhuan.  2002 1
蔡斐文, : Hui su yu qian zhan : wen wu bao cun xiu hu (jiao yu) guo ji xue shu yan tao hui hui hou lun wen ji = Retrospect and prospect : post-prints conversation of culture relics international academic seminar / Cai Feiwen zhu bian.  2012 1
蔡方鹿.   3
蔡日新, 1951- : Han Wei Liu chao fo jiao gai guan / Cai Rixin zhu.  2001 1
蔡昌卓. : 越南学子:广西师范大学越南校友访谈录.  2012 1
蔡昌年. : Shui li ji / Cai Changnian zhu.  1965 1
  蔡明亮, 1957- -- See Cai, Mingliang, 1957-   1
蔡明亮, 1957-   2
蔡明哲. : Gu ji mu gou zao fang fu ji chong yi fang zhi she ji can kao shou ce / [zhu bian Cai Mingzhe].  2007 1
蔡明月.   2
蔡明菲. : Xiao xue sheng xian zi zuo wen 400 zi / Zhu bian fang Zhou ; fu zhu bian li Ang, Wang Yonghua ; bian zhu Cai Mingfei.  2001 1
蔡明雲. : Shi jie ji de tai wan yin yue jia [electronic resource] : Xiao Tairan / Cai Mingyun zhuan wen.  2006 1
蔡明芩, 1983- : Hui yi wen ge : zai chao yue yu zai xian jian de xuan ze shi ye / Cai Mingqin zhu.  2009 1
蔡易安.   2
蔡春锡.   2
蔡星仪.   2
蔡景峰,   4
蔡智恒, 1969- : Hui mou = Glance / Cai Zhiheng zhu.  2009 1
蔡曉舟. : Wu si : Di 1 ben wu si yun dong shi liao / Cai Xiaozhou, Yang Lianggong tong bian.  1982 1
蔡曙山, 1950- : Yan yu xing wei he yu yong luo ji = Speech acts and illocutionary logic / Cai Shushan zhu.  1998 1
蔡朝明. : Ma zong tong zhi zheng hou de liang an xin ju [electronic resource] : lun liang an guan xi xin lu xiang / Jiang Bingkun deng zhe ; Cai Chaoming zhu bian.  2009 1
蔡林.   2
蔡東源.. : 1997 Pingdong guo ji min zu yue wu jie huo dong cheng guo zhuan ji = 1997 Ping Tung international floklore music & dances festival / [Cai Dongyuan zong bian ji]  1997 1
蔡東照.   2
蔡東籬 : Ya tai chuan tong da ji yue qi te zhan. 2006 : jian yue yong rong kuang ye = Exhibition on the traditional percussion instruments of Asia-Pacific area : simplicity, elegancy and wildness. 2006 / Guo li chuan tong yi shu zhong xin zhu ban ; Tai bei xian yin yue xin ling tui guang xie hui cheng ban ; Zeng yu fen, Cai dong li ying wen fan yi.  2006 1
蔡東藩.   3
蔡東豪, 1964- : Shang jie ying gai zhi chi zhen pu xuan / Cai Donghao.  2013 1
蔡東杰.   2
蔡東杰 : Leng zhan, ba quan zhi xu yu liang an wai jiao = Cold War, hegemonic order and cross-strait foreign relations / Cai Dongjie zhu.  2019 1
蔡柏盈. : Cong duan luo dao pian zhang : xue shu xie zuo xi lun ji qiao / Cai Baiying zhu .  2010 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next