My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
謝嘉珍.   8
謝國楨. : Qing chu shi liao si zhong / Xie Guozhen bian ji.  1970 1
謝國楨, 1901- : Wan Ming shi ji kao / Xie Guozhen ji.  1968 1
謝國楨, 1901-1982   15
  謝國興 -- See Xie, Guoxing   1
謝國興.   8
謝國興.. : Wu Xiuqi xian sheng fang wen ji lu / fang wen Xie Guoxing ; ji lu Cai Shuxuan, Chen Nanzhi.  1992 1
謝培屏, : Lan Minggu an : shi liao hui bian = The Lan Ming-gu case / Xie Peiping, He Fengjiao bian ji.  2014 1
謝壽昌. : Mo fan Fa Hua zi dian = Nouveau dictionnaire français-chinois / [bian yi zhe Xiao Ziqin, Xie Shouchang, Shen Fushun].  1983 1
謝天. : Chun Mei / Xie Tian zhu.  1961 1
謝妙林. : Zhongguo ming si xun li : miao yuan zhong sheng / Xie Miaolin bian zhu.  1986 1
  謝婉瑩, 1900-1999 -- See Bingxin, 1900-1999   1
謝安邦, : Xian dai da xue zhi du jian she yan jiu : da xue guan zhi de li lun yu shi jian : guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = International Symposium : "The Construction of a Modern University System : University Governance in Theroy and Practice" / Xie Anbang, Li Yanlian zhu bian.  2013 1
謝宗可.   2
謝宗哲. : Pioneer forever : jian zhu jia Yidong Fengxiong : Pulizike jian zhu jiang de rong guang = Eien no paionia : architect Toyo Ito / Ya Zhou da xue chuang yi she ji xue yuan zhu li jiao shou, Dongjing da xue jian zhu xue bo shi Xie Zongzhe zhu.  2013 1
謝宗榮.   3
謝宗榮, 1960-   4
謝定一. : Taibei ren tan Taibei / bian zhu zhe Xie Dingyi.  1977 1
謝定華. : Wei Jingsheng qi shi lu / [bian zhu Xie Dinghua].  1981 1
謝寶瑜. : Mei gui ba / Xie Baoyu zhu.  c2006 1
謝寶煖. : Da xue tu shu guan nei bu kong jian pei zhi zhi yan jiu / Xie Baonuan zhu.  1990 1
謝小芩. : Qi meng, kuang biao, fan si : bao Diao yun dong si shi nian / Xie Xiaoqin, Liu Rongsheng, Wang Zhiming zhu bian; Guo li qing hua da xue tu shu guan te cang zu ce hua zheng li.  2010 1
謝崇耀, 1978-   2
  謝平, 1955- -- See Xie, Ping, 1955-   1
謝幼偉.   2
謝幼田. : Zhong gong zhuang da zhi mi : bei yan gai de Zhongguo kang Ri zhan zheng zhen xiang / Xie Youtian zhu.  2002 1
謝庭薰. : Lou Xian zhi : 30 juan, juan shou 2 juan / Lu Xixiong zuan ; Xie Tingxun xiu.  1974 1
謝康, 1901- : Wen shi lun cong / Xie Kang zhu.  1963 1
謝康基. : Yu yi xue : li lun yu shi ji / Xie Kangji zhu.  1991 1
謝 延庚. : Jiangdu xian xu zhi : Jiangsu sheng : [30 juan, juan shou 1 juan] / Xie Yangeng deng xiu ; Liu Shouzeng zuan.  1970 1
  謝建, 1962- -- See Xie, Jian, 1962-   1
謝彬, b. 1887. : Min guo zheng dang shi / Xie Bin zhu.  1962 1
謝德三. : Lü shi chun qiu xu ci yong fa quan shi / [Xie Desan zhu].  1977 1
謝德慶, 1950- : Xian zai zhi wai : Xie Deqing sheng ming zuo pin / Yadeli'an Xisifei'erde (Adrian Heathfield), Xie Deqing (Tehching Hsieh) ; fan yi: Gong Zhuojun  2011 1
謝德水. : Po yin zi dian / Xie Deshui bian zhu.  1979 1
謝徵孚, 1901- : She hui xue, Xie Zhengfu zhu.  1959 1
謝思煒,   2
謝惠連. : San Xie shi / [Xie Lingyun ...et al. zhuan].  1983 1
謝慶奎. : Dang dai Zhongguo zheng fu / Zheng Yushuo, Xie Qingkui zhu bian.  1992 1
謝應芳, 1296-1392.   2
謝應芳, ca. 1341.   2
謝扶雅, 1892- : Zhongguo wen shi shu ping, Xie Fuya zhu.  1957 1
謝承仁. : Qi Jiguang / Xie Chengren zhu.  1978 1
謝政諭. : Bai nian lai liang an min zu zhu yi de fa zhan yu fan xing / zhu bian Hong Quanhu, Xie Zhengyu ; zhu zhe Ding Xueliang ... [et al.].  2002 1
謝敏次.   2
謝敏聰.   5
謝啓昆. : Guangxi tong zhi : [279 juan, juan shou 1 juan]/ Xie Qikun jian xiu ; Shen Yunlong zhu bian.  1966 1
謝文全. : Taiwan de gu shi. Jiao yu pian / Xie Wenquan ... [et al.] zhu ; Xing zheng yuan Xin wen ju bian yin = The story of Taiwan : education / by Wen-chyuan Hsieh ... [et al.] ; published by the Government Information Office, Republic of China.  1999 1
  謝文孫 -- See Xie, Wensun   1
謝文孫.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next