My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
譚正璧.   9
譚汝謙.   2
譚湘龍. : Jing shang da lu fa lü yi dian tong / zuo zhe Tan Xianglong.  2001 1
譚燕瑜.. : Xianggang chou wei ren wu / [zuo zhe Wu Xiangmin ; bian ji Zhang Liyu, Tan Yanyu].  1997 1
譚獻, 1830-1901,   2
譚秀牧. : Xianggang fei yue 70 nian = Hong Kong the past seventy years : Hua qiao ri bao li shi jian zheng / [bian ji Wu Peirong, Tan Xiumu].  1995 1
譚維漢, 1897?- : Xin li xue, Tan Weihan zhu.  1964 1
譚綸, 1520-1577.   2
譚繼山. : Taiwan xiao shi : lie qiang tong zhi Taiwan shi mo, bao dao de jing ji yu jian she / Zhongcun Baosanlang zhu ; Tan Jishan yi.  1991 1
譚興萍. : Zhongguo shu fa yong bi yu zhuan li yan jiu / Tan Xingping zhu.  1991 1
譚處端. / 水雲集. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 91 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
譚蟬雪, 1934- : Min su hua juan / ben juan zhu bian Tan Chanxue.  1999 1
譚衛兒, / author. : Xianggang san li san wai bo yi / Tan Wei'er [and 11 others] he zhu.  2015 1
譚計全. : Bai hua wen wen fa shi si jiang / Tan Jiquan bian zhu.  1968 1
譚達先.   19
譚鍾嶽, 19th cent. : Xin ban E shan tu zhi / Huang Shoufu, Tan Zhongyue yuan zhu ; Fei'erpu yi = = A new edition of the Omei illustrated guide book / by Huang Shou-fu and T'an Chung-yo ; with an English translation by Dryden Linsley Phelps.  1936 1
譚震林. : Chun nuan hua kai / Tan Zhenlin deng zhu.  1959 1
譚 鳳儀. : Renhua xian zhi : Guangdong sheng : [8 juan, juan shou 1 juan] / He Jiongzhang xiu ; Tan Fengyi zuan.  1974 1
譚鳳森. : Zhong yi qi fang miao zhi zhen chuan / zhu bian Zhang Junting ; fu zhu bian Tan Fengsen ... [deng] ; bian wei Wang Yanyou ... [deng].  2001 1
譚麗玲. : Fu dao shi jian de zhen xiang : Liao jie he neng fa dian de 120 ge wen yu da / Tan Liling bian zhu.  2011 1
譚翊, 1900-1982. : Xian gong nian pu chu bian / [Xu Chongli, Jian Yi bian shu ; Tan Yi jiao ding].  1964 1
譚家健.   2
譚家瑜, / translator. : Zhongguo qiao qiao zhan ling quan shi jie / Hu'an Baboluo Jialedena, Ailiweituo Alawuhou zhu ; Tan Jiayu yi = China's silent army : the pioneers, traders, fixers, and workers who are remaking the world in Beijing's image / by Juan Pablo Cardenal & Heriberto Araújo.  2013 1
譚旦冏.   4
譚志成. : Xin shui mo hua yun dong de yao lan / Tan Zhicheng zhu.  2006 1
譚志图. : Wen xue ru men / Rao Fanzi, Dan Zhitu zhu.  1986 1
譚达先. : Min jian wen xue san lun / Tan Daxian zhu.  1959 1
譚廣濂, / author. : Zhong wai jiao tong gu di tu ji / Zhu Jianqiu, Chen Jiarong, Qian Jiang, Tan Guanglian bian zhu.  2017 1
警官教育出版社. : Chu "liu hai" ji you guan fa lü zhi shi wen da / ben she bian.  1990 1
警察大学校 compiler. : Keisatsugaku ronshū. Dai 67-kan, Dai 6-gō = The journal of police science. Vol. 67, No. 6 : tokushū kōreisha hanzai taisaku / Keisatsu Daigakkō henshū.  2014 1
警察庁民事介入暴力問題研究会.   2
警民. : Xu Shichang, Jingmin zhu.  1922 1
譯文編輯委員會. : Yi wen/ zhu bian Mao Dun.  1958 1
  護法, 7th cent. -- See Dharmapāla, 7th cent.   1
讖可冀. : Zhongguo chuan tong yang sheng xue jing cui / Chen Keji, Zhou Wenquan zhu bian.  1990 1
谿忠人, 1944- : Kanpōyaku no yakunō to yakuri / Tani Tadato.  1991 1
豐坊, 1523年進士. : Shu jue [electronic resource] / [Feng Fang zhuan].  2006 1
豐坊, jin shi 1523.   3
豐子, 1898-1975. / 西洋美術史. : Dong yang mei shu shi / Shi Yan zhu. Xi yang mei shu shi / Feng Zikai zhu.  1990 1
豐 子愷, 1898- : Hui hua yu wen xue / Feng Zikai zhu.  1934? 1
豐子愷, 1898-1975.   6
豐田武, 1910- : Tohoku no rekishi, Toyoda Takeshi hen.  1979 1
豐干, fl. 627-649. : Tiantai san sheng er he shi ji / (Tang) Hanshan ... [et al.] zhu.  1938 1
豐幹, fl. 627-649. : Hanshan shi ji [electronic resource] / Hanshan zhuan]. Fenggan Shide shi / [Fenggan, Shide zhuan].  2006 1
豪日交流基金オーストラリア図書館. : Ōsutoraria ni kansuru washo risuto.  1988 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next