My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
诸乐三, 1902- : Rong bao zhai hua pu. Xie yi hua niao bu fen / Zhu Lesan hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai].  1997 1
诸继耕, : Qing zai xiang zhuang yuan han lin shu hua xuan ji / Zhu Jigeng, Feng Hongwei bian zhu.  2015 1
诸暨县地方志编纂委员会. : Zhuji xian zhi / Zhuji xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1993 1
诸焕灿. : Hemudu wen hua shi hua / Ji Xueyuan, Zhu Huancan zhu.  1999 1
课程敎材硏究所.   2
课程发展与社会进步国际研讨会 (1990 : : Ke cheng fa zhan yu she hui jin bu : guo ji yan tao hui lun wen xuan / Zhongguo jiao yu guo ji jiao liu xie hui, Guo jia jiao wei zhong xiao xue jiao cai ban, Zhongguo ke cheng jiao cai yan jiu suo bian.  1992 1
诺斯. : Mosike yu Zhong gong / Luobo Nuosi zhu ; Zhisheng yi.  1956 1
  诺斯彼特, 1943- -- See North, Peter, 1943-   1
诺章・吴坚. : Xizang tong shi jian bian / Qiabai Cidanpingcuo, Nuozhang Wujian, Pingcuociren.  2000 1
  诺尔・高夫, 1944- -- See Gough, Noel, 1944-   1
  谦益, 1880-1971 -- See Chen, Yuan, 1880-1971   1
  讲谈社 -- See Kōdansha   1
谢一珍. : Ren kou, zi yuan, huan jing : Zhongguo mian lin di san da wen ti / Xie Xiaofan, Xie Yizhen, Xie Hefeng bian zhu.  1995 1
谢一栋. : Shangyou xian zhi / zhu bian Xie Yidong ; Jiangxi sheng Shangyou xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
谢不俗. : Jian'ou hua yin dang = Jianouhua yindang / zhu bian Hou Jingyi ; bian xie Lin Liantong, Pan Weishui ; fa yin Xie Busu ; jie shuo Fang Zhou.  1998 1
  谢世宏 -- See Shieh, Shawn   1
谢中一, : Shen Congwen zi xu zhuan / Xu Xiaoqiang, Xie Zhongyi bian.  2016 1
谢京. : Guangzhou Shi Baiyun Qu si fa xing zheng zhi / zhu bi Xie Jing, Yu Ruixi; "Baiyun Qu si fa xing zheng zhi" bian zuan lin dao xiao zu; Guangzhou shi Baiyun Qu si fa ju bian zhi zu bian xie.  1994 1
谢京辉. : 2014 nian Shanghai jing shen wen ming fa zhan bao gao = 2014 Shanghai spiritual civilization development report / Xie Jinghui, Wang Lingyi zhu bian.  2014 1
谢亮生. : Jianqiao Zhonghua Renmin Gongheguo shi : ge ming de Zhongguo de xing qi, 1949-1965 nian / J.R. Maikefakua'er, Fei Zhengqing bian ; Xie Liangsheng ... [et al.] yi ; Xie Liangsheng jiao.  1990 1
谢仁敏. : 晚清小说低潮研究:以宣统朝小说界为中心.  2014 1
谢佐. : Sala zu : Qinghai Xunhua Xian Shitoupo Cun diao cha / zhu bian Zhu Heshuang, Xie Zuo.  2004 1
谢佑权. : Wo guo she hui zhu yi shang ye jing ji de li lun yu shi jian / Xie Youquan, Lin Guangzu, Zheng Puqing.  1984 1
谢伯华.. : Shanxi Sheng zhi. Di 37 juan, Cai zheng zhi / Shanxi Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui zhu bian ; Xie Bohua deng bian zhu.  1991 1
谢佳真. : Da xiang de yan lei = Water for elephants / Shala Gelu'en zhu ; Xie Jiazhen yi.  2008 1
谢保成.   2
谢俊峰. : Jiang Qing ri ji wai liu ji / Xie Junfeng.  1987 1
谢俊华. : Kao "qiong bang zi" jing shen ban nong ye ji xie hua / Hua Shan [Xie Junhua].  1976 1
谢元媛. : Sheng tai yi min zheng ce yu di fang zheng fu shi jian : yi Aoluguya Ewenke sheng tai yi min wei li / Xie Yuanyuan zhu.  2010 1
谢兆芬. : Deng Xiaoping ling dao li lun yan jiu / Chen Xianchun Xie Zhaofen bian zhu.  1999 1
谢光亚. : Kua guo gong si zai Zhongguo de tou zi fen xi : yi Beijing wei li de shi zheng yan jiu / Xie Guangya deng zhu.  2006 1
谢 光辉.   2
谢先模. : Song Yingxing nian pu / Xie Xianmo bian zhu.  1989? 1
谢其章, 1955- : Deng Yunxiang jiang Beijing / Xie Qizhang xuan bian.  2005 1
谢冕.   4
谢 冕, 1932-   17
谢冰莹, 1906-   2
  谢冰莹, 1906-2000 -- See Xie, Bingying, 1906-2000   1
谢利根. : Tiantai Shan ji Zhejiang qu yu dao jiao guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / zhu bian Lian Xiaoming ; fu zhu bian Kong Linghong, Yang Shengjun, Xie Ligen.  2008 1
谢勤国, : Suzhou gu shi qiao / Wang Jialun, Xie Qinguo, Chen Jianhong.  2013 1
谢十三. : Bai ye zhui xiong = Day and night / ju ben yuan zhu Zhiwen ; xiao shuo gai bian Xie Shisan.  2018 1
谢升峰. : Zhongguo zhong xiao qi ye zheng fu zhi chi ti xi yan jiu / Xie sheng feng zhu.  2001 1
谢和风. : Ren kou, zi yuan, huan jing : Zhongguo mian lin di san da wen ti / Xie Xiaofan, Xie Yizhen, Xie Hefeng bian zhu.  1995 1
谢嘉渝. : 2005 nian Chongqing shi 1% ren kou chou yang diao cha zi liao / Chongqing shi 1% ren kou chou yang diao cha ling dao xiao zu ban gong shi, Chongqing shi tong ji ju bian ; Xie Jiayu zhu bian.  2007 1
谢大任.   2
谢大光.   2
谢天. : Dang dai Zhongguo jian zhu shi de zhi ye jue se yu zi wo ren tong wei ji : ji yu wen hua yan jiu shi ye de pi pan xing fen xi / Xie Tian zhu.  2010 1
谢天佑.   2
谢天宇.   12
谢天振.   4
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next