My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  費蒙 -- See Fei, Meng   1
費蒙.   2
費行簡・ : Jin dai ming ren xiao zhuan / Fei Xingjian zhu.  1967 1
費袞, 12th/13th cent. : Liangxi man zhi [electronic resource] : [10 juan] / Fei Gun zhuan.  2006 1
費焯. : Dan ji xiu shen jiao ke shu. Jia bian di 4 ce / [bian zuan zhe Qin Tongpei, Wang Fengqi, Fei Zhuo ; jiao ding zhe Gao Fengqian, Zhuang Yu, Zhang Yuanji].  1914 1
費锦昌.. : Zhongguo yu wen xian dai hua bai nian ji shi (1892-1995) = Zhongguo yuwen xiandaihua bai nian jishi / zhu bian Fei Jinchang ; bian xie Wang Fan ... [et al.].  1997 1
賀世哲.   2
賀之才. : Qi yue shi si ri / Luomanluolan zhu ; He Zhicai yi.  1965 1
  賀健 -- See He, Jian   1
  賀友直 -- See He, Youzhi   1
賀士諮. : Yilü ji : [9 juan / He Qin zhuan ; He Shizi bian]  1979 1
賀大龍. : Shanxi fo si bi hua / Chai Zejun, He Dalong zhu.  2006 1
賀天健, 1890-1977. : Rong bao zhai hua pu. Ke tu hua gao bu fen / He Tianjian hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai].  1997 1
賀安慰. : Taiwan dang dai duan pian xiao shuo zhong de nü xing miao xie / He Anwei zhu.  1989 1
賀宗循. : Hua bian she ji = Huabian sheji / He Zongxun bian hui.  1959 1
賀嶽僧. : Er shi nian lai de Zhongguo / He Yueseng zhu.  1984? 1
賀巍. : Luoyang fang yan ci dian / Li Rong zhu bian ; He Wei bian zuan.  1996 1
  賀川恭子 -- See Kagawa, Kyōko   1
  賀川豐彥, 1888-1960 -- See Kagawa, Toyohiko, 1888-1960   1
  賀川豐彦, 1888-1960 -- See Kagawa, Toyohiko, 1888-1960   1
  賀川豊彥, 1888-1960 -- See Kagawa, Toyohiko, 1888-1960   1
  賀川豊彦, 1888-1960 -- See Kagawa, Toyohiko, 1888-1960   1
  賀平 -- See He, Ping   1
  賀建 -- See He, Jian   1
賀復徵. : Wen zhang bian ti hui xuan [electronic resource] : [780 juan / He Fuzheng bian].  2006 1
  賀敬之, 1924- -- See He, Jingzhi, 1924-   1
賀敬之, 1924- : Bai mao nü / He Jingzhi, Ding Yi zhi bi, Ma Ge [... et al] zuo qu.  1952 1
賀新輝. : Yuan qu xin shang / zhu bian Di qiu chu ban she bian ji bu, He Xinhui.  1992 1
賀昌群, 1905-   3
  賀有直 -- See He, Youzhi   1
  賀柏川 -- See He, Bochuan   1
賀榮一. : Laozi zhi dao zhi zhu yi / He Rongyi zhu.  1988 1
賀次君.   3
賀欽, 1437-1510.   2
  賀正 -- See He, Zheng   1
賀海. : Man bu Shen zhou / Li Zhenxiang, He Hai bian.  1982- 1
賀照田. : Hou fa zhan guo jia di xian dai xing wen ti : Xue shu si xiang ping lun / He Zhaotian zhu.  2002 1
賀照緹. : Zha shen ming [videorecording] : yi bu dao shang xiong di de ji lu pian = The gangsters' God : a documentary about Taiwan's underworld / zhi zuo ren He Zhaoti, Lin Jianxiang ; dao yan He Zhaoti ; zhi zuo Wo men gong zuo shi you xian gong si ; Gong gong dian shi tai jian zhi ; [Cai tuan fa ren gong gong dian shi wen hua shi ye ji jin hui chu pin ; Xing zheng yuan xin wen ju].  2006 1
賀燦然. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 70 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1999? 1
賀玉波. : Yu Dafu lun / He Yubo bian.  1972 1
賀玉波, 1906-   3
賀玉英. : Hun yin, xing bie yu xing : yi ge dang dai Zhongguo nong cun de kao cha [electronic resource] / Ruan Xinbang, Luo Peilin,He Yuying.  1998 1
  賀玉英, 1964- -- See Ho, Yuk-ying, 1964-   1
賀玉英, 1964-   2
  賀田直治, 1877- -- See Kada, Naoji, 1877-   1
賀維翰・ : Wanyuan xian zhi : [10 juan, juan shou mo] / Liu Zijing deng xiu ; He Weihan deng zuan.  1976 1
賀聖鼐. : Jin dai yin shua shu / He Shengnai, Lai Yanyu bian.  1973 1
賀茂百樹, 1867-1941. : Nihon gogen / Kamo Momoki cho.  1982 1
  賀虹 -- See He, Hong   1
  賀衛方 -- See He, Weifang   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next