My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
賈昌朝, 998-1065.   2
  賈春元 -- See Chia, Chuen-Yuan   1
  賈晉華 -- See Jia, Jinhua   1
賈 晉華. : Xianggang suo cang gu ji shu mu / Jia Jinhua zhu bian.  2003 1
賈楨, d. 1869. : Chou ban yi wu shi mo / [Wen Qing deng zuan]  1963 1
賈琪. : Huangdi ling / Huangling xian wen wu guan li suo bian ; zhu bian Jia Qi, Lan Cao, Cai Wenshui ; zhuan wen Lan Cao ; she ying Guo Youmin [and others].  1988 1
賈瑞梅. : Shan gan ning bian qu min zu zong jiao shi liao xuan bian / Shanxi sheng min zu shi wu wei yuan hui bian ; zhu bian Jia ruimei, Guo lin.  1991 1
賈祖璋. : Niao yu wen xue / Jia Zuzhang.  1982 1
  賈祖麟 -- See Grieder, Jerome B.   1
賈福堂. : Nanjing Hua yan xue xiao jia zheng ban ke ben / (Mei) Qin Jiale; Jia Futang zhu.  1916 1
賈耽, 730-805. : Tang Jia Dan ji bian zhou ru si yi dao li kao shi [5 juan] Wu Chengzhi [zhuan.  1968 1
賈芝.   2
賈蕙萱. : Chūnichi hikaku shokubunka ron : kenkōteki inshokuhō no kenkyū = The healthy diet in China and Japan : a comparative study of culinary culture / Ka Keiken ; Kokusai Nihon Bunka Kenkyū Sentā hen.  1995 1
賈蘭坡. : "Beijing ren" de gu ju / Jia Lanpo zhu.  1958 1
賈虎臣.. : Zhongguo li dai di wang pu xi hui bian / Jia Huchen bian zhu.  1970 1
賈誼, 200-168 B.C.   5
賈豐臻.   3
賈貴榮. : Li dai tao wen yan jiu zi liao xuan kan / [Jia Guirong, Zhang Aifang xuan bian].  2005 1
賈雙喜. : Liang Qichao ti ba mo ji shu fa ji / Ji Yaping, Jia Shuangxi deng bian.  1995 1
賈 順先. : Tuixi quan shu jin zhu jin yi / Jia Shunxian zhu bian.  1996 1
賈馥茗, 1926- : Jia Fuming xian sheng fang wen ji lu / fang wen Wang Ping ; ji lu Hong Huili, Cai Shuoli.  1992 1
賈鷗. : Zhen cang Shenyang / Jia Ou zhu bian.  2002 1
賈麓雲, : Ci xiu tu an ji : zhen tao tai bu shi yang / Jia Luyun, Zhang Moyuan bian hui.  1937 1
賈懋功. : Shunchang xian zhi : Fujian sheng : [10 juan] / Jia Maogong xiu.  1974 1
賈晞儒. : Jia Xiru min zu yu yan wen hua yan jiu wen ji / Jia Xiru.  2008 1
賈雒英, 17th cent. : Kangxi Xinhui xian zhi : 18 juan, juan shou 1 juan / Jia Luoying xiu ; Xue Qijiao deng zuan.  1991 1
賈納倫   2
賓尚武. : Laibin xian zhi : Guangxi Sheng / Bin Shang [i.e. Shang]wu xiu ; Zhai Fuwen zuan.  1975 1
  賓巴 · 蘭德門 -- See Landmann, Bimba   1
  質調查総合センター -- See Chishitsu Chōsa Sōgō Sentā   1
賴伯疆. : Guangdong xi qu jian shi / Lai Bojiang zhu ; Lin nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui he bian.  2001 1
賴傳鑑, 1926- : Fo xiang yi shu : Dong fang si xiang yu zao xing / Lai Chuanjian bian zhu.  1980 1
賴僑木. : Baishi ci jian jiao ji yan jiu / Lai Qiaomu zhu.  1967 1
  賴儒忠, 1938- -- See Setyautama, Sam, 1938-   1
賴兆華.   2
賴其之.   2
賴其之.. : Xianggang hui gui zu guo de hong liu bu ke zu dang : ping Ying fang "Xianggang dai yi zheng zhi" bai pi shu / Lai Qizhi bian.  1994 1
賴, 和 : lai han quan ji [electronic resource] / Lai He zhu.  2000 1
賴 和, 1894-1943.   2
賴嘉年. : Shu fa yi shu / Lai Tianchang yuan zhu ; Lai Jianian fan yi.  1978 1
賴國祥. : He huan shan de cai se jing ling : zhi wu jie shuo tu jian / Lai Guoxiang zhu.  2000 1
賴士葆. : Tai shang cai shui wen ti yan jiu fang wen tuan jie an bao gao / Ji hua zhu chi ren Lin Yingfeng ; xie tong zhu chi ren Li Jintong ; ji hua yan jiu yuan Lai Shibao [and others] ; ji hua wei ban dan wei xing zheng yuan da lu wei yuan hui ; ji hua zhi xing dan wei Zhonghua min guo guan li ke xue xue hui.  1993 1
賴太史. : Mi chuan yan ke [manuscript] / Zengjiang Lai tai shi.    1
賴子清. : Jiayi xian zhi : Taiwan sheng / Lai Ziqing, Lai Mingchu deng zuan xiu.  1983 1
賴存理. : Zhongguo Musilin min ju wen hua [electronic resource] / Ma Ping, Lai Cunli.  1995 1
賴宗賢, 1943- : Taiwan dao jiao yuan liu / Lai Zongxian zhu.  1999 1
賴富本宏, 1945- : Sei naru mono no katachi to ba = Figures and places of the sacred / Yoritomi Motohiro hen.  2003 1
賴山陽, 1780-1832. : Rai Sanʼyō / [kōchūsha] Uete Michiari.  1977 1
賴建都. : Taiwan she ji jiao yu si chao yu yan jin = Transitions in design / Lai Jiandu zhu.  2002 1
賴彩美. : San duo mei hua / Lai Caimei zhu ; Taizhong shi li wen hua zhong xin bian yin.  1999 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next