My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
賴和, 1894-1943.   2
賴嘉年. : Shu fa yi shu / Lai Tianchang yuan zhu ; Lai Jianian fan yi.  1978 1
賴國祥. : He huan shan de cai se jing ling : zhi wu jie shuo tu jian / Lai Guoxiang zhu.  2000 1
賴士葆. : Tai shang cai shui wen ti yan jiu fang wen tuan jie an bao gao / Ji hua zhu chi ren Lin Yingfeng ; xie tong zhu chi ren Li Jintong ; ji hua yan jiu yuan Lai Shibao [and others] ; ji hua wei ban dan wei xing zheng yuan da lu wei yuan hui ; ji hua zhi xing dan wei Zhonghua min guo guan li ke xue xue hui.  1993 1
賴太史. : Mi chuan yan ke [manuscript] / Zengjiang Lai tai shi.    1
賴子清. : Jiayi xian zhi : Taiwan sheng / Lai Ziqing, Lai Mingchu deng zuan xiu.  1983 1
賴存理. : Zhongguo Musilin min ju wen hua [electronic resource] / Ma Ping, Lai Cunli.  1995 1
賴宗賢, 1943- : Taiwan dao jiao yuan liu / Lai Zongxian zhu.  1999 1
賴富本宏, 1945- : Sei naru mono no katachi to ba = Figures and places of the sacred / Yoritomi Motohiro hen.  2003 1
賴山陽, 1780-1832. : Rai Sanʼyō / [kōchūsha] Uete Michiari.  1977 1
賴建都. : Taiwan she ji jiao yu si chao yu yan jin = Transitions in design / Lai Jiandu zhu.  2002 1
賴彩美. : San duo mei hua / Lai Caimei zhu ; Taizhong shi li wen hua zhong xin bian yin.  1999 1
賴德霖, 1962- : Zhongguo jian zhu ge ming : Minguo zao qi de li zhi jian zhu / Lai Delin zhu.  2011 1
賴恬昌. : Cheng yu xuan yi = Selected Chinese sayings / translated and annotated by T.C. Lai.  1960 1
賴惠敏.   3
賴 惟勤, 1922- : Chūgokugo onʼin kenkyū bunken mokuroku / Rai Tsutomu kanshū ; Setsumonkai hen.  1987 1
賴慶民. : Huanglong, Jiuzhaigou lü you shi yong tu ce = Huanglongjiuzhaigou luyoushiyongtuce / Lai Qingmin, Yiming bian zhu.  2002 1
賴慶芳. : Nan Song yong mei ci yan jiu / Lai Qingfang zhu.  2003 1
  賴政忠 -- See Lai, Cheng-chung   1
賴文 : Ling nan wen yi shi / Lai Wen, Li Yongchen zhu ; Lingnan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui he bian.  2004 1
賴文英著. : Yu yan bian ti yu qu yu fang yan [electronic resource] : yi Taiwan Xinwu ke yu wei li / Lai Wenying bian zhe.  2012 1
  賴明德 -- See Lai, Mingde   1
賴明德. : Zhongguo wen zi jiao xue yan jiu / Lai Mingde zhu.  2003 1
賴明珠. : Zhong jiu bei ai de wai guo yu = Yagate kanashiki gaikokugo / Cunshang Chunshu zhu ; Lai Mingzhu yi.  2006 1
賴明珠, 1947- : Shen wei zhi ye xiao shuo jia / Cunshang Chunshu ; yi zhe Lai Mingzhu.  2016 1
賴明初. : Jiayi xian zhi : Taiwan sheng / Lai Ziqing, Lai Mingchu deng zuan xiu.  1983 1
賴春燕. : Zhongguo ren de wen xue guan nian / Liu Ruoyu zhu ; Lai Chunyan yi.  1977 1
賴本智. : Lan hua jing ji zai pei ji shu / zhu zuo ren Lai Benzhi ... [et al.].  1994 1
賴東進. : Qi gai jian zai / Lai Dongjin zhu.  2000 1
賴榕祥. : Zhongguo li dai zhi luan xing wang shi / Lai Rongxiang bian zhu.  1990 1
賴榮偉, : Mei Zhong Tai san jiao guan xi fa zhan de guo ji zheng zhi jing ji xue fen xi = International political economy and development of Washington--Beijing--Taipei relations / Lai Rongwei zhu.  2014 1
賴橋本. : Yuan qu yin chang / Lai Qiaoben zhu.  1989 1
賴武, : Zhen qi de xi Shu sheng jing : Qingcheng Shan yu Dujiang Yan / [zhuan wen Lai Wu]  2002 1
賴永海, 1949-   6
賴永祥.   5
  賴永祥, 1922- -- See Lai, Yongxiang   1
  賴洪毅, 1965- -- See Lai, Hongyi, 1965-   1
賴淑霞. : Taiwan de gao shan zhi wu / zhu zuo Ying Shaoshun ; [bian ji Lin Shuyu, Zhen Yueyun, Lai Shuxia].  1980 1
  賴澤涵 -- See Lai, Zehan   1
賴澤涵   2
賴炎元. : Han shi wai zhuan jin zhu jin yi / Lai Yanyuan zhu yi ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui, Guo li bian yi guan Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui zhu bian.  1972 1
賴熾昌. : Zhanghua xian zhi gao : Taiwan sheng / Lai Zhichang deng zhu xiu.  1983 1
賴玉玲. : Bao zhong ting Yi min ye xin yang yu di fang she hui fa zhan : yi Yangmei lian zhuang wei li / Lai Yuling zhu.  2005 1
賴瑛瑛. : Qing qie zhong de zhen han : Taibei dang dai yi shu guan kai guan zhan / zhu ban: Taibei Shi zheng fu wen hua ju ; zan zhu: Hong qi dian nao gu fen you xian gong si ; ce hua zhi xing: Taibei dang dai yi shu guan ; [zhu bian: Lai Yingying] = The Gravity of the immaterial : the Inaugural Exhibition of ICA, Taipei / supervisor: Cultural Affairs Bureau of Taipei ; sponsor: Acer Inc. ; organizer: Institute of Contemporary Arts, Taipei.  2001 1
賴瑞和, : Tang dai gao ceng wen guan / Lai Ruihe zhu.  2016 1
賴盛庭. : Shicheng xian zhi / Jiangxi sheng Shicheng xian xian zhi bian ji wei yuan hui bian zuan ; zong bian ji Lai Shengting ; fu zong bian ji Zhu Zuzhen.  1990 1
賴素鈴, 1965- : Taiwan jian zhu zhong sheng dai de wen yi fu xing / Lai Suling zhu ; [zhi xing zhu bian: Wang Tingmei]  2006 1
賴翰顒, jin shi 1733. : Changtai xian zhi : [12 juan] / Zhang Maojian xiu ; Lai Hanyong zuan.  1975 1
賴良, 14th cent.   2
賴芳伶.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next