My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
贵阳 市志 编纂 委员会.   2
贵阳 市志 编纂 委员会. : Guiyang Shi zhi. Nong lin shui li shu cai zhi / Guiyang Shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
贵阳市志编纂委员会.   15
贵阳市志编纂委员会.   2
贵阳市志编纂委员会..   13
贵阳市贵阳教育年鉴编辑委员会. : Guiyang jiao yu nian jian = Guiyang jiaoyu nianjian / Guiyang shi jiao yu nian jian bian ji wei yuan hui bian.    1
贵阳市云岩区志地方志编纂委员会. : Guiyang Shi Yunyan Qu zhi / Guiyang Shi Yunyan Qu zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2005 1
贵阳市教育科学研究所. : Guiyang Shi xiao xue zong he shi jian huo dong ke cheng yan jiu wen ji [electronic resource] / Wen Jiyuan, Zhang Yumin ; Guiyang Shi jiao yu ke xue yan jiu suo.  2010 1
贵阳消防志编纂委员会. : Guiyang xiao fang zhi / Guiyang xiao fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
买春雪, : Miandian Han yu jiao cai hua ti ji xiang guan ci hui diao cha bao gao = A report on the topics and related vocabularies of Chinese teaching materirals in Burma / Feng Lingyu, Mai Chunxue, (Mian) Chen Wenni zhu.  2018 1
买群. : Liao Taizu Abaoji / Mai Qun ; [cha tu Wang Jindong].  1982 1
买苏提, 希日娜依, : Zhong ji Weiwuer yu ting shuo jiao cheng : er nian ji jiao cai / Zhu bian Ai'erken Hade'er ; Xirinayi Maisuti.  2011 1
资中筠. : 认识世界,认识自己.  2015 1
资兴市地方志编纂委员会. : Zixing Shi zhi / [Zixing Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui].  1999 1
贾二强.   2
贾亦斌. : Lun "Tai du" / Jia yibin zhu bian ; Zhongguo guo min dang ge ming wei yuan hui zu guo he ping tong yi cu jin wei yuan hui "Lun 'Tai du'" bian xie zu bian xie.  1993 1
贾令仪, 1975- : Dang tu shu cheng wei wu qi : "Riwage shi jian" shi mo / (Mei) Bide Fenen, (He) Bitela Kuwei zhu ; Jia Lingyi, Jia Wenyuan yi = The Zhivago affair : the Kremlin, the CIA, and the battle over a forbidden book / Peter Finn & Petra Couvée.  2015 1
贾仲益,   2
贾俊琪. : Diaoyu Dao de li shi yu zhu quan / Jingshang Qing zhu ; Gu Junqi, Yu Wei yi.  2013 1
  贾俊雪, 1972- -- See Jia, Junxue, 1972-   1
  贾倍思, 1963- -- See Jia, Beisi, 1963-   1
贾健, : Xianggang dian ying hui gu = Retrospect of Hong Kong film / Zhongguo Tai Gang dian ying yan jiu hui ; [zhu bian Zhang Sitao ; bian wei Deng Jianguo [and others] ; te yue bian ji Jia Jian].  2000 1
贾兆宝, : Wenchuan di zhen hou er tong he qing shao nian xin li wei ji sui fang diao cha ji xiang guan dui ce yan jiu / Tian Wenhua, Jia Zhaobao zhu bian.  2013 1
  贾兵兵 -- See Jia, Bing Bing   1
贾冀川, : Jie fang qu xi ju yan jiu = Jiefangqu xiju yanjiu / Jia Jichuan zhu.  2013 1
贾勇星. : 盛衰有凭人谋重:《三国演义》妙章集萃.  2013 1
贾勤. : Xian dai pai wen xue ci dian / Jia Qin zhu.  2011 1
贾古. : Hunan min jian yue qu xuan / Hong Tao, Jia Gu deng sou ji zheng li.  1988 1
贾士蘅. : Di guo de nian dai, 1875-1914 [electronic resource] = The age of empire, 1875-1914 / Eric Hobsbawn zhu ; Jia Shiheng ... [et al.] yi.  2006 1
贾大山. : 贾大山小说精选集.  2014 1
贾大泉. : Sichuan jian shi / "Sichuan jian shi" bian xie zu bian zhu ; zhu bian Chen Shisong ; fu zhu bian Jia Daquan.  1986 1
贾天明. : 中国香学.  2015 1
贾宇琰, : Guang gun wei ji : Ya Zhou nan xing ren kou guo sheng de an quan qi shi / (Mei) Walaili M Hedesen (Valerie M. Hudson), (Ying) Andeliya M Dengboer (Andrea M. den Boer) zhu ; Qiu Zhang yi ; JIa Yuyan, Liu Zhe yi jiao = Bare branches : the security implications of Asia's surplus male population.  2016 1
贾宏宇. : Tong ji ci dian = Tongji cidian / Jia Hongyu zhu bian.  1986 1
  贾宏声 -- See Jia, Hongsheng   1
贾小军. : Wei Jin shi liu guo Hexi shi gao Jia Xiaojun zhu.  2009 1
贾履让. : Qi ye guan li xiao ci dian / Ren Weizhong, Xiao Liang, Gu Lirang deng bian.  1981 1
贾峨. : Jia E kao gu wen ji / Jia E zhu.  2012 1
贾峰. : Xian dai ying fa han ti yu da ci dian / Zhu bian Jia Feng; zhu shen Zhang Qing = Modern English - French - Chinese sports dictionary / chief ediror Jia Feng; Chief reviser Zhang Qing = Grand dictionnaire moderne des sports anglais - francais - chinois / chief ediror Jia Feng; Chief reviser Zhang Qing.  2012 1
贾崇吉. : Zhong hua lun li dao de ci dian [electronic resource] / Jia Chongji zhu bian.  1992 1
贾平. : Zi you yu jia suo : xing qing xiang he tong xing hun yin de fa lü wen ti yan jiu = Freedom and shackles : legal issues concerning sexual orientation and same-sex partnership / Chu Chenge zhu bian ; Jia Ping, Wang Jun fu zhu bian.  2014 1
  贾平凹 -- See Jia, Pingwa   1
贾平凹.   94
贾康. : Cai zheng yu fa zhan / Jia Kang, Bai Jingming zhu.  2000 1
贾延柱. : Chang yong gu jin zi tong jia zi zi dian [electronic resource] / Jia Yanzhu bian zhu.  1988 1
贾建飞, 1974- : Qing Qian Jia Dao shi qi Xinjiang de nei di yi min she hui = Immigrant society in Xinjiang : centered on people from China proper during Qianlong, jiaqing and Daoguang reigns of Qing dynasty / Jia Jianfei zhu.  2012 1
  贾彬 -- See Jia, Bin   1
贾循明. : Xin Ying Han dian xin ke ji ci dian = A new English-Chinese dictionary of telecommunications science and technology / Wu Tong, Liu Yifan, Jia Xunming bian.  2002 1
贾德江, 1946-   2
贾忠杰.. : Zhongguo qi ye fa lü shi dian / Jia Zhongjie, Wang Xiaojin zhu bian [i.e. bian xie].  1991 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next