My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
贾兴和, : Sililanka yu gu dai Zhongguo de wen hua jiao liu : yi chu tu Zhongguo tao ci qi wei zhong xin de yan jiu / (Sililanka) Jia Xinghe zhu.  2016 1
  贾兰坡 -- See Jia, Lanpo   1
贾兰坡,   4
贾志梅. : 世界上最美的小说.  2010 1
贾志刚. : Mai xiang, mai xiang, mai xiang xian dai de gu lao xi ju / Jia Zhigang zhu.  1996 1
贾谊诚.   2
贾连翔, : Zhan guo zhu shu xing zhi ji xiang guan wen ti yan jiu : yi qing hua da xue cang Zhan guo zhu jian wei zhong xin / Jia Lianxiang zhu.  2015 1
贾银忠.   2
贾长华. : Qi shi du yun [electronic resource] / Jia Changhua zhu.  2006 1
贾陈亮. : Xi bu wang guo chuan qi. Han xue ma de yan lei : Dawan wang guo chuan qi / Jia Chenliang zhu.  2012 1
贾际. : Zhongguo ming zhai [videorecording] = Famous villages of China / Zhong yang dian shi tai chu pin ; zhu bian, Jiao Jiancheng ; bian dao, Zhao Ke deng.  2008 1
贾双虎.   2
贾鲁生. : Zhongguo xi bu da jian yu / Jia Lusheng, Fengshou zhu.  1986 1
贾凤伦. : Han Ying liao yang kang fu ci dian = Chinese-English sanatory rehabilitation dictionary / gu wen Sun Longchun ; zhu bian Zhang Huaiming, Jia Fenglun.  2002 1
贾鹏. : Zhongguo shi da yuan lin / Hui Huanzhang, Lei Chunjiang, Jia Peng bian zhu.  2003 1
贾丽萍, 1976- : She hui zhuan xing yu Zhongguo dang dai cheng shi xiao shuo = Social transformation and contemporary Chinese urban fiction / Jia Liping zhu.  2015 1
贾炜莹, 1970- : Zhongguo shang shi gong si yan sheng gong ju yun yong yan jiu [electronic resource] = Research of derivatives usage of China listed companies / Jia Weiying zhu.  2010 1
贾钺. : Han Ying Ying Han Zhong yi da ci dian = Traditional Chinese medicine dictionary in Chinese-Enghich and English-Chinese / zhu bian Zheng Fengqin ; fu zhu bian Jia Yue, Xie Laishun deng.  1994 1
贾真. : Li yuan xie zhen : Jia Zhen xi qu yi shu she ying xuan ji / [Jia Zhen she].  2006 1
贾徳政. : Yi liu ba tuan zhi / Yi liu ba tuan shi zhi bian zuan wei yuan hui ; Jia Dezheng zhu bian.  1999 1
  贾晋华 -- See Jia, Jinhua   1
贾静涛. : Zhongguo gu dai fa yi xue shi / Jia Jingtao zhu.  1984 1
贾国申. : Da lu, Taiwan, Zhang Xueliang sheng huo shi lu / Li Yong, Jia Guoshen, Pei Kuangyi zhu.  1993 1
贾艳敏, 1968- : Da yue jin shi qi xiang cun zheng zhi de dian xing : Henan Chayashan wei xing ren min gong she yan jiu / Jia Yanmin zhu.  2006 1
  宾夕法尼亚大学 -- See University of Pennsylvania   1
宾慧中. : Zhongguo Bai zu chuan tong min ju ying zao ji yi [electronic resource] / Bin Huizhong zhu.  2011 1
宾 敬. : Gu jin ci yi bi jiao ci dian / Chen Ruiheng, Bin Jing bian zhu.  1993 1
宾阳年鉴编辑部. : Binyang nian jian / Binyang nian jian bian ji bu.  1989 1
宾阳县志编纂委员会. : Binyang xian zhi / Binyang xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1987 1
宾县地方志办公室. : Bin Xian zhi / zhu bian Xu Jianying, Zhang Derun ; [Bin Xian di fang zhi ban gong shi bian].  1991 1
赖伯疆.   2
赖先刚. : Leshan fang yan = Leshan fangyan / Lai Xian'gang zhu.  2000 1
赖力. : Zhongguo tu di li yong de tan pai fang xiao ying yan jiu / Lai Li, Huang Xianjin deng zhu.  2011 1
赖力行. : Zhongguo gu dai wen xue pi ping xue / Lai Lixing zhu.  1991 1
赖功欧. : Cha zhe rui zhi : Zhongguo cha wen hua yu ru shi dao / Lai Gong'ou zhu.  1999 1
赖和, 1894-1943. : Lai He duan pian xiao shuo xuan / ben she bian ji bu xuan bian.  1984 1
赖大仁. : Hun gui he chu : Jia Pingwa lun / Lai Daren zhu.  2000 1
赖天兵, : Han cang gui bao : Hangzhou fei lai feng zao xiang yan jiu / Lai Tianbing zhu = Treasures of Sino-Tibetan art : a study on the sculptures at Feilaifeng in Hangzhou / by Lai Tianbing.  2015 1
赖存理. : Zhejiang min sheng bao gao / zhu bian Jin rubin, Lian Xiaoming ; fu zhu bian Wang Jie, Lai Cunli.  2008 1
赖小兵, : Nan xi yi xiang : qing ge man wu li yuan xi / Ye Xiaomei zhu ; Lai Xiaobing, Cui Jiannan she ying.  2005 1
赖小路. : Zhongguo cheng shi yu she hui shi zhuan ti yan jiu = Zhongguo chengshi yu shehui shi zhanti yanjiu / zhu bian Ding Xiaoshan ; fu zhu bian Lü Yi, Lai Xiaolu.  2013 1
赖少其. : Hua hui ce / [hui zhe Lai Shaoqi].  1982 1
赖德霖, 1962-   3
赖德胜. : 2012 Zhongguo lao dong li shi chang bao gao : Gao deng jiao yu kuo zhan bei jing xia de lao dong li shi chang bian ge / Lai Desheng zhu bian.  2012 1
  赖明德 -- See Lai, Mingde   1
赖景瑚, 1900- : Ba shi nian dai de zhan wang / Lai Jinghu zhu.  1980 1
赖武. : Sichuan gu zhen = Sichuan guzhen / Lai Wu, Yu Lei zhu.  2010 1
赖永海. : Fo dian ji yao / Lai Yonghai zhu bian ; zhi bi Lai Yonghai...[et. al.].  1992 1
赖永良. : De'ang yu jian zhi / Chen Xiangmu, Wang jingliu, Lai Yongliang bian zhu.  1986 1
赖江基. : Kejia hua ci dian / zhu bian Zhang Weigeng ; fu zhu bian Lai Jiangji.  1995 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next