My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
邾瑢. : Shou jie / Wang Xiaomin, [Zhu Rong he] bian ; Wang Zengqi deng zhu.  1987 1
郇忠. : Ha'erbin dang an / [Ao] Mala Musitafen [zhu] ; Li Yao, Xun Zhong yi.  2008 1
郇玉华. : Zhongguo ming sheng shi lian jing jian / gu wen Zhou Ruchang ; zhu bian Bao Sitao, Xun Yuhua, Zhou Guanghuang.  1992 1
  郝一博 -- See Hao, Yibo   1
郝勤.   2
郝勤建. : Hubei chu tu wen wu jing hua / zhu bian Tan Weisi ; fu zhu bian Wan Quanwen, Hao Qinjian.  2001 1
郝, 吉思. : 黃柳霜 : 从洗衣工女儿到好莱坞传奇.  2012 1
郝吉明.. : Ying Han huan jing ke xue yu gong cheng ci hui / Hao Jiming, Wang Lizhang zhu bian ; Zhu Shenlin, Nie Jingming fu zhu bian.  2001 1
郝在今. : Ba qian wan liu min bu luo : Zhongguo ren kou da liu dong ji shi / Hao Zaijin zhu.  1996 1
郝在今, 1949- : Xie shang gong he : 1948-1949 Zhongguo dang pai zheng zhi ri zhi = Xie shang gong he / Hao Zaijin zhu.  2007 1
郝天挺, 1247-1313. : Tang shi gu chui [electronic resource] : [10 juan] / [Yuan Haowen bian ; Hao Tianting zhu].  2006 1
郝少如. : Tai ji quan quan shu / Ben she bian.  1988 1
  郝延平, 1934- -- See Hao, Yen-pʻing, 1934-   1
郝延平, 1934-   2
郝建, 1954- : Zhongguo dian shi ju : wen hua yan jiu yu lei xing yan jiu / Hao Jian zhu.  2008 1
郝建生. : Xi'an shi bian qian hou de Zhou Enlai / Hao Jiansheng bian zhu.  2004 1
郝建樑. : Zhongguo li shi yao ji jie shao ji xuan du / [compiled by] Hao Jianliang, Ban Shuge.  1957 1
郝彩虹.   2
郝德永. : Ke cheng yu wen hua : yi ge hou xian dai de jian shi = Kecheng yu wenhua : yige houxiandai de jianshi / Hao Deyong zhu.  2002 1
郝思德.   2
郝懿行, 1757-1825.   3
郝振省. : 2009-2010 Zhongguo chu ban ye fa zhan bao gao [electronic resource] = 2009-2010 annual report of publishing industry in China / Hao Zhensheng zhu bian.  2010 1
郝敬波, : Zhongguo xin shi qi duan pian xiao shuo lun gao / Hao Jingbo zhu.  2016 1
郝明工. : 陪都重庆文化与文学考论.  2015 1
郝明工, 1950- : Kang zhan shi qi de Chongqing wen hua / Hao Minggong zhu.  2016 1
郝明科. : Baoji Daijiawan yu Shigushan chu tu Shang Zhou qing tong qi / zhu bian Chen Zhaorong ; bian ji wei yuan Wang Zhankui, Li Feng, Hao Mingke, Zhang Maorong, Chen Zhaorong, Liu Junshe.  2015 1
郝明義, 1956- : Da hang hai shi ke : 2016 da xuan ji zhi hou, Taiwan de shi qing = Taiwan sets sail : rex how / Hao Mingyi zhu.  2016 1
郝春文.   3
郝時遠. : Zhongguo shao shu min zu fen bu tu ji = Atlas of distribution of natinal minorities in China / [zhu bian Hao Shiyuan ; fu zhu bian Ren Yifei, Chen Yingchu].  2002 1
郝景芳. : Tai kong you min / Liu Cixin deng zhu.  2018 1
郝景芳, 1984-   2
郝曙光. : Dang dai Zhongguo jian zhu si chao yan jiu = On the thoughts of contemporary Chinese architecture / Hao Shuguang zhu.  2006 1
郝更生, 1900-1975. : Hao Gengsheng hui yi lu / Hao Gengsheng zhu.  1971 1
  郝朋 -- See Hao, Yibo   1
郝本性. : Sui Tang Wu dai mu zhi hui bian [electronic resource] / Hao Benxing zhu bian.  1991 1
郝本性, 1936- : Hao Benxing kao gu wen ji / Hao Benxing zhu.  2012 1
  郝柏林 -- See Hao, Bailin   1
郝桂秀. : Liang Xiaosheng dai biao zuo / Wang Hua, Hao Guixiu, Tan Gesi bian.  1994 1
郝正治, : Han zu yi min ru Dian shi hua : Nanjing Liushu wan Gaoshi kan. Xu ji = History of the Han nationality's immigration into Yunnan : Gaoshikan of Liushuwan in Nanjing / Hao Zhengzhi zhu.  2014 1
郝江陵. : Dai Xian wen hua yi chan bao hu da quan / zhu bian Huo Furong, Hao Jiangling.  2010 1
郝玉峰.   2
郝玉明. : 慎德研究.  2015 1
郝玉麟.   2
郝玉歧. : Shi mian mai fu [sound recording] : Min zu qi yue du zou = Ambush from all sides : Solo pieces played on Chinese folk instruments.    1
郝盛潮.   2
郝祥輝. : Bai ke xin ci dian : wen yi zhi bu / Hao Xianghui bian ji.  1922 1
郝穴镇志编写组. : Haoxue Zhen zhi : 1986 nian 10 yue / Haoxue Zhen zhi bian xie zu.  1986 1
郝經, 1223-1275.   4
郝翔. : Zhoucheng wen hua : Zhongguo Bai zu ming cun de tian ye diao cha / zhu bian Hao Xiang ... [et al.] ; fu zhu bian Li Yongren ... [et al.].  2001 1
郝臣杰. : Shangluo di qu dang an zhi / Hao Chenjie bian zhu.  1992 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next