My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
道原, : Chūgoku Zenshū jinmei sakuin : tsuketari, Keitoku dentōroku jinmei sakuin / Suzuki Tetsuo hen.  1975 1
道原, : Jingde chuan deng lu : [30 juan]  1935 1
  道吉玛丽玛普斯, 1830-1905 -- See Dodge, Mary Mapes, 1830-1905   1
道安, 1907- : Kong de zheli / Dao'an zhu.  1997 1
道宣, 596-667.   7
道宣, fl. 596-667. : Gao seng zhuan 2 ji : [40 juan] / Daoxuan zhuan.  1890 1
道敎敎義與現代社會國際學術硏討會 (2002 : : Dao jiao jiao yi yu xian dai she hui : guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Guo Wu zhu bian ; Xianggang dao jiao xue yuan zhu ban.  2003 1
  道森雷蒙 -- See Dawson, Raymond   1
道泰. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 5 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
  道源, 1200-1253 -- See Dōgen, 1200-1253   1
道源, 1900- : Fo tang jiang hua / Daoyuan zhu.  1997 1
道源, : Zen shishū dentōroku maki 30 ichiji sakuin / Urusu Appu hen = Concordance to a collection of Zen poems / by Urs App.  1994 1
道潤梯步. : Xin yi jiao zhu "Menggu yuan liu" / Sanang Chechen zhu ; Daoruntibu yi jiao.  1981 1
道潛, Shi, b. 1043.   2
道潛, b. 1043. : Canliaozi shi ji [electronic resource] : [12 juan / Daoqian zhuan].  2006 1
  道濟, active 17th century-18th century -- See Shitao, active 17th century-18th century   1
  道生, -434 -- See Zhudaosheng, -434   1
道生.. : Weimojie jing jin yi / Youcun, Daosheng zhu yi.  1994 1
  道田信一郎, 1924-1988 -- See Michida, Shin'ichirō, 1924-1988   1
道端良秀, 1903- : Chūgoku Bukkyō to shakai to no kōshō / Michihata Ryōshū cho.  1980 1
  道網母, approximately 935-995 -- See Michitsuna no Haha, approximately 935-995   1
  道綱母, approximately 935-995 -- See Michitsuna no Haha, approximately 935-995   1
道綱母, ca. 935-995. : Kagerō nikki zenchūshaku / Kakimoto Tsutomu.  1966 1
  道綱の母, approximately 935-995 -- See Michitsuna no Haha, approximately 935-995   1
道綽, 562-645. : An le ji / [Daochuo zhu] ; Ye Luhua shi yi.  1996 1
道路保全技術センター. : Michi no eki handobukku yonhyakunanajūeki / Dōro hozen gijutsu sentā.  1999 1
  道金斯彼得 -- See Dawkins, Peter   1
道璨, 13th cent. : Dongshan shi xuan : [shang xia juan / Ge Shaoti zhuan]. Liu tang wai ji : [4 juan / shi Daocan zhuan]. Qiutang ji : [2 juan / Chai Wang zhuan]  1974 1
道璨, 13th cent. : Liu tang wai ji [electronic resource] : [4 juan / Daocan zhuan].  2006 1
道布. : Menggu yu jian zhi / Daobu bian zhu.  1983 1
道家文化國際學術硏討會 1998 : : Dao jia yu dao jiao : di er jie guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Chen Guying, Feng Dawen zhu bian.  2001 1
  道纲母, approximately 935-995 -- See Michitsuna no Haha, approximately 935-995   1
道真仡佬族苗族自治县供销合作社志编纂委员会. : Daozhen Gelaozu Miaozu Zizhixian gong xiao he zuo she zhi / Daozhen Gelaozu Miaozu Zizhixian gong xiao he zuo she zhi bian zuan wei yuan hui.  1993 1
道真仡佬族苗族自治县志编纂委员会. : Daozhen Gelao zu Miao zu zi zhi xian zhi / Daozhen Gelao zu Miao zu zi zhi xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1992 1
道教美术史学术研讨会 2007 : : Dao jiao mei shu xin lun : di yi jie dao jiao mei shu shi guo ji yan tao hui lun wen ji / Li Song zhu bian.  2008 1
遂川县地方志编纂委员会. : Suichuan xian zhi / zhu bian Zeng Qiongying ; fu zhu bian Deng Demo ; Suichuan xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
遂平县 (China). : Zhongguo gong chan dang Henan sheng Suiping xian zu zhi shi zi liao (1926-1987) / Zhong gong Henan sheng Suiping xian wei zu zhi bu, Zhong gong Henan sheng Suiping xian wei dang shi ban gong shi, Henan sheng Suiping xian dang an ju.  1993 1
遂平县志编纂委员会. : Suiping xian zhi / Suiping xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
遂昌县文化广电新闻出版局, : Haochuan wen hua ji cui / Zhejiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Suichang Xian wen hua guang dian xin wen chu ban ju bian zhu ; Wang Haiming zhu bian.  2017 1
遂昌县文物管理委员会. : Haochuan mu di / Zhejiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Suichang Xian wen wu guan li wei yuan hui bian ; zhu bian Wang Haiming ; fu zhu bian Sun Guoping.  2001 1
遂溪县地方志编纂委员会. : Suixi Xian zhi / Suixi Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
遂溪县地方志编纂委员会 (Guangdong Sheng, China) : Suixi Xian zhi (1989-2005) / Suixi Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2013 1
  達勒塞加 -- See Dellasega, Cheryl   1
達文社. : Shi ge fa meng / Da wen she bian ji.  1941 1
達春布, 19th cent. : Jiujiang fu zhi : 54 juan, juan shou 1 juan, juan mo 1 juan / Huang Fenglou zuan ; Dachunbu xiu.  1975 1
  達爾文, 1809-1882 -- See Darwin, Charles, 1809-1882   1
  達磨, active 6th century -- See Bodhidharma, active 6th century   1
  達飛聲, 1872-1993 -- See Davidson, James Wheeler, 1872-1933   1
遇安氏. : Hou san guo Shi Zhu yan yi : [30 hui] / Meixi Yu'anshi zhu.  1990 1
  遇羅錦 -- See Yu, Luojin   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next