My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
邱垂正. : liang an he ping san jiao jian gou [electronic resource] = Triangulating peace for Taiwan strait / Qiu Chuizheng zhe.  2008 1
邱士華, : Miao he shen li : Dong Qichang shu hua te zhan = Synthesis and departure in tradition : painting, calligraphy, and Dong Qichang (1555-1636) / bian ji Li Yumin, He Yanquan, Qiu Shihua.  2016 1
邱夢蕾. : Taiwan de li shi yu min su / Guofen Zhiyi zhu ; Qiu Menglei yi.  1991 1
邱子修. : Kua wen hua de xiang xiang zhu ti xing : Taiwan hou zhi min/nü xing yan jiu lun shu / Qiu Zixiu zhu bian.  2012 1
邱子恒. : WHO gao ling you shan cheng shi zhi biao ke ji xing zhi yan jiu / yan jiu zhu chi ren Wang Shunzhi ; xie tong zhu chi ren Wu Kejiu ; yan jiu yuan Qiu Ziheng ; yan jiu zhu li Tang Yunmeng, Wu Tingying.  2012 1
邱存平. : Zhi zhe de si kao : Lu Xun de si wei fang fa / Qiu Cunping zhu.  1995 1
邱宜文. : Cong she shen dao tu di gong : yi Pingzhen Diqu Bo gong wei zhong xin de kao cha / Qiu Yiwen zhu.  2010 1
邱宣充.   5
邱宣煌. : Shen yi Hua Tuo / Qiu Xuanhuang.  1981 1
邱小石. : 天晓得.  2014 1
邱少华. : Zhan guo ce xuan zhu / Niu Hong'en, Qiu Shaohua, Sun Yuechun xuan zhu.  1984 1
邱居里, : Qing dai xue shu shi jiang yi / Chai Degeng zhu ; Li Hu bi ji ; Qiu Juli, Yao Nianci, Wang Zhigang zheng li.  2013 1
邱崇丙. : Su yu wu qian tiao / Qiu Chongbing bian zhu.  1983 1
邱建仁, 1981- : Sheng huo zhao yang ji xu! : Qiu Jianren ge zhan = Life goes on! : solo exhibition by Chiu Chien-jen.  2007 1
邱建军 : Ai de zong ji / Jia Pingwa ; [cha tu, ti hua Qiu Jianjun]  1985 1
邱彥貴, 1962- : Taiwan kejia di tu = The map of Taiwan Hakka / [zuo zhe Qiu Yangui, Wu Zhongjie].  2001 1
邱彰,   2
邱德修.   4
邱德文.   2
邱德煇. : Chao fan jiao yu : Ai he yue quan ren quan nao quan neng jiao yu bao dian = Ominiscience educational / Guo Meihui, Qiu Dehui, Chen Pinyu he bian ; Chen Gongxiong jiao ding.  2010 1
邱恕{21e342}. : Kun qu man tan / Qiu Shujian zhu.  1991 1
邱愼 : Guo li Taiwan da xue tu shu guan dian cang Ri wen shan ben jie ti tu lu = Selective annotative bibliography of Japanese rare books collection of National Taiwan University Library / [zhu bian Songyuan Xiaojun ; bian ji Hong Shufen ; fan yi Hong Shufen, Qiu Shen, Lin Zhi'an].  2009 1
邱振瑞.   4
邱振华. : Minguo Yangzhou feng qing = Minguo Yangzhou feng qing / zhu bian Liu Xunyang ; fu zhu bian Yao Zhen, Qiu Zhenhua ; Yangzhou Shi dang an ju, Di fang zhi ban gong shi bian.  2009 1
邱捷, 1945- : Sun Zhongshan yu Zhongguo jin dai jun fa / Duan Yunzhang, Qiu Jie.  1990 1
邱揚, fl. 1959- : Dan jian pian : gen ju Cao Yu deng chuang zuo ju ben gai bian / Qiu Yang gai bian, Chen Changming tian qu, Cheng Shifa hui tu.  1963 1
邱敬登. : Shangrao xian zhi / Shangrao xian xian zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Zhang Dejin ; fu zhu bian Qiu Jingdeng, Guo Zuomin.  1993 1
邱文治.   4
邱文瑞. : 1/5 qian da Taibei hang kong zhao pian di tu ji / [Yang Bojun, Qiu Wenrui di tu bian ji ; Yang Bojun deng di tu hui zhi ; Da yu chu ban she gu fen you xian gong si zhi tu].  2005 1
邱文通. : Xing zheng yuan da lu wei yuan hui 20 zhou nian liang an jiao liu ji shi wen xue ji she ying jiang zuo pin ji / [zong bian shen Hua Shijie ; zhu bian Qiu Wentong].  2011 1
邱斯嘉, : Kao gu xue yu yong xu fa zhan yan jiu / Qiu Sijia, Zang Zhenhua zhu bian = Archaeology and sustainability / edited by Scarlett Chiu, Cheng-hwa Tsang.  2013 1
邱新民.   4
邱新民.. : Xinjiapo xian qu ren wu / Qiu Xinmin zhu ; [bian ji Nan yang shang bao bian shen wei yuan hui]  1983 1
邱明一. : Zhou Zuoren min su xue lun ji / Wu Ping, Qiu Mingyi bian.  1999 1
邱明正. : Mei yu zhi / Qiu Mingzheng, Yu Wenjie zhuan.  1998 1
邱明正, 1935- : Shanghai wu shi nian wen xue pi ping cong shu. Li lun juan / zhu bian Xu Junxi ; ben juan zhu bian Qiu Mingzheng.  1999 1
邱春美.   2
邱景衡. : Zhonghua deng mi jian shang / Qiu Jingheng bian zhu.  1988 1
邱景雍.   2
邱松鶴. : Xianggang dian ying ba shi nian / zuo zhe Yu Muyun ; bian ji Qiu Songhe.  1994 1
邱梅贞. : Zhongguo nong ye ji xie ji shu fa zhan shi / Qiu Meizhen zhu bian ; Li Jinsheng fu zhu bian.  1993 1
邱楠, 1906-1979. : Wo de ling yi ban / Yanxi deng zhu.  1977 1
邱樹森. : Yuan shi ci dian / zhu bian Qiu Shusen.  2002 1
邱正保. : Longnan Baima ren min su wen hua yan jiu. Diao cha zi liao juan [electronic resource] = Longnan Baimaren minzu wenhua yanjiu / Qiu Zhengbao, Zhang Jinsheng, Mao Shulin zhu bian.  2009 1
邱正雄. : Taiwan huo bi yu jin rong lun wen ji / Zong zhu bian Yu Zongxian ; ben ji zhu bian Qiu Zhengxiong.  1975 1
邱正锋. : Ting qiao yan yu : Yangzhou ming qiao = Tingqiao yanyu : Yangzhou mingqiao / Zhu Zhenghai zhu bian ; Qiu Zhengfeng, Feng Hanguo zhu.  2006 1
邱永辉. : Xian dai Yindu de zhong xing zhi du / Qiu Yonghui zhu.  1996 1
邱永漢, 1924-   2
邱江宁, : Xie Sheng ji / (Ming) Xie Duo zhuan ; Lin Jiali dian jiao. Wang Zuo ji / (Ming) Wang Zuo zhuan ; Xia Zheyao dian jiao. Lin E ji / (Ming) Lin E zhuan ; Qiu Jiangning dian jiao. Huang Kongzhao ji / (Ming) Huang Kongzhao zhuan ; Xu Sanjian dian jiao.  2016 1
邱江涛. : Zhong guo fei qi dian qi dian zi chan pin chu li ji jin yan jiu / Xu jiang ping, qiu jiang tao.  2011 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next