My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
邯郸市教育委员会. : Handan li shi / Handan Shi jiao yu wei yuan hui jiao yu ke xue yan jiu suo.  1994 1
邯郸市教育科学研究所 . : Handan di li / Handan Shi jiao yu ke xue yan jiu suo.  1995 1
邳州博物馆   2
邳州市地方志编纂委员会. : Pei Xian zhi / Peizhou Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhang Guanxing, Wang Chaotang ; fu zhu bian Taihan, Du Jihua.  1995 1
邳县 (Jiangsu Sheng, China) : Pi Xian yin xing zhi / Zhang Qingji zhu bi ; [Jiangsu Pi Xian xian zhi ban gong shi, Pi Xian Xiangshangxiang ren min zheng fu bian].  1989 1
邰惠莉.   2
邰汶东. : Han zi jin xi / Tai Wendong.  1984 1
邰杰, : Jiu shi mi gong : Suzhou chuan tong yuan lin kong jian she ji yan jiu lu / Tai Jie, Xu Yanfei, Lu Wei zhu.  2015 1
邰向榮. : Shandong Sheng di tu ce / [zhu bian Yin Jiamin ; bian ji Tai Xiangrong ; zhi zuo Di tu zhi zuo zhong xin ; wen zi bian xie Xu Jianchun].  2001 1
邰向荣. : Zhonghua renmin gongheguo jiao tong tu / Zhongguo di tu chu ban she bian ; ze ren bian ji Tai Xiangrong ; shen ding Lu Zhongjin.  2013 1
郉文, 1965- : Bo shu Zhou Yi yan jiu / Xing Wen zhu.  1997 1
郉祖援. : Zhuan wen yan jiu yu kao ju / Xing Zuyuan zhu.  1996 1
郉福义. : Han yu fu ju yan jiu / Xing Fuyi zhu.  2001 1
郉莉. : Zhongguo nü xing min su wen hua / zhu bian Xing Li ; ce hua Yin Qingshan.  1995 1
邾瑢. : Shou jie / Wang Xiaomin, [Zhu Rong he] bian ; Wang Zengqi deng zhu.  1987 1
郇忠. : Ha'erbin dang an / [Ao] Mala Musitafen [zhu] ; Li Yao, Xun Zhong yi.  2008 1
郇玉华. : Zhongguo ming sheng shi lian jing jian / gu wen Zhou Ruchang ; zhu bian Bao Sitao, Xun Yuhua, Zhou Guanghuang.  1992 1
  郝一博 -- See Hao, Yibo   1
郝勤.   2
郝勤建. : Hubei chu tu wen wu jing hua / zhu bian Tan Weisi ; fu zhu bian Wan Quanwen, Hao Qinjian.  2001 1
郝, 吉思. : 黃柳霜 : 从洗衣工女儿到好莱坞传奇.  2012 1
郝吉明.. : Ying Han huan jing ke xue yu gong cheng ci hui / Hao Jiming, Wang Lizhang zhu bian ; Zhu Shenlin, Nie Jingming fu zhu bian.  2001 1
郝在今. : Ba qian wan liu min bu luo : Zhongguo ren kou da liu dong ji shi / Hao Zaijin zhu.  1996 1
郝在今, 1949- : Xie shang gong he : 1948-1949 Zhongguo dang pai zheng zhi ri zhi = Xie shang gong he / Hao Zaijin zhu.  2007 1
郝天挺, 1247-1313. : Tang shi gu chui [electronic resource] : [10 juan] / [Yuan Haowen bian ; Hao Tianting zhu].  2006 1
郝少如. : Tai ji quan quan shu / Ben she bian.  1988 1
  郝延平, 1934- -- See Hao, Yen-pʻing, 1934-   1
郝延平, 1934-   2
郝建, 1954- : Zhongguo dian shi ju : wen hua yan jiu yu lei xing yan jiu / Hao Jian zhu.  2008 1
郝建生. : Xi'an shi bian qian hou de Zhou Enlai / Hao Jiansheng bian zhu.  2004 1
郝建樑. : Zhongguo li shi yao ji jie shao ji xuan du / [compiled by] Hao Jianliang, Ban Shuge.  1957 1
郝彩虹.   2
郝德永. : Ke cheng yu wen hua : yi ge hou xian dai de jian shi = Kecheng yu wenhua : yige houxiandai de jianshi / Hao Deyong zhu.  2002 1
郝思德.   2
郝懿行, 1757-1825.   3
郝振省. : 2009-2010 Zhongguo chu ban ye fa zhan bao gao [electronic resource] = 2009-2010 annual report of publishing industry in China / Hao Zhensheng zhu bian.  2010 1
郝敬波, : Zhongguo xin shi qi duan pian xiao shuo lun gao / Hao Jingbo zhu.  2016 1
郝明工. : 陪都重庆文化与文学考论.  2015 1
郝明工, 1950- : Kang zhan shi qi de Chongqing wen hua / Hao Minggong zhu.  2016 1
郝明科. : Baoji Daijiawan yu Shigushan chu tu Shang Zhou qing tong qi / zhu bian Chen Zhaorong ; bian ji wei yuan Wang Zhankui, Li Feng, Hao Mingke, Zhang Maorong, Chen Zhaorong, Liu Junshe.  2015 1
郝明義, 1956- : Da hang hai shi ke : 2016 da xuan ji zhi hou, Taiwan de shi qing = Taiwan sets sail : rex how / Hao Mingyi zhu.  2016 1
郝春文.   3
郝時遠. : Zhongguo shao shu min zu fen bu tu ji = Atlas of distribution of natinal minorities in China / [zhu bian Hao Shiyuan ; fu zhu bian Ren Yifei, Chen Yingchu].  2002 1
郝景芳. : Tai kong you min / Liu Cixin deng zhu.  2018 1
郝景芳, 1984-   2
郝曙光. : Dang dai Zhongguo jian zhu si chao yan jiu = On the thoughts of contemporary Chinese architecture / Hao Shuguang zhu.  2006 1
郝更生, 1900-1975. : Hao Gengsheng hui yi lu / Hao Gengsheng zhu.  1971 1
  郝朋 -- See Hao, Yibo   1
郝本性. : Sui Tang Wu dai mu zhi hui bian [electronic resource] / Hao Benxing zhu bian.  1991 1
郝本性, 1936- : Hao Benxing kao gu wen ji / Hao Benxing zhu.  2012 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next