My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
邹嘉骊. : Daofen zhu yi xi nian mu lu / Zou Jiali ji.  1984 1
  邹嘉彦 -- See Zou, Jiayan   1
邹大海. : Cheng jiu zhuo zhu de Zhongguo shu xue / Guo Shuchun, Tiansen, Zou Dahai zhu.  1995 1
邹威华. : 斯图亚特·霍尔的文化理论研究.  2014 1
邹子洪. : Ying Han guo ji mao yi yu hang yun suo lüe yu ci dian = An English-Chinese dictionary abbreviations for shipping & international trade / Zou Zihong, Zou Hongfeng, Zou Hongmei bian.  2002 1
邹宏仪. : Qing dai shi da yi an / Zou Hongyi, Chen Yuhua zhu.  1991 1
邹定宾. : Zhongguo dian shi wen hua de li xing chong gou / Li Xiaofeng, Zou Dingbin zhu.  2007 1
邹容, 1885-1905. : Zou Rong wen ji / Zhou Yonglin bian.  1983 1
邹小站, 1967- : Si xiang jia yu jin dai Zhongguo si xiang = Thinkers and thoughts in modern China / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo si xiang shi yan jiu shi zhu ban ; Zheng Dahua, Zou Xiaozhan zhu bian.  2005 1
邹山. : Shuang xing tu : [shang xia juan / Wusheng'ouzhe [Zou Shan] bian]  1986 1
邹平.   2
邹平.. : Zhongguo ren kou fa xue / Zou Ping zhu.  1993 1
邹建. : Zhongguo xin sheng dai dian ying duo xiang bi jiao yan jiu / Zou Jian zhu.  2007 1
邹建军.   2
邹律姿. : Hunan wen miao yu shu yuan : ru jia wen hua de zai ti / Zou Leuzi bian zhu.  2004 1
邹律资, 1954- : Yueyanglou / Zou Lüzi, Wang Fulan, Li Jianping bian zhu.  2008 1
邹得里, / author. : Riben Guan dong jun ping fang xi jun gong chang ji shi ; Ri jun qi san yi bu dui fa xi si bao xing ji lu / Han Xiao, Zou Deli.  197-? 1
邹德慈, / editor. : Zhongguocheng zhen hua dao lu de hui gu yu zhi liang ping xi yan jiu / zhu bian Zhou Ganzhi ; fu zhu bian Zou Deci, Wang Kai. Cheng zhen hua fa zhan kong jian gui hua yu he li bu ju yan jiu / zhu bian Zou Deci ; fu zhu bian Li Xiaojiang, Wu Zhiqiang.  2013 1
邹德金.   3
邹德侬. : Zhongguo xian dai jian zhu shi [electronic resource] / Zou Denong zhu.  2001 1
邹德侬, 1938-   6
邹必显. / 飞跎全传. : Da Ming qi xia zhuan, Feituo quan zhuan / Bushuzhuanren.  1995 1
邹念之. : Riben wai jiao wen shu xuan yi : guan yu xin hai ge ming / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo Zhonghua min guo shi yan jiu shi zhu bian ; Zou Nianzhi bian yi.  1980 1
邹恬. : Zhongguo xian dai xiao shuo shi / zhu bian Ye Ziming ; fu zhu bian Zou Tian, Xu Zhiying.  1991- 1
邹惠卿.. : Li Xiannian jing ji si xiang yan jiu / Zou Huiqing zhu.  1993 1
邹惠玲. : Di er shi er tiao jun gui = Catch-22 / Yuesefu Haile zhu ; Yang Jia, Cheng Aimin, Zou Huiling yi.  1998 1
邹慕晨. : 宝塚歌剧团研究.  2013 1
邹振东. : Taiwan yu lun yi ti yu zheng zhi wen hua bian qian / Zou Zhendong zhu.  2014 1
邹振荣, / artist. : Fujian tu lou jing hua : Hua'an er yi lou / Ceng Wuyue, Fu Ziyuan, Lin Dao zhuan wen ; Lin Yimou she ying ; Zou Zhenrong, Huang Hanmin hui tu.  2014 1
邹振环. : Ming Qing yi lai Jiang nan cheng shi fa zhan yu wen hua jiao liu / zhi xing zhu bian, Zou Zhenhuan, Huang Jingbin.  2011 1
邹 敏娜. : Zhongguo ci xiu = Chinese embroidery / [Zou Minnan, Zhou Feiyue zhu bian].  2004 1
邹新娴. : Bai nian Ao yun yi shi : 1896-2008 / Fang Xudong, Luo Tianyi, Zou Xinxian bian zhu.  2007 1
邹新树. : Zhongguo cheng shi nong min gong wen ti = Zhongguo chengshi nongmingong wenti / Zou Xinshu zhu.  2007 1
邹昌林, 1948- : Zhongguo li wen hua / Zou Changlin zhu.  2000 1
邹明. : Zhongguo shi dai, 1900-2000 / Shi Yonggang, Zou Ming zhu bian.  2009 1
邹智贤, 1955- : Ru dao fo yu yan jian shang ci dian / Zou Zhixian zhu bian ; Xue Xuegong, Xu Zihong fu zhu bian.  1994 1
邹有恒. : Gu shi ji / Anwanlü zhu ; Zou Youheng, Lü Yuanming yi.  1979 1
邹栩. : Ying Han · Han Ying yao pin shang pin ming shou ce [electronic resource] / Zou Xu zhu bian.  2004 1
邹正方.   2
邹 沛. : Zhongguo gong ren yun dong shi hua / Zou Pei, Liu Zhen bian zhu.  1993 1
邹波, / author. : Zhongguo lü se pin kun wen ti ji zhi li yan jiu : yi quan guo ji zhong lian pian te kun qu wei li = Zhongguo luse pinkun wenti ji zhili yanjiu : yi quanguo jizhong lianpian tekunqu weili / Zou Bo zhu.  2016 1
邹淑琴, 1973- / author. : Tang shi zhong de Hu ji xing xiang ji qi wen hua yi yi / Zou Shuqin zhu.  2016 1
邹瑞. : Jiu Zhongguo guan chang qi wen lu / Zeng Yan, Zourui, Shi Rong bian [xie].  1990 1
邹瑜. : Fa xue da ci dian [electronic resource] / Zou Yu zong zhu bian.  1991 1
邹瑜, 1920-   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next