My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
邹平.. : Zhongguo ren kou fa xue / Zou Ping zhu.  1993 1
邹建. : Zhongguo xin sheng dai dian ying duo xiang bi jiao yan jiu / Zou Jian zhu.  2007 1
邹建军.   2
邹律姿. : Hunan wen miao yu shu yuan : ru jia wen hua de zai ti / Zou Leuzi bian zhu.  2004 1
邹律资, 1954- : Yueyanglou / Zou Lüzi, Wang Fulan, Li Jianping bian zhu.  2008 1
邹得里, : Riben Guan dong jun ping fang xi jun gong chang ji shi ; Ri jun qi san yi bu dui fa xi si bao xing ji lu / Han Xiao, Zou Deli.  197-? 1
邹德慈, : Zhongguocheng zhen hua dao lu de hui gu yu zhi liang ping xi yan jiu / zhu bian Zhou Ganzhi ; fu zhu bian Zou Deci, Wang Kai. Cheng zhen hua fa zhan kong jian gui hua yu he li bu ju yan jiu / zhu bian Zou Deci ; fu zhu bian Li Xiaojiang, Wu Zhiqiang.  2013 1
邹德金.   3
邹德侬. : Zhongguo xian dai jian zhu shi [electronic resource] / Zou Denong zhu.  2001 1
邹德侬, 1938-   6
邹必显. : Da Ming qi xia zhuan, Feituo quan zhuan / Bushuzhuanren.  1995 1
邹念之. : Riben wai jiao wen shu xuan yi : guan yu xin hai ge ming / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo Zhonghua min guo shi yan jiu shi zhu bian ; Zou Nianzhi bian yi.  1980 1
邹恬. : Zhongguo xian dai xiao shuo shi / zhu bian Ye Ziming ; fu zhu bian Zou Tian, Xu Zhiying.  1991- 1
邹惠卿.. : Li Xiannian jing ji si xiang yan jiu / Zou Huiqing zhu.  1993 1
邹惠玲. : Di er shi er tiao jun gui = Catch-22 / Yuesefu Haile zhu ; Yang Jia, Cheng Aimin, Zou Huiling yi.  1998 1
邹慕晨. : 宝塚歌剧团研究.  2013 1
邹振东. : Taiwan yu lun yi ti yu zheng zhi wen hua bian qian / Zou Zhendong zhu.  2014 1
邹振荣, : Fujian tu lou jing hua : Hua'an er yi lou / Ceng Wuyue, Fu Ziyuan, Lin Dao zhuan wen ; Lin Yimou she ying ; Zou Zhenrong, Huang Hanmin hui tu.  2014 1
邹振环. : Ming Qing yi lai Jiang nan cheng shi fa zhan yu wen hua jiao liu / zhi xing zhu bian, Zou Zhenhuan, Huang Jingbin.  2011 1
邹 敏娜. : Zhongguo ci xiu = Chinese embroidery / [Zou Minnan, Zhou Feiyue zhu bian].  2004 1
  邹文怀, 1927-2018 -- See Chow, Raymond, 1927-2018   1
邹新娴. : Bai nian Ao yun yi shi : 1896-2008 / Fang Xudong, Luo Tianyi, Zou Xinxian bian zhu.  2007 1
邹新树. : Zhongguo cheng shi nong min gong wen ti = Zhongguo chengshi nongmingong wenti / Zou Xinshu zhu.  2007 1
邹昌林, 1948- : Zhongguo li wen hua / Zou Changlin zhu.  2000 1
邹明. : Zhongguo shi dai, 1900-2000 / Shi Yonggang, Zou Ming zhu bian.  2009 1
邹智贤, 1955- : Ru dao fo yu yan jian shang ci dian / Zou Zhixian zhu bian ; Xue Xuegong, Xu Zihong fu zhu bian.  1994 1
邹有恒. : Gu shi ji / Anwanlü zhu ; Zou Youheng, Lü Yuanming yi.  1979 1
邹栩. : Ying Han · Han Ying yao pin shang pin ming shou ce [electronic resource] / Zou Xu zhu bian.  2004 1
邹正方.   2
邹 沛. : Zhongguo gong ren yun dong shi hua / Zou Pei, Liu Zhen bian zhu.  1993 1
邹波, : Zhongguo lü se pin kun wen ti ji zhi li yan jiu : yi quan guo ji zhong lian pian te kun qu wei li = Zhongguo luse pinkun wenti ji zhili yanjiu : yi quanguo jizhong lianpian tekunqu weili / Zou Bo zhu.  2016 1
邹淑琴, 1973- : Tang shi zhong de Hu ji xing xiang ji qi wen hua yi yi / Zou Shuqin zhu.  2016 1
邹瑞. : Jiu Zhongguo guan chang qi wen lu / Zeng Yan, Zourui, Shi Rong bian [xie].  1990 1
邹瑜. : Fa xue da ci dian [electronic resource] / Zou Yu zong zhu bian.  1991 1
邹瑜, 1920-   2
邹申. : Jian ming Ying yu ce shi jiao cheng.  2005 1
  邹磊, 1986 November- -- See Zou, Lei, 1986 November-   1
  邹祖讳 -- See Chou, Tsu-Wei   1
邹秀英 : Ying Han-Han Ying tu shu guan shi yong he xin ci hui = English-Chinese / Chinese-English glossary of library and information science / Zou Xiuying Shu Yue bian.  2010 1
邹立佐. : Di fang ren da gong zuo yu min zhu fa zhi jian she / zhu bian Zou Lizuo ; fu zhu bian Li Yihui, Zhu Zhuyin.  1991 1
邹立新, : Qian nan bu yi zu miao zu zi zhi zhou zhi. Di shi si juan, You dian zhi / Qian nan bu yi zu miao zu zi zhi zhou zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
邹立刚. : Ying Han guo ji shang shi fa lü ci dian = English-Chinese dictionary of international commercial law / Shen Leping, Zou Ligang zhu bian.  1999 1
  邹至庄, 1929- -- See Chow, Gregory C., 1929-   1
邹至庄, 1929-   2
邹英毅. : Dui wai kai fang zheng ce wen da / Liu Yueqian, Zou Yingyi bian xie.  1983 1
邹莉.   2
邹荻帆.   7
邹萍. : Zhongguo gu dai guan zhi yi ming jian ming shou ce = A concise dictionary of official titles in ancient China / Lin Jinshui, Zou Ping bian.  2005 1
邹蓉, : Zhongguo gu dai xi ju ke hun fa zhan shi / Zou Rong zhu.  2017 1
邹蒙蒙, : Xi Han shi yong ci dian / bian yi Cheng Wenjun, Zou Mengmeng.  2012 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next