My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
邹东涛.   6
邹 荣庚. : Liang ci guo gong he zuo shi gao / Tang Peiji, Wang Guanxing, Zou Ronggeng.  1989 1
邹欢. : Faguo cheng shi gui hua 40 nian = 40 ans d'urbanisme en France / Mixie'er Mishao, Zhang Jie, Zou Huan zhu bian ; He Feng, Ren Yufei fan yi.  2007 1
邹红. : Kuo da xiao fei xu qiu de wei guan ji chu yan jiu [electronic resource] : wo guo cheng zhen ju min jia ting zi chan yu xiao fei wen ti fen xi / Zou Hong zhu.  2010 1
邹红梅. : Ying Han guo ji mao yi yu hang yun suo lüe yu ci dian = An English-Chinese dictionary abbreviations for shipping & international trade / Zou Zihong, Zou Hongfeng, Zou Hongmei bian.  2002 1
邹红枫. : Ying Han guo ji mao yi yu hang yun suo lüe yu ci dian = An English-Chinese dictionary abbreviations for shipping & international trade / Zou Zihong, Zou Hongfeng, Zou Hongmei bian.  2002 1
邹绍志.   2
邹统钎, 1964- : Ao yun lü you xiao ying : 2008 nian Beijing ao yun hui dui Zhongguo lü you ye de la dong = On the tourism impact of Olympic games / Zou Tongqian zhu.  2007 1
邹统钎, 1968- / editor. : Zhongguo "Yi dai yi lu" tou zi yu an quan yan jiu bao gao (2016-2017) = Annual report on investment security of China's "The belt and road" construction (2016-2017) / zhu bian Zou Tongqian, Liang Haoguan  2017 1
邹联琰. : Wen yan chang yong ci shou ce / Liu Jianping, Zou Lianyan.  1980 1
邹联克, / author. : Zhongguo tu di zhi du " shi dian shi yan " yan jiu / Wang Tingyong, Yang Suiquan, Zou Lianke zhu.  2018 1
邹华享. : Zhongguo jin xian dai tu shu guan shi ye da shi ji/ Zou Huaxiang, Shi Jinyan.  1988 1
邹兰芳. : 阿拉伯传记文学研究.  2016 1
邹诗鹏, 1966- : San shi nian she hui yu wen hua si chao / Zou Shipeng zhu.  2012 1
邹志勇. : 宋代笔记诗学思想研究.  2014 1
邹跃进.   2
邹农俭. : Jiang nan nong cun shi nian da bian qian / Wu Dasheng, Ju Futian, Zhou Nongjian zhu.  1993 1
邹进先. : 宋代杜诗学述论.  2016 1
邹进先, 1943- / author. : Song dai Du shi xue shu lun / Zou Jinxian zhu.  2016 1
邹进文, / author. : Jin dai Zhongguo jing ji xue de fa zhan : yi liu xue sheng bo shi lun wen wei zhong xin de kao cha / Zou Jinwen zhu.  2016 1
  邹韬奋, 1895-1944 -- See Taofen, 1895-1944   1
邹骥. : Huan jing jing ji yi ti hua zheng ce yan jiu / Zou Yi.  2000 1
邹凤屏. : Sicun Zhen zhi / Sicun Zhen ren min zheng fu bian ; zhu bian Wei Min ; fu zhu bian Zou Fengping.  1999 1
邹鸿强. : Wei ru chao lu [electronic resource] : 2010-2011 Zhongguo wang luo yu qing bao gao = Report on public opinion of China internet 2010-2011 / Du Junfei zhu bian ; Zou Hongqiang fu zhu bian.  2011 1
邹恒玉. : Gu Han yu chang yong ci ci dian = Guhanyu changyongci cidian / Zou Hengyu, Wang Ailun bian xie; Song Wenbing shen ding.  2013 1
邹颖. : 21 shi ji Zhongguo da cheng shi ju zhu xing tai jie xi / Nie Lansheng, Zou Ying, Shu Ping zhu.  2004 1
邹清泉, 1977- / author. : Xing wei shi fan : bei Wei xiao zi hua xiang yan jiu = Model of Morality : the filial sons picture in the Northern Wei dynasty / Zou Qingquan zhu  2015 1
邹逸麟,   4
郑一省, / author. : Xi nan di qu hai wai yi min shi yan jiu : yi Guangxi, Yunnan wei li / Zheng Yisheng, Wang Guoping zhu.  2013 1
郑一钧.   2
郑丹丹, / translator. : Korean grammar in use. Chu ji = Huo xue huo yong Han yu yu fa : Zhong wen ban / An Chenming, Li Jiongya, Han Houying ; fan yi Zheng Dandan.  2012 1
郑丹丹, 1971- : Zhongguo cheng shi jia ting fu qi quan li yan jiu / Zheng Dandan zhu.  2004 1
郑乃珖.   2
郑乃臧. : Wen xue li lun ci dian / Zheng Naizang, Tang Zaixing zhu bian.  1989 1
郑 之杰. : Zhong xiao qi ye fa yan jiu = Studies on the law of small and medium-size enterprises / Zheng Zhijie, Wu Zhenguo, Liu Xuexin zhu.  2002 1
郑也夫, / author. : Wen ming shi fu chan pin / Zheng Yefu zhu.  2015 1
郑介初. : Beijing jiu ying : lao ming xin pian ji lu de li shi = Old postcards of Peking : history recorded by postcards / [zhuan gao ji ming xin pian shou cang Zheng Jiechu].  2008 1
郑作新.   2
郑作广.   2
郑作广, 1954-   4
郑伯庆. : Chang cheng / zhu bian Ge Jianxiong ; she ying Zheng Boqing.  1996 1
郑佳明. : The dyansty of Yongzheng. eng  2005 1
郑保山.   2
郑保卫. : Zhongguo shao shu min zu di qu xin wen chuan bo fa zhan bao gao / zhu bian Zheng Baowei ; fu zhu bian Zhou Decang ; gu wen Bai Runsheng, Huang Zhongcai.  2012 1
郑保志. : Bi quan zhi zhan / Zheng Baozhi zhu.  1977 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next