My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  邹谠, 1918-1999 -- See Tsou, Tang, 1918-1999   1
邹恒玉. : Gu Han yu chang yong ci ci dian = Guhanyu changyongci cidian / Zou Hengyu, Wang Ailun bian xie; Song Wenbing shen ding.  2013 1
邹颖. : 21 shi ji Zhongguo da cheng shi ju zhu xing tai jie xi / Nie Lansheng, Zou Ying, Shu Ping zhu.  2004 1
邹清泉, 1977- : Xing wei shi fan : bei Wei xiao zi hua xiang yan jiu = Model of Morality : the filial sons picture in the Northern Wei dynasty / Zou Qingquan zhu  2015 1
邹逸麟,   4
郑一省, : Xi nan di qu hai wai yi min shi yan jiu : yi Guangxi, Yunnan wei li / Zheng Yisheng, Wang Guoping zhu.  2013 1
郑一钧.   2
郑丹丹, : Korean grammar in use. Chu ji = Huo xue huo yong Han yu yu fa : Zhong wen ban / An Chenming, Li Jiongya, Han Houying ; fan yi Zheng Dandan.  2012 1
郑丹丹, 1971- : Zhongguo cheng shi jia ting fu qi quan li yan jiu / Zheng Dandan zhu.  2004 1
  郑丹瑞 -- See Zheng, Danrui   1
郑乃珖.   2
郑乃臧. : Wen xue li lun ci dian / Zheng Naizang, Tang Zaixing zhu bian.  1989 1
郑 之杰. : Zhong xiao qi ye fa yan jiu = Studies on the law of small and medium-size enterprises / Zheng Zhijie, Wu Zhenguo, Liu Xuexin zhu.  2002 1
郑也夫, : Wen ming shi fu chan pin / Zheng Yefu zhu.  2015 1
郑介初. : Beijing jiu ying : lao ming xin pian ji lu de li shi = Old postcards of Peking : history recorded by postcards / [zhuan gao ji ming xin pian shou cang Zheng Jiechu].  2008 1
郑作新.   2
郑作广.   2
郑作广, 1954-   4
郑伯庆. : Chang cheng / zhu bian Ge Jianxiong ; she ying Zheng Boqing.  1996 1
郑佳明. : The dyansty of Yongzheng. eng  2005 1
郑保山.   2
郑保卫. : Zhongguo shao shu min zu di qu xin wen chuan bo fa zhan bao gao / zhu bian Zheng Baowei ; fu zhu bian Zhou Decang ; gu wen Bai Runsheng, Huang Zhongcai.  2012 1
郑保志. : Bi quan zhi zhan / Zheng Baozhi zhu.  1977 1
郑俊田. : Zhongguo bao shui jian guan qu yu de zhi du chuang xin yu zheng ce xuan ze [electronic resource] / Zheng Juntian ... [et al.] zhu.  2010 1
郑俊秀. : Zhongguo shao shu min zu mian ju / [zhu bian Zheng Junxiu ; fu zhu bian Duan Mei, Zhong Xingkui].  1999 1
郑俊琰, 1962- : Shi ji dui hua : wen hua shan bian yu Zhongguo ming yun / Azheng bian zhu.  2000 1
郑健. : Zhongguo chuan tong tu an / Gong Xianlin, Shen Zhiyi, Zheng Jian.  1986 1
郑元佐. : Zhu Shuzhen ji zhu / [Zheng Yuanzuo zhu ; Ji Qin ji jiao].  1985 1
郑光祖, fl. 1294. : Zheng Guangzu ji / Zheng Guangzu zhu ; Feng Junjie jiao zhu.  1992 1
郑光美. : Chang jian de yi niao he hai niao.  1966 1
郑光仪. : Zhongguo li dai cai nü shi ge jian shang ci dian / Zheng Guangyi zhu bian.  1991 1
郑先兴. : Han hua xiang de she hui xue yan jiu [electronic resource] / Zheng Xianxing zhu.  2009 1
郑先进, : Zhongguo nong min ge ming dou zheng shi / Zhang Shaoliang, Zheng Xianjin deng bian zhu.  1983 1
郑全. : Ge Hong yan jiu / Zheng Quan zhu.  2010 1
郑全备. : "Fujian shi bian" zi liao xuan bian / Xue Moucheng, Zheng Quanbei xuan bian.  1984 1
郑公盾. : Hou Shui hu zhuan / Qinglianshizhuren ji ; [Zheng Gongdun jiao ding].  1981 1
郑凌志.   2
郑力人. : 天禄论丛(2015年第5卷).  2015 1
郑力民. : Guangzhou cheng fang zhi : [6 juan ] / Huang Foyi bian zuan ; Qiu Jiang, Zheng Limin, Chi Yiwu dian zhu ; Lingnan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong zhonghua min zu wen hua cu jin hui.  2012 1
郑功成.   3
郑加眞. : Zhan dou zai Beidahuang : Mudanjiang qing nian ken huang dui de gu shi / Zheng Jiazheng, Xiao Chen deng zhu.  1964 1
郑加真. : Jiang pan chao yang / Zheng Jiazhen zhu.  1972 1
  郑卓人 -- See Liu, Guojun   1
郑友揆, 1909-   2
郑友敬. : Jing ji xiao yi wen ti yan jiu / Zheng Youjing zhu.  1990 1
郑名川. : Shuang xi tu / Cui Bai.  2002 1
郑和下西洋学术讨论会 (1983 : : Zheng He xia xi yang lun wen ji / Ji nian wei da hang hai jia Zheng He xia xi yang 580 zhou nian chou bei wei yuan hui, Zhongguo hang hai shi yan jiu hui.  1985- 1
郑哲民. : Zhongguo dong wu zhi. Kun chong gang. Di 10 juan, Zhi chi mu : Huang zong ke, ban chi huang ke, wang chi huang ke / Zheng Zhe min, Xia Kailing deng bian zhu ; Zhongguo ke xue yuan Zhongguo dong wu zhi bian ji wei yuan hui zhu bian.  1998 1
郑土有.   4
郑土有, 1962- : Wu yu xu shi shan ge yan chang chuan tong yan jiu = Wuyu xushishange yanchangchuantong yanjiu / Zheng Tuyou zhu.  2005 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next