My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
郑须弥. : Hali Bote yu Azikaban de qiu tu / J.K. Luolin zhu ; Zheng Xumi yi.  2000 1
郑颐寿. : Ci zhang xue ci dian / Zheng Yishou.  2000 1
郑显全. : Wai guo yin yue qu ming ci dian / Zheng Xianquan bian ; Qian Renkang jiao.  1982 1
郑凤钦. : Han Ying Ying Han Zhong yi da ci dian = Traditional Chinese medicine dictionary in Chinese-Enghich and English-Chinese / zhu bian Zheng Fengqin ; fu zhu bian Jia Yue, Xie Laishun deng.  1994 1
郑鸿生, 1951-   2
郑鸿章.. : Jinzhai xian zhi = Jin Zhai xian zhi / Jinzhai Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zong bian Gu Xu, Zheng Hongzhang, Zhu Qingyou.  1992 1
郑鹏飞. : Chen Geng jiang jun zhuan / Xu Peilan, Zheng Pengfei zhu.  1988 1
郑鹤声. : Zheng shi hui mu [electronic resource] / Zheng Hesheng zhu.  2009 1
郑鹤声, 1903?- : Zheng He xia xi yang zi liao hui bian / Zheng hesheng, Zheng Yijun bian.  1989 1
郑丽勇, 1968- : Zhongguo xin wen chuan mei ying xiang li yan jiu bao gao [electronic resource] / Zheng Liyong ... [et al.] zhu.  2011 1
郑丽笙. : Zhen ben yi shu ji cheng. Di 10 ce, Fang shu lei, Wai zhi shou shi fang [electronic resource] / Zhen Lisheng zhu.  1986 1
郑丽虹. : Taohua wu gong yi shi ji / Zheng Lihong.  2011 1
  郑嵘 -- See Zheng, Rong   1
郑镛, : Min shang fa zhan shi. Zhangzhou juan / Zheng Yong zhu bian.  2016 1
  郑拾风 -- See Zheng, Shifeng   1
郑昶, 1894-1952. : Zhongguo hua xue quan shi / Zheng Wuchang zhuan.  2008 1
郑真真.   4
郑洸. : Zhongguo gong qing tuan jian shi / Zheng Guang deng zhu.  1992 1
郑茜. : Ren huo tian di jian : Hani zu / Zheng Qian zhu.  2001 1
郑彦卿. : Helan Shan yan hua yu shi jie yi chan [electronic resource] / Shu Xihong, Zheng Yanqing, Wu Qiong zhu.  2003 1
郑彦英.   2
  郑国光 -- See Zheng, Guoguang   1
郑国光. : Ying dui qi hou bian hua bao gao (2009) : tong xiang Gebenhagen = Annual report on climate change actions (2009) : the road to Copenhagen / zhu bian Wang Weiguang, Zheng Guoguang ; fu zhu bian Pan Jiahua, Luo Yong, Chen Hongbo.  2009 1
郑国恩. : Zhongguo dian ying zhuan ye shi yan jiu. Dian ying she ying juan / [zhuan gao ren Zheng Guo'en, Hou Kai, Li Huifeng].  2006 1
郑国柱. : Cong gu lao fa ming dao gao xin ke ji / Zheng Guozhu bian zhu.  2003 1
郑国民,   3
郑国珍. : Zhongguo gu jian zhu wen hua zhi lü : Fujian, Jiangxi / Zheng Guozhen ... [et al.] bian zhu.  2002 1
郑国雄.   2
  鄭國喬 -- See Zheng, Guoqiao   1
郑国乔. : Mulao yu jian zhi / Wang Jun, Zheng Guoqiao bian zhu.  1980 1
郑国钦. : Yin xiang Youxi / [Zheng Guoqin, Zheng Jianguang zhu]  2009 1
郑国汉. : Zhongguo min ying qi ye de guan li he ji xiao : duo xue ke shi jiao = China's domestic private firms: multidisciplinary perspectives on management and performance / Xu Shuying, Bian Yanjie, Zheng Guohan zhu bian.  2008 1
郑国铨. : Wen xue li lun / Zheng Guoquan, Zhou Wenbo, Chen Chuancai bian zhu.  1981 1
  郑清文, 1932- -- See Zheng, Qingwen, 1932-   1
郑清水. : Fujian xi shi lu / Fujian sheng xi qu yan jiu suo bian ; Lin Qingxi, Zheng Qingshui, Liu Xiangru bian zhu.  1983 1
郑 焕明, 1939- : Gu jin tu di zheng ji cang / Zheng Huanming zhu.  2002 1
郑逸梅. : Shanghai jiu hua / Zheng Yimei, Xu Zhuodai bian zhu.  1986 1
郑荃. : Bao mi ju de qiang sheng / Zheng Quan, Jin Deshun.  1979 1
邓世豹, : Dang dai Zhongguo gong min xian zheng yi shi ji qi fa zhan shi zheng fen xi = An empirical analysis of contemporary Chinese citizens' growing consciousness of constitutionalism / Deng Shibao zhu.  2013 1
  邓中夏, 1894-1933 -- See Deng, Zhongxia, 1894-1933   1
邓中夏, 1894-1933. : Deng Zhongxia wen ji.  1983 1
邓丹.   2
邓之诚, 1887-1960, : Deng Zhicheng wen shi zha ji / Deng Zhicheng zhu ; Deng Rui zheng li.  2016 1
邓九平.   3
邓九刚. : 大洋瘫.  2015 1
邓亦兵, : Qing dai qian qi Beijing fang chan shi chang yan jiu / Deng Yibing zhu.  2014 1
  邓仲澥, 1894-1933 -- See Deng, Zhongxia, 1894-1933   1
邓侃. : Xizang de mei li = Charm of Tibet / zhu bian Deng Kan ; fu zhu bian Sun Junyue.  1999 1
邓保同. : Zhongguo jin rong xi tong gai ge de mu biao yu zou shi / Deng Baotong, Wei Sen, Wu Yan zhu.  2000 1
邓俊康. : Ganzi Zangzu Zizhizhou zheng xie zhi = Ganzi zangzu zizhizhou zhengxiezhi / Deng Junkang zhu bian.  2002 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next