My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
金岳, 1919- : Bei fang min zu fang guo li shi yan jiu / Jin Yue zhu.  1994 1
金岳霖. : Jin Yuelin xue shu wen hua sui bi / Jin Yuelin zhu.  2000 1
金岳霖, 1895- : Luo ji / Jin, Yuelin.  1978 1
金岩. : Qi Baishi hua ji / Yan Xinqiang, Jin Yan bian.  1989 1
金宪镛. : Qing dai mu shi shi ke yi shu = The art of the carved stones of Li's tombs of the Qing dynasty in Dali country, Shaanxi province / Jin Xianyong, Tian Yaqi, Wang Lina zhu ; Shaanxi kao gu yan jiu yuan bian.  2008 1
金应春. : Zhongguo di tu shi hua / Jin Yingchun, Qiu Fuke bian zhu.  1984 1
金应熙. : Feilübin shi / Jin Yingxi zhu bian.  1990 1
金启建. : Xin ren kou li zan. Anhui juan : ren kou yu ji hua sheng yu gong zuo hui gu yu zhan wang / Jin Qijian zhu bian.  2007 1
金启孮. : Man zu de li shi yu sheng huo / Jin Qicong zhu.  1981 1
金启华.   9
金时. : Xin huan jing wen ti yan jiu : dui 2000 nian yi lai huan jing re dian wen ti yan jiu / Lin Qunhui, Jin Shi bian zhu.  2005 1
金晓斌, / author. : Historical farmland in China during 1661-1980 : reconstruction and spatiotemporal characteristics / by Xiaobin Jin, Yinkang Zhou, Xuhong Yang, Yinong Cheng.  2018 1
金东哲.. : Hailin xian zhi / Hailin xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Jin Dongzhe.  1990 1
金东辰.. : Zhongguo yi shi san zi jing / Jin Dongchen bian zhu ; Zhou Fengwu shen ding.  1991 1
金乐, 1956- : Dang dai da xue sheng hun lian guan wen ti yan jiu [electronic resource] / Jin Lue zhu.  2010 1
金桥. : Zhongguo de cheng shi bian qian : 1890-1949 nian Shandong Jinan de zheng zhi yu fa zhan = Urban change in China : politics and development in Tsinan, Shantung, 1890-1949 / Bao Dewei zhu ; Zhang Han, Jin Qiao, Sun Shuxia yi.  2010 1
金钦俊.   2
金涌. : Di tan jing ji de gong cheng ke xue yuan li = Scientific and engineering principles of low carbon economy / Jin Yong, Zhu bing, Chen Dingjiang bian zhu.  2012 1
金汉.   3
金汉俊. : Fu wu dao tian tou [picture] / Nanhui xian ye yu mei shu xue xi ban ; Jin Hanjun, Tang Cailiang zuo.  1974 1
金汉.. : Zhongguo dang dai xiao shuo shi / Jin Han zhu.  1990 1
金 洁. : Ye Shengtao : yi dai shi biao = Yeshengtao / Jin Jie, Deng Shuaiping zhu.  1999 1
金泽. : Zhongguo min jian xin yang / Jin Ze.  1990 1
金涛. : Zhongguo ren wu hua quan ji / [Liu Hua, Jin Tao zhu bian].  2001 1
金涛, 1940-   3
金涛, fl. 1953- : Beijing shi hua / Hou Renzhi, Jin Tao zhu.  1980 1
金监. : Zen yang sheng li / Jin Jian bian xie.  1964 1
金万成. : Zhongguo jin xian dai shi zhuan ti yan jiu [electronic resource] / Zhong Junsheng, Du Zhiming, Jin Wancheng zhu.  2010 1
金希. : Zhongguo tie lu shi hua / Jin Xi bian zhu.  1977 1
金谷千慧子, 1939-   2
金谷武洋, 1951- : Shugo o massatsushita otoko : hyōden Mikami Akira = La vie et la grammaire d'Akira Mikami / Kanaya Takehiro.  2006 1
金谷治, 1920-   4
金谷治, 1920-2006. : Rongo / Kanaya Osamu yakuchū.  1991 1
金红磊. : Xiangla Cun diao cha : Zang zu / Jin Honglei zhu bian.  2014 1
金 绍健, 1941- : Dan qing jian jing shen : Zhongguo hua de jing jie / Jin Shaojian, Zhong Xin zhu.  2004 1
金维新.. : Qi wu wen hua ji qu / Jin Weixin, Ding Fenglin, Wu Shaohua bian zhu.  1990 1
金维诺.   34
金维诺.. : Xizang Ali Tuo lin si bi hua / Jin Weinuo zhu bian.  2001 1
金圣叹, 1608-1661.   5
金圣荣. : Riben da di zhen qi shi lu : shi shang zui qiang 9.0 ji da di zhen / Jin Shengrong zhu.  2011 1
金圣华,   2
金声. : Zhongguo chu ban she gai lan / zhu bian Jin Sheng ; fu zhu bian Nan Fang = Directory of Publishers in China / chief editor: Jin Sheng ; deputy chief editor: Nan Fang.  1992 1
金华市(China). 规划局. : Zhe zhong cheng shi qun gui hua hui bian / Jinhua Shi gui hua ju.  2011 1
金华市人民政府. : Zhe zhong cheng shi qun gui hua (2008-2020). Wen ben fu tu / Jinhua Shi ren min zheng fu, Zhejiang Sheng zhu fang he cheng xiang jian she ting.  2010 1
金华市地方志编纂委员会.. : Jinhua Shi zhi / Jinhua Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1992 1
金华英. : Zhuan ji wen xue pian mu fen lei suo yin : [1-41 juan] / Jin Huaying, Huang Zanchen bian.  1988 1
金华广播电视总台. : Zhong xin du jing [videorecording] : fa xian He Bingsong / bian dao Zhang Qingqi, He Ruitang ; jian zhi Yang Yachu.  2010 1
金华县志编纂委员会. : Jinhua xian zhi / Jinhua xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1992 1
金艺风. : Fei wu zhi wen hua yi chan bao hu "Dong Ya jing yan" / Yang Zhengwen, Jin Yifeng zhu bian.  2013 1
金卫东. : Ming qing feng su hua / zhu bian Jin Weidong.  2008 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next