My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
鍾南山. : Ying Zhong Ri tu jie yi xue ci dian = English-Chinese-Japanese pictorial dictionary of medicine / Zhong Nanshan deng bian yi.  1985 1
鍾叔河. : Zhongguo ben shen yong you li liang / Zhong Shuhe zhu.  1989 1
鍾史祖. : Zhongguo gu dai ke xue jia shi hua / Zhong Shizu bian zhu.  1976 1
鍾哲. : Lu Jiuyuan ji / [Zhong Zhe dian jiao].  1980 1
鍾嗣成, ca. 1279-ca. 1360.   2
鍾嗣成, fl. 1321. : Tian yi ge lan ge xie ben zheng xu Lu gui bu / [Zhong Sizheng et al. zhu ; Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji].  1960 1
鍾嘉惠, 1969- : Qiang de xian ji! : ti sheng 3 bei xiao lü de gong zuo yu ce li / Jishan Yongshu zhu ; Zhong Jiahui yi.  2010 1
鍾器聲. : Jiang Jieshi / Zhong Qisheng deng zhu.  1975 1
  鍾士元 -- See Chung, S. Y. (Sze Yuen)   1
鍾壬壽. : Liudui ke jia xiang tu zhi, bian ji fa qi ren: Xu Bangxing, zhu bian: Zhong Renshou.  1973 1
鍾夏. : Xin shu jiao zhu / Jia Yi zhuan ; Yan Zhenyi, Zhong Xia jiao zhu.  2000 1
  鍾?媚 -- See Zhong, Mei   1
鍾子寅, : Fo tuo xing ying : yuan cang Yazhou fo jiao yi shu zhi mei = Imprints of Buddhas : Buddhist art in the National Palace Museum collection / Li Yumin, Zhong Ziyin zhu bian.  2015 1
鍾孟學. : Taiwan de gu shi. She hui pian / Zhong Mengxue ...[et al.] zhu ; Xing zheng yuan xin wen ju bian yin = The story of Taiwan : society / by Oscar Chung [et al.] ; published by the Government Information Office, Republic of China.  1999 1
鍾孟宏. : Yi sheng [videorecording] = Doctor / Tian mi sheng huo zhi zuo ; dao yan Zhong Menghong ; fu dao yan Lan Yaling.  2006 1
鍾宇平.   2
鍾宜錚, : Yi ge suo wei hong dui xue zhe : Lanpudun de Zhongguo ren shi / Zhong Yizheng.  2013 1
  鍾寶賢 -- See Zhong, Baoxian   1
鍾寶賢. : Xianggang ying shi ye bai nian / Zhong Baoxian zhu.  2011 1
鍾延豪, 1953-. : Zhong Yanhao ji [electronic resource] / Bian zhe Gao Tiansheng.  1992 1
鍾延麟, : Wen ge qian de Deng Xiaoping : Mao Zedong de "fu shuai" , 1956-1966 / Zhong Yanlin zhu.  2013 1
鍾建英. : Miaoli xian zhi : Taiwan sheng / Huang Xinya, Zhong Jianying deng zuan.  1983 1
  鍾建華 -- See Zhong, Jianhua   1
鍾建華. : He zuo yu chong tu : Xianggang yu nei di shang mao jiu fen / Zhong Jianhua zhu.  2000 1
鍾彩鈞.   2
鍾怡雯 : Dang dai Xizang Han yu wen xue jing xuan : 1983-2013 / Zhong Yiwen, Chen Dawei zhu bian.  2014 1
鍾怡雯, 1969- : San wen : Jiu ge 100 nian san wen xuan / Zhong Yiwen zhu bian.  2012 1
鍾惺, 1574-1625.   10
鍾慧玲. : Nü xing zhu yi yu Zhongguo wen xue / Dong hai da xue Zhong wen xi shen ding ; Zhong Huiling zhu bian.  1997 1
鍾應健. : Guo ji jin rong zhi shi / Zhong Yingjian bian xie.  1975 1
鍾應梅. : Yi ci yan yi, Zhong Yingmei zhu.  1971 1
鍾成城. : Zhongguo de ren zao wei xing, Zhong Chengcheng bian xie.  1970 1
鍾振宇, : Kua wen hua shi ye xia de Dong Ya zong jiao chuan tong : ge an tan tao pian / Zhong Zhenyu, Liao Qinbin zhu bian.  2012 1
鍾敬文,   2
鍾敬文, 1903-   7
  鍾敬文, 1903-2002 -- See Zhong, Jingwen, 1903-2002   1
  鍾敬民 -- See Jones, John Finbar   1
鍾文. : Bai nian Xiaoping / Zhong Wen, Lu Haixiao bian zhu.  2004 1
鍾文典. : Tai ping jun zai Yong'an / Zhong Wendian zhu.  1962 1
鍾文蒸, 1818-1877. : Guliang bu zhu / [Zhong Wenzheng zhu].  1965 1
  鍾旭 -- See Zhong, Xu   1
鍾明德, 1953-, : Taiwan xiao ju chang yun dong shi : xun zhao ling lei mei xue yu zheng zhi / Zhong Mingde zhu = The little theatre movement of Taiwan (1980-89) : in search of alternative aesthetics and politics / Mingder Chung (taimu).  2018 1
鍾明善. : Zhongguo shu fa jian shi / Zhong Mingshan bian zhu.  1983 1
鍾景賢. : Kaiyang xian zhi gao : 13 zhang, juan shou 1 juan, juan mo 1 juan / Zhong Jingxian deng zuan ; Xie Youying deng xiu.  1970 1
鍾月萍. : Chang sheng feng shui : Yi jing de tu po / Zhong Yueping.  2011 1
鍾柏生. : Xiaotun (Henan Anyang Yin xu yi zhi zhi yi) Di 2 ben Yin xu wen zi: Yi bian bu yi Zhong Baisheng zhu bian. zong bian ji: Li Ji; bian ji: Liang Siyong, Dong Zuobin.  1995 1
鍾桂蘭. : Pingdong xian zhi : Taiwan sheng / Zhong Guilan, Gu Fuxiang zuan xiu.  1983 1
鍾梅音.   7
  鍾榮富 -- See Chung, Raung-fu   1
鍾榮富. : Men nei ri yu yue : Zheng Jinquan xian sheng qi zhi shou qing lun wen ji / Zhong Rongfu ... [et al.] bian ji = On and off work : festschrift in honor of Professor Chin-Chuan Cheng on his 70th birthday / edited by Raung-fu Chung ... [et al.].  2006 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next