My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
防衛研修室(Japan). : Inpāru sakusen : Biruma no bōei / Bōeichō Bōei Kenshūjo Senshishitsu cho.  1969 1
防衛研修室(Japan).   3
防衛研修所 (Japan).   27
防衛研修所. : Hokushi no chiansen / Bōeichō Bōei Kenshūjo Senshishitsu cho.  1971 1
防衛研修所(Japan).   20
防衛研修所(Japan). : Rikugun gunju dōin / Bōeichō Bōei Kenshūjo Senshishitsu cho.  1970 1
  防衛研究所 (Japan) -- See Bōeichō Bōei Kenkyūjo (Japan)   1
阮亨, 1783-1856. : Li dai di wang nian biao / Qi Shaonan bian ; Ruan Heng jiao.  1965 1
阮仁泽. : Zhongguo she hui zhu yi shi qi de zong jiao wen ti / zhu bian Luo Zhufeng ; fu zhu bian Ruan Renze, Xiao Zhitian.  1987 1
阮儀三.   2
阮儀三, 1934- : Jiang nan gu zhen : Li shi jian zhu yu li shi huan jing de bao hu = The work of protection for historical buildings and environment of ancient towns in Jiangnan / Ruan Yisan, Li Cheng, Lin Lin zhu.  2010 1
阮元, 1764-1849.   17
阮升基.   2
阮升基.. : Chong kan Yixing xian zhi : Jiangsu sheng / Ruan Shengji xiu ; Ning Lishan zuan.  1983 1
  阮圓, 1968- -- See Wong, Aida Yuen, 1968-   1
阮大仁.   3
阮大鋮, 1587-1646.   2
阮宜胜. : Zhongguo min gong chao de jing ji xue fen xi / Wang Hongchun, Ruan Yisheng zhu.  2004 1
阮居平. : Min jian chang shi / Ruan Juping bian.  1997 1
阮德中, 1947- : Taiwan hua ru men / Ruan Dezhong bian zhu.  1990 1
阮忠元. : 越南学子:广西师范大学越南校友访谈录.  2012 1
阮忠樞. : Min chu wen xian yi shu / Zhang Weihan ji. Ju ren ri lan / Ruan Zhongshu deng ji.  1967 1
阮慶岳,   2
阮懷秋. : Cong bian yuan kan da guo : Yuenan "Zhongguo yan jiu" qi kan dui Yue Zhong guan xi de ren shi / Ruan Huaiqiu zhu.  2009 1
阮成发. : WTO yu zheng fu gai ge / Ruan Chengfa zhu.  2001 1
  阮新邦 -- See Ruan, Xinbang   1
阮新邦.   3
阮日宣, 1923- : Jiao wo ru he bu xiang ta : Zhao Lilian bo shi de sheng ping he gu shi / Ruan Rixuan zhu.  1979 1
阮昌銳. : Zhongguo hun yin xi su zhi yan jiu / Ruan Changrui zhu.  1989 1
阮昌銳.. : Sui shi yu shen dan / Ruan Changrui zhu.  1991 1
阮朗. : Xin yu ji, Ruan Lang [deng] liu ren he ji.  1961 1
阮朗, 1919-1981.   2
阮松林. : Zhejiang sheng Pinghu xian zhi / Zhejiang sheng Pinghu xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhuang Wensheng ; fu zhu bian Ruan Songlin ... [et al.].  1993 1
阮毅成, 1905-   4
阮浩耕, 1938- : Zhongguo gu dai cha ye quan shu / Ruan Haogeng, Shen Dongmei, Yu Liangzi dian jiao zhu shi.  1999 1
阮玲玉. : Xin nu xing [videorecording] / Lian hua ying ye gong si ; Dao yan Cai Chusheng ; Bian ju Sun Shiyi.  1997 1
  阮玲玉, 1910-1935 -- See Ruan, Lingyu, 1910-1935   1
阮玲玉, 1910-1935.   3
阮登發. : Taiwan chan ye fa zhan yu zheng ce ping lun wen ji / Ruan Dengfa zhu.  1989 1
阮立, : Tang Dunhuang bi hua nü xing fu shi mei xue yan jiu / Ruan Li zhu.  2016 1
  阮籍, 210-263 -- See Ruan, Ji, 210-263   1
阮籍, 210-263.   2
阮經天. : Jiong nan hai [videorecording] = Orz boyz! / Ying yi zhi zuo suo gu fen you xian gong si ; dao yan / bian ju Yang Yazhe.  2009 1
阮維周, 1912- : Ruan Weizhou xian sheng fang wen ji lu / fang wen Yang Cuihua ; ji lu Yang Mingzhe, Wan Lijuan.  1992 1
阮美慧, 1969- : Chen Xiuxi / [bian xuan Ruan Meihui].  2013 1
阮航. : Chou shi / Ruan Hang bian.  1993 1
阮航, 1971- : Ru jia yu xin ru jia zhe xue de xin xiang du = New dimensions of confucian and neo-confucian philosophy / Cheng Zhongying zhu ; Ruan Hang yi.  2017 1
  阮芳賦 -- See Ruan, Fangfu   1
阮芳賦. : Xing zhi shi shou ce / Ruan Fangfu zhu bian ; Wu Jieping shen yue.  1988 1
  阮芳赋 -- See Ruan, Fangfu   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next