My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
陈志刚, : Zhongguo gu dai zuo wo ju xiao shi / Chen Zhigang zhu.  2015 1
陈志学, : Sichuan Han dai hua xiang zhuan de wen hua jie du / Chen Zhixue.  2016 1
陈志泽. : Quanzhou man bi / Chen Zhize zhu.  1991 1
陈志华.   6
陈志华, 1929-   14
  陈志让, 1919- -- See Chʼên, Jerome, 1919-   1
陈志农. : Chen Zhinong hua shuo lao Beijing /cBa Yi'er, Chen Peizhen bian.  2003 1
陈志农, 1912-   2
陈谋德.   3
陈谦平.   3
陈谦平.. : Jiang Jieshi zheng fu yu Na cui Deguo / Ke Weilin zhu ; Chen Qianping ... [et al.] yi.  1994 1
陈谦豫. : Ben yuan, jiao hua bian / Xu Zhongyu zhu bian ; Chen Qianyu fu zhu bian ; Wang Shouheng bian xuan.  1997 1
陈识仁, : Tongwan cheng jian cheng yi qian liu bai nian guo ji xue shu yan tao hui wen ji / Hou Yongjian, Xing Fulai, Deng Hui, An Jiesheng, Chen Shiren bian.  2015 1
陈识吾. : Ma Chengyuan wen bo lun ji / Ma Chengyuan zhu ; Chen Peifen, Chen Shiwu bian.  2007 1
陈誉. : Tu shu qing bao ci dian / bian zhu Wang Shaoping ... [et al.] ; jiao ding Chen Yu.  1990 1
陈贝蒂, 1958- : Zhongguo xi du diao cha / Chen Beidi zhu.  2006 1
陈贞馥. : Nanjing bo wu yuan cang hua / Nanjing bo wu yuan bian ; ze ren bian ji Chen Zhenfu.  1981 1
陈贞馥.. : Shanghai bo wu guan cang Ming Qing zhe shan shu hua ji / bian ji zhe Shanghai bo wu guan ; ze ren bian ji Chen Zhenfu.  1983 1
陈贞寿. : Zhonghua min guo hai jun tong shi / Chen Shulin, Chen Zhenshou bian zhu.  1993 1
陈贻焮.   2
陈贻焮.. : Tang shi lun cong / Chen Yixin zhu.  1980 1
陈贤波. : Tu si zheng zhi yu zu qun li shi : Ming dai yi hou Guizhou du liu jiang shang you di qu yan jiu / Chen Xianbo.  2011 1
陈贤茂. : Hai wai Hua wen wen xue shi chu bian / [Chen Xianmao zhu bian] ; Chen Xianmao ... [et al.] zhu.  1993 1
  陈贤庆 -- See Chen, Xianqing   1
陈贤纯. : Zhongguo wen hua zhong de dian xing ren wu yu shi jian / Chen Xianchun bian zhu.  1999 1
陈赞育. : Yi xue san zi jing bai hua jie [electronic resource] / Chen Xiuyuan zhuan ; Beijing zhong yi yao da xue zhong yao jiao yan shi bian ; Chen Xuemin, Zhang Chunrong, Chen Zanyu bian xie.  1999 1
陈践. : Tufan jian du zong lu / Wang Yao, Chen Jian bian zhu.  1986 1
  陈跃 -- See Chen, Yue   1
陈跃.   3
陈跃刚. : Wang luo guang gao pin xing wei gong ying lian yan jiu / Chen Yuegang zhu.  2010 1
陈 跃红. : Zhongguo nuo wen hua / Chen Yuehong, Xu Xinjian, Qian Yinyu zhu ; Yue Daiyun shen ding.  1991 1
陈军, : Tou jing zhong de Song dai jian zhu = Interpretation of the architecture of Song of dynasty / Chen Jun zhu.  2015 1
陈军, 1956 Oct.- : Wenchuan di zhen zai hai di tu ji = Wenchuan dizhen zaihai dituji / "Wenchuan di zhen zai hai di tu ji" bian zuan wei yuan hui ; [zhu bian Chen Jun].  2008 1
  陈辉 -- See Chen, Hui   1
陈辉. : Beichuan qi xiang, huan jing yu jian kang yan jiu wen ji / Huo Zhiguo, Chen Hui zhu bian.  2007 1
陈述.   6
陈述, 1955- : Shi ji sheng hui : Zhongguo gong chan dang di shi liu ci quan guo dai biao da hui / zhuan gao Chen Shu.  2008 1
  陈述彭 -- See Chen, Shupeng   1
陈连升. : Xiang sheng qun xing / Chen Liansheng, Sun Lisheng bian.  1988 1
陈连山. : 《山海经》学术史考论.  2012 1
陈进南. : Zhongguo ming yan jia ju da ci dian [electronic resource] / Chen Jinnan jiao ding.  1996 1
陈进玉. : Zhongguo di yu wen hua tong lan / zhu bian Yuan Xingpei, Chen Jinyu.  2013- 1
陈进国, 1970- : Xin yang, yi shi yu xiang tu she hui : feng shui de li shi ren lei xue tan suo = Belief, ritual, and rural society : the historical anthropology of fengshui in Fujian, China / Chen Jinguo zhu.  2005 1
陈运香. : Wen hua xue yu fan yi = Culturology and translation / Zhou Zhipei, Chen Yunxiang zhu.  2013 1
  陈达, 1892- -- See Chen, Da, 1892-   1
陈达夫. : Riben di ming ci dian / Chen Dafu ... [et al.] he bian.  1983 1
  陈达生 -- See Chen, Dasheng   1
陈达生. : Quanzhou Yisilan jiao shi ke / Fujian sheng Quanzhou hai wai jiao tong shi bo wu guan bian ; zhu zhuan Chen Dasheng ; Ying wen fan yi Chen Enming.  1984 1
陈达遵, : Lian he guo wen jian fan yi jiao cheng = A course in document translation for the United Nations / Li Changshuan, Chen Dazun zhu.  2014 1
陈达凯. : Zhongguo xian dai hua shi. Di 1 juan, 1800-1949 = History of modernization in China / Xu Jilin, Chen Dakai zhu bian.  1995 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next