My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
陈永忠.. : Jing ji xin xue ke da ci dian / zhu bian Chen Yongzhong ; fu zhu bian Wang Qing ... [et al.].  1991 1
陈永敏. : Shaowu shi zhi / zhu bian Chuo Langran ; fu zhu bian Chen Yongmin, Zhang Guixian ; Shaowu shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
陈永正. : Zhongguo fang shu da ci dian [electronic resource] / Chen Yongzheng zhu bian.  1991 1
陈永正, fl. 1980- : Lingnan li dai shi xuan / Chen Yongzheng xuan zhu ; Lingnan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui he bian.  1993 1
陈永生. : Guo ji shang wu han dian yu he tong = International business communications and contracts / Chen Yongsheng ... [et al.] pien ch.  1999 1
陈永祥. : Beijing lao jie = Old streets in Beijing / Chen Yongxiang hui ; Haoli zhu ; Suo Bicheng, Shi Baohui yi.  2006 1
陈永福, 1971- : Zhongguo shi wu gong qiu yu yu ce / Chen Yongfu zhu.  2004 1
陈永昊, 1949- : Zhongguo si chou wen hua / Chen Yonghao, Yu Lianxiang, Zhang Chuanfeng bian zhu.  1995 1
陈永杰, : Zhongguo yang lao fu wu de tiao zhan yu xuan ze : Ji yu nan hai qu de shi zheng yan jiu / Chen Yongjie, Lu Shiyu zhu.  2013 1
陈永胜. : Zhongguo te se she hui zhu yi yan jiu lun ji / Chen Yongsheng zhu bian.  2013 1
陈永囯. : Hou xian dai xing de zhe xue hua yu : cong Fuke dao Saiyide = Houxiandaixing de zhexuehuayu : congFukedaoSaiyide / Wang Min'an, Chen Yongguo, Ma Hailiang zhu bian.  2000 1
  陈永发, 1944- -- See Chen, Yung-fa, 1944-   1
陈永华. : Gai lü lun yu shu li tong ji / Fan Dayin, Chen Yonghua bian.  1996 1
陈永志.   5
陈永镇. : Fei ji hui gan xie shen me = Feiji hui gan xie shenme / Liu Ziji xie ; Chen Yongzhen hua.  1965 1
陈永龄.   2
陈永国.   2
陈江.   2
陈江挺. : 炒股的智慧.  2016 1
陈江生. : Ren min bi hui lü xing cheng ji zhi yan jiu [electronic resource] / Chen Jiangsheng, Chen Zhaoming, Mao Huiqing zhu.  2010 1
陈江岚.   2
陈江丰.. : Deng Xiaoping jian chi si xiang ji ben yuan ze si xiang yan jiu / Wang Zhengping zhu bian ; Chen Jiangfeng, Dong Yaopeng fu zhu bian.  1992 1
陈江风.   2
陈池瑜, 1956- : Yi shu yu ke xue = Art & science / zhu bian Li Yanzu ; fu zhu bian Chen Chiyu, Dai Wusan, Liu Bing.  2005- 1
陈汝立. : Han yu fang yan yu fa lei bian / zhu bian Huang Borong ; fu zhu bian Shi Guanxin ... [et al.] ; bian zhe Chen Ruli ... [et al.].  1996 1
陈汝衡, 1900-   2
陈汝衡, 1900- : Shuo shu yi ren Liu Jingting / Chen Ruheng zhu.  1979 1
陈汝东, 1962- : Dui wai Han yu xiu ci xue / Chen Rudong zhu.  2000 1
陈沛沛. : Gu jin Zhong yi yao zhu zuo nei rong ji yao / Zhang Zhengxian, Chen Peipei, Zhang Xianzhi zhu bian.  1993 1
陈沛然. : Qing zhi tan suo yu Shen diao xia lü / Chen Peiran zhu. Tian long jiu bu / Luo Longzhi deng zhu.  1998 1
陈沛箴. : Chen Zhinong hua shuo lao Beijing /cBa Yi'er, Chen Peizhen bian.  2003 1
  陈沖, 1961- -- See Chen, Joan, 1961-   1
陈泳. : Cheng shi kong jian : Xing tai, lei xing yu yi yi : Suzhou gu cheng jie gou xing tai yan hua yan jiu.  2006 1
  陈泓 -- See Chen, Hong   1
陈波. : Xizang 50 nian. Lü you juan / Hu Haiyan, Chen Bo zhu.  2001 1
陈波, 1957- : Luo ji xue shi wu jiang / Chen Bo zhu.  2008 1
陈波兒. : Zhongguo dian ying ping lun ji / Chen Bo'er deng zhu.  1957 1
陈治. : Wo guo qu yu feng xian tou zi dui ji shu chuang xin de zuo yong yan jiu [electronic resource] / Chen Zhi zhu.  2010 1
陈治谏. : Sanxia gong cheng dui sheng tai yu huan jing ying xiang de zong he ping jia / Chen Guojie, Chen Zhijian deng zhu.  1993 1
陈治国. : Li He yan jiu zi liao / Chen Zhiguo bian.  1983 1
  陈泉生, 1952- -- See Chen, Quansheng, 1952-   1
  陈洋 -- See Chen, Yang   1
陈津. : Jin shu hui shou li yong 500 wen / Chen jin, zhang meng.  2008 1
  陈洪 -- See Chen, Hong   1
陈洪,   2
陈洪, 1948- : Zhongguo xiao shuo li lun shi / Chen Hong zhu.  1992 1
  陈洪授, 1598-1652 -- See Chen, Hongshou, 1598-1652   1
陈洪波, : Kang zhan shi qi "Guangxi ri bao" ( Guilin ) guang gao yan jiu ( 1937-1945 ) = The research of Guangxi daily's advertising during the Anti-Japan's war / Chen Hongbo zhu.  2016 1
陈洪波, 1964- : Zhongguo ke xue kao gu xue de xing qi : 1928-1949 nian Li shi yu yan yan jiu suo kao gu shi = The rising of Chinese scientific archaeology / Chen Hongbo zhu.  2011 1
陈洪波 : Zhongguo kao gu xue : jiu shi qi shi dai wan qi dao zao qi qing tong shi dai / Liu Li, Chen Xingcan zhu ; Chen Hongbo, Qiao Yu, Yu Jing, Fu Yongxu, Zhai Shaodong, Li Xinwei yi.  2017 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next