My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
陳隆麒. : Da lu jin rong xian kuang / Zuo zhe Chen Rongqi.  1994 1
陳隆志. / : Taiwan xian fa wen hua de jian li yu fa zhan [electronic resource] / bian zhe Chen Longzhi.  1996 1
陳際泰, 1573-1640. : Yi wu ji / Chen Jitai zhuan.  1977 1
陳雄.   2
陳雄根. : "Du shu za zhi" zi liao bian jian / Chen Xionggen bian.  1989 1
陳雄飛, 1911-2004,,, / interviewee. : Wai jiao sheng ya yi jia zi : Chen Xiongfei xian sheng fang wen ji lu / fang wen / ji lu Xu Wentang, Shen Huaiyu.  2016 1
陳雅芬. : Zhong wen jiao xue li lun yu shi jian de hui gu yu zhan wang : qing zhu Zhao Zhichao jiao shou rong tui xue shu yan tao hui lun wen ji / edited by Li Zhenqing, Chen Yafen, Liang Xinxin = Reflecting on the future of Chinese language pedagogy : honoring the 40-year distinguished career of Professor George Chih-ch'ao Chao / edited by Chen-ching Li, Yea-fen Chen, Hsin-hsin Liang.  2005 1
陳雅馨, / translator. : Hei se dao yu : yi ge wai ji zi shen ji zhe dui Taiwan gong min yun dong de diao cha xing bao dao = Black island : two years of activism in Taiwan / Kou Mijiang zhu ; Li Ming, Chen Yaxin, Liu Yanyu yi.  2015 1
陳雨前, 1962-, / editor. : Zhonghua da dian. Yi shu dian. Tao ci yi shu fen dian / [bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Chen Yuqian].  2015 1
陳雨晨. : Mao gong zheng quan zui gao xue shu ling dao zhong xin : Zhongguo ke xue yuan, 1949-1969 / Chen Yuchen zhu.  1973 1
陳雨蒼. : "Mao Zedong si xiang" pou xi / Chen Yucang zhu.  1978 1
陳雨露, / author. : Zhongguo jin rong shi 3000 nian / Chen Yulu, Yang Dong zhu.  2015- 1
陳雪樓. : Zhongguo li dai ming yi tu zhuan / Chen Xuelou zhu bian.  1987 1
陳雪良. : Wan li zheng tu bu xie jiao = Wanli zhengtu bu xie jiao / Chen Xueliang bian xie ; Xie Yongkang cha tu.  1976 1
陳雪華, 1955- : Guo li Taiwan da xue tu shu guan guan cang Xiaochuan wen ku mu lu = Catalog of the Ogawa collection at National Taiwan University Library / [zhu bian Chen Xuehua ; bian ji Guo Jiawen, Li Mingling].  2011 1
陳雪風. : Chen Xuefeng wen yi ping lun ji / Chen Xuefeng zhu.  1962 1
陳雲. : Wo si gu wo zai : Xianggang de feng su yu wen hua / Chen Yun zhu.  2005 1
陳雲, 1904- : Wu nian lai de cai zheng jing ji gong zuo (zai di 1 jie quan guo ren min dai biao da hui di 1 ci hui yi shang dai biao men guan yu zheng fu gong zuo bao gao di fa yan xuan ji) Chen Yun deng zhu.  1955 1
陳雲, 1905-   2
陳雲, 1961- ,,   3
陳雲玉. : Chen Junbao ri ji quan ji / Chen Junbao zhu ; Xie Ronggun zhu bian ; Chen Yunyu ... [et al.] bian.  2004 1
陳雲開. : Xing yi da cheng quan / Chen Yunkai zhu.  1997 1
陳雷. : Fujian di fang xi ju / Chen Lei, Liu Xiangru, Lin Ruiwu zhu.  1997 1
陳震宇. : Guo ju lian pu yi shu : cai bi pu chu ren sheng bai tai / lian pu gou hui Wang Shaozhou ; wen zi zhuan shu Cao Guolin ; [she ying Lin Kunhong, Chen Zhenyu].  1984 1
陳霆, 1502年進士. : Zhu shan tang ci hua [electronic resource] : [3 juan / Chen Ting zhuan].  2006 1
陳霆, jin shi 1502. : Zhushan tang ci hua / Chen Ting zhu. Ci pin / Yang Shen zhu ; Wang You'an jiao dian.  1961 1
陳靜. : Wo men de zong jiao : Dao jiao = Our religions : Taoism / Liu Xiaogan (Liu Xiaogan) zhu ; Chen Jing yi ; Li Fengmao dao du.  2002 1
陳靜宜. : Tai wei : cong fan shu mi dao hong xun mi gao / Chen Jingyi zhu.  2011 1
陳靜寬, / author. : Cong sheng cheng dao Taizhong Shi : yi ge cheng shi de xing qi yu fa zhan (1895-1945) / Chen Jingkuan zhu.  2012 1
陳靜慧. / : Taiwan [electronic resource] : xin sheng de guo jia / Xu Shikai, Lu Qianhui zuo ; Qiu Shen, Chen Jinghui yi.  2011 1
陳靜文.   2
陳鞏蓀. : Zhongguo er xue gua tu = The Chinese ear-acupoint chart / [Chen Gongsun, Xu Ruizheng bian zhu ; Ding Yusheng hui tu].  1992 1
陳韓曦, / author. : Rao Zongyi : dong fang wen hua zuo biao / Chen Hanxi zhu.  2016 1
陳韜. : Tang Zhenmin gong nian pu / [Chen Tao bian zuan]  1968 1
陳章, 1901- : Dian ji gong cheng gai lun / Chen Zhang zhu.  1965 1
陳韻. : Shi di xi : Yin Zhong dang dai yi shu = Place, time, play : contemporary art from the West Heavens to the Middle Kingdom / [zhu bian Zhang Songren, Chaitanya Sambrani, Chen Yun].  2012 1
陳韻如. : Xin shi jie : Lang Shining yu Qing gong xi yang feng = New visions at the Ch'ing court : Giuseppe Castiglione and western-style trends / zhu bian Wang Yaoting ; [Chen Yunru wen zi zhuan shu].  2007 1
陳韻琳. : Liang ba yao shi / Chen Yunlin zhu.  1984 1
陳順築, 1963-2014.   3
陳順妍. : Leng de wen xue : Gao Xingjian zhu zuo xuan / Gao Xingjian zhu ; Fang Zixun, Chen Shunyan Ying yi = Cold literature : selected works by Gao Xingjian / original Chinese text by Gao Xingjian ; translated by Gilbert C.F. Fong and Mabel Lee.  2005 1
陳顧遠, 1896-   7
陳顯微, fl. 1234-1254. : Zhou yi can tong qi jie [electronic resource] : [3 juan / Chen xianwei zhuan].  2006 1
陳顯耀, / author, photographer. : Shi yi xian yao : Aomen li shi cheng qu she ying ji = O lugar onde o património mundial brilha : fotografias do centro histórico de Macau = Where the world heritage shines : photographs of the historic centre of Macao / Chen Xianyao zhu.  2015 1
陳飛, 1957- : Zhongguo gu dian wen xue yu wen xian xue yan jiu / zhu bian Chen Fei ; fu zhu bian Xu Zhengying, Nie Yonghua.  2002- 1
陳飛龍.   2
陳香, 1907-   4
陳香, 1907-1986, / editor, proofreader. : Li dai ming seng shi ci xuan / Chen Xiang bian jiao.  1979 1
陳香君, 1969-2011, / author. : Ji nian zhi wai : er er ba shi jian, chuang shang yu xing bie cha yi de mei xue / Chen Xiangjun zhu ; Chen Jiali [and others] shen jiao ; Zhou Lingzhi, Xiang Yourong yi  2014 1
陳香梅.   2
陳香梅, 1925- : Chen Xiangmei zi xuan ji / [zhu zuo zhe Chen Xiangmei i.e. Anna Chennault].  1980 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next