My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
零陵地区金融志编纂办公室. : Lingling Diqu zhi. Jin rong zhi / Lingling Diqu jin rong zhi bian zuan ban gong shi bian.  1995 1
零陵地区计划志编纂办公室. : Lingling Diqu zhi. Ji hua zhi / Lingling Diqu ji hua zhi bian zuan ban gong shi.  1994 1
零壹科技股份有限公司. : Cang Jie di 3 dai Zhong wen zi mu shu ru fa : Cang Jie zi mu, bu shou, zhu yin san yong jian zi dui zhao / Ling yi ke ji gu fen you xian gong si bian xie.  1984 1
震地手记编委会. : Zhen di shou ji : guang bo dian shi ji zhe Wenchuan qin li / ben shu bian wei hui bian.  2008 1
震災豫防評議會 (Japan) : Shinsai Yōbō Chōsakai hōkoku.    1
震災豫防調查會 (Japan) : Shinsai Yōbō Chōsakai hōkoku.    1
  震華, 1921- -- See Zhenhua, 1921-   1
震鈞, 1857-1920.   2
霍[Wei]. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 51 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
霍丹, : Dalian gu jian zhu ce hui shi shu. Qing zhen si / Hu Wenhui, Huo Dan, Wu Xiaodong zhu.  2016 1
霍仲濱. : Xi jin qian hua : Fu shi wen hua yu cheng yu / Huo Zhongbin bian zhu.  2006 1
  霍佳震 -- See Huo, Jiazhen   1
霍佳震, : Zhongguo cheng shi ke chi xu fa zhan lv pi shu : Zhongguo 35 ge da zhong cheng shi he chang san jiao 16 ge cheng shi ke chi xu fa zhan ping gu : 2011-2012 = Annual greenbook for sustainability of 35 big cities in China and 16 cities in Yangtze river delta / Zhu Dajian, He Fang, Huo Jiazhen zhu.  2013 1
霍力. : Han, Ying, E, De, Fa, Xi, Ri fen lei chang yong ci hui xuan bian / Huo Li bian yi.  1981 1
  霍曼 -- See Hooyman, Nancy R.   1
  霍吉淑 -- See Harrison-Hall, Jessica   1
霍名远. : Ningxia bei bu gong ye qu (Shizuishan shi) jing ji zong he fa zhan zhan lue yan jiu / Huo Mingyuan, Sun Ningzhang, Lu Yazhou zhu bian.  1996 1
霍城县情调查组. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Huocheng juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Huocheng xian qing diao cha zu].  1994 1
霍存惠. : Yin yue yi ming ci dian / [zhu bian, Huo Cunhui ; bian wei, Liu Shaoli, Chen Min, Zhang Huaihui ; bian yi zhe, Gu Yin ... et al.].  1987 1
霍宏伟, 1966- : Luoyang liang Han cai hua / Wang Xiu, Huo Hongwei zhu.  2015 1
霍富荣. : Dai Xian wen hua yi chan bao hu da quan / zhu bian Huo Furong, Hao Jiangling.  2010 1
霍山县地方志编纂委员会. : Huoshan xian zhi / Huoshan xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
霍巍, 1957-   3
霍必烈.   4
霍旭初. : Kezi'er shi ku bi hua / Huo Xuchu bian zhu.  2013 1
霍有明. : Zhongguo wen xue bian nian shi [electronic resource] / Chen Wenxin zhu bian.  2006 1
霍松林.   21
霍桂桓.. : Zhong wai she hui ke xue ming zhu qian zhong ping yao. She hui xue / ben she she ke bian ji shi zu bian ; ben ce gu wen Yuan Fang ; ben ce zhu bian Zhang Jing, Huo Guihuan.  1992 1
  霍桑, 1804-1864 -- See Hawthorne, Nathaniel, 1804-1864   1
  霍桑, 纳撒尼尔, 1804-1864 -- See Hawthorne, Nathaniel, 1804-1864   1
  霍梅尔, 鲁道夫. P., 1887-1950 -- See Hommel, Rudolf P., 1887-1950   1
霍永刚. : Ban hu [sound recording].  2000- 1
霍治国.   2
  霍渥斯, 1842-1923 -- See Howorth, Henry H. (Henry Hoyle), Sir, 1842-1923   1
霍玉貞, : Shu hai li zhu : Xianggang Zhong wen da xue tu shu guan zhen cang zhuan ji / zhu bian Zou Yingwen ; bian wei hui Zou Yingwen, Lin Jinguang, Liu Lizhi, Huo Yuzhen, Liang Zhenqiang ; Dong Ya yu wen zhen cang zhuan wen Zou Yingwen ; Ying yi Liu Yuntong, Zhang Tian, He Jiayi ; Ying wen bian ji Ye Zhiyan, Du Anni ; xi fang yu wen zhen cang zhuan wen Lin Jinguang ; Ying wen bian ji Shi Dali, Ye Zhiyan ; Zhong yi Zhou Min, He Jiayi = From the treasure house : jewels from the Library of The Chinese University of Hong Kong / editor-in-chief, Y.W. Chau ; editorial board, Y.W. Chau, Lam Chun-kwong, Maria L.C. Lau ; Teresa Y.C. Fok, Kevin C.K. Leung ; East Asian language collection contributors to entries, Y.W. Chau ; English translator Carolyn Lau, Zhang Tian, Ho Ka-ngai ; English editor Ip Chi-yin, Anne Douglas ; Western languages collection contributor to entries Lam Chun-kwong ; English editor Colin Storey, Ip Chi-yin ; Chinese translator Leonora Zhou, Ho Ka-ngai.  c2014 1
霍瑞姿. : Aozhou, Niuxilan / Zhou Yongjie ce hua ; Huo Ruizi, Cheng Xiaoning he zhu.  1993 1
霍秉坤. : Xun zhao ke cheng lun he jiao ke shu she ji de li lun ji chu / Huang Xianhua, Huo Bingkun zhu.  2002 1
  霍耀良, 1958- -- See Huo, Yaoliang, 1958-   1
  霍舒 -- See Fosh, Patricia   1
霍英, : Huofuman yi shu tong hua yu Pu Songling "Liao zhai zhi yi" bi jiao yan jiu / Huo Ying zhu.  2016 1
霍衣仙. : Zui jin er shi nian Zhongguo wen xue shi gang / Huo Yixian zhu.  1936 1
  霍見芳 -- See Tsurumi, Yoshi   1
  霍見芳浩 -- See Tsurumi, Yoshi   1
霍達, 1945- : Musilin de zang li = Funeral of the Muslims / Huo Da zhu.  1988 1
霍邱縣地方志编纂委员会. : Huoqiu xian zhi / Huoqiu xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
霍邱县文化广播新闻出版局, : Chuang kou : Wang Yujiu wen xue zuo pin ji / Wang Yujiu zhu ; zhong gong Huoqiu Xian wei dang shi yan jiu shi, Huoqiu Xian wen hua guang bo xin wen chu ban ju zhu bian.  2013 1
霍韜, 1487-1540. : Weiya wen ji : shi juan / Huo Tao zhuan ; Lu Mengyang bian ; Xian Guiqi jiao.  1552 1
霍韜晦.   2
霍魏. : Shi jie kao gu xue gai lun / bian zhu Li Lian, Huo Wei, Lu Ding.  1989 1
  霍布斯, 1588-1679 -- See Hobbes, Thomas, 1588-1679   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next