My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
马 启成.   2
马 时雍.   10
马晓.   2
马晓京. : Zhongguo 100 zhong min jian jie ri / cong shu zhu bian Tang Qitian ; ben ce bian zhu Ma Xiaojing.  1999 1
马晓京, 1967- : Tu teng zhu wen hua xiang zheng lun = Tutengzhu wenhua xiangzheng lun / Ma Xiaojing zhu.  2007 1
马晓年. : Zhongguo nan xing xing diao cha bao gao : Zhongguo nan xing xing diao cha shu ju fen xi = Report of an internet sexual health survey of Chinese men / Yang Dazhong, He Zhanju, Ma Xiaonian zhu.  2006 1
马晓斌.. : Han shu yi wen zhi xu yi zhu / Ban Gu zhuan ; Ma Xiaobin yi zhu.  1990 1
马晓暐, : Hua yuan xun feng xi hai an : cong wai xiao ci kan Zhongguo yuan lin de Ou Zhou ying xiang / Ma Xiaowei, Yu Chunming zhu.  2013 1
马晓乐. : 魏晋南北朝庄学史论.  2012 1
马晓声. : Lao xin wen : Min guo jiu shi, 1941-1943 / zhu bian Chen Yimin ; Ma Xiaosheng, Zhu Zhaolin, Yang Jianmin, Lu Bing xuan bian.  1998 1
马书田.   9
马书祥. : Jing cheng bai xing liao jing cheng [electronic resource] : Beijing wan bao "wu se tu cha zuo" zheng wen xuan cui / zhu bian Ma Shuxiang.  1995 1
马会娟. : Han yi ying fan yi neng li yan jiu = A study of translation competence from Chinese into English / Ma Huijuan zhu.  2013 1
马东峰, : Zhongguo jin dai shi / Jiang Tingfu zhu ; Ma Dongfeng zhu bian.  2016 1
马东峰, 1980-   2
马东玉. : Liang Shuming zhuan / Ma Dongyu zhu.  1993 1
马荣生. : Gaoshan zu yu yan jian zhi. Paiwan yu / Chen Kang, Ma Rongsheng bian zhu.  1986 1
马树德, 1944- : "Guan zhui bian" yu Du Fu xin jie / [De] Mozhiyijia zhu ; Ma Shude yi.  1997 1
马树林. : Qi ye wen hua Zhongguo hua [electronic resource] : Zhongguo te se qi ye wen hua li lun yu shi jian = Corporate culture in China / Ma Shulin, Zhong Xiaoguang zhu.  2010 1
  马欢, active 1414-1451 -- See Ma, Huan, active 1414-1451   1
马汉文. : Zhongguo xi bu gai lan cong shu. Ningxia Huizu Zizhiqu / Ma Hanwen zhu bian.  2000 1
  马汉宝 -- See Ma, Hanbao   1
  马润潮, 1937- -- See Ma, Laurence J. C., 1937-   1
马润潮, 1937- : Zhuan xing yu chong gou : Zhongguo cheng shi fa zhan duo wei tou shi / Wu Fulong, Ma Runchao, Zhang Jingxiang zhu bian.  2007 1
马润生.   3
马洁莹. : Kuai le er ge : Bian chang bian wan xue Han yu = Happy children's songs - sing, play & learn Chinese [Han Ying dui zhao] / Ma Jieying, Xie Qiuhui bian zhu.  2009 1
马泽文. : Zhongguo de guang rong yu meng xiang [electronic resource] : 21 shi ji qian shi nian Zhongguo jing xiang = The glory and the dream of China / Ma Zewen zhu ji.  2010 1
马济民. : Jing cai San guo gu shi / gai bian Ma Jimin, Nian Chunci.  1997 1
马灿杰. : Qing gong mi shi : quan 6 juan / [Ma Canjie bian]  1999 1
马尔康县地名领导小组. : Sichuan sheng Aba Zangzu Zizhizhou Ma'erkang xian di ming lu = Sichuanshengabazangzuzizhizhou maerkangxiandiminglu / Sichuan sheng Aba Zangzu Zizhizhou, Ma'erkang xian di ming ling dao xiao zu bian yin.  1992 1
  马尔科维奇, 1923-2010 -- See Marković, Mihailo, 1923-2010   1
马珑, : Linxia kao gu : Linxia Huizu Zizhizhou bo wu guan lun wen ji / zhu bian Ma Long ; fu zhu bian Zhang Youcai.  2016 1
马 积藩. : Zhongguo dong wu zhi. Pa xing gang. Di 1 juan, Zong lun, gui bie mu, e xing mu / Zhang Mengwen, Zong Yu, Ma Jifan bian zhu ; Zhongguo ke xue yuan Zhongguo dong wu zhi bian ji wei yuan hui zhu bian.  1998 1
马竞驰. : Dunhuang bi hua zhong de fo jing gu shi / Dunhuang wen wu yan jiu suo bian ; Ma Jingchi, Lu Xiuwen, Fang Meng yi.  1981- 1
马笃权. : Lian xi da an / Zhao Houxian bian zhu ; Ma Duquan shen jiao.  1981 1
马红军, 1966- : Fan yi pi ping san lun / Ma Hongjun zhu.  2000 1
马纯古. : Hui yi Yang Zhihua / [Ma Chungu, Zhang Yun deng zhu ; Shanghai shi fu lian fu yun shi liao zu bian]  1983 1
马纳琴等. : 大学英语舞台式教学模式研究.  2015 1
马绍周. : Hui zu chuan tong dao de gai lun / Ma Shaozhou, Sui Yumei bian zhu.  1998 1
马结. : Zhongguo she hui zhi an zong he zhi li yan jiu / Ma Jie zhu.  1990 1
马维纲. : Jin chang jin du : jian guo chu qi de li shi hui gu / Ma Weigang bian.  1993 1
马维丽. : Zhongguo shao shu min zu wu dao fa zhan shi = The history of the dances of the ethnic minorities in China / Ma Wei, Ma Weili zhu.  2002 1
马绣同. : Zhongguo dong wu zhi. Ruan ti dong wu men. Fu zu gang. Zhong fu zu mu. Bao bei zong ke / Ma Xiutong bian zhu ; Zhongguo ke xue yuan Zhongguo dong wu zhi bian ji wei yuan hui zhu bian.  1997 1
马继胜. : Shi san jie si zhong quan hui yi lai gai ge kai fang cheng jiu gai lan / ben she bian xie zu ; zhu bian Tao Chuanyou, Ma Jisheng.  2002 1
马继红. : Shimen kai / Ma Jihong, Ma Chunlin zhu.  1992 1
马继兴.   2
马继军. : Pingxiang Xian zhi / Pingxiang Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Xia Cunwei ; fu zhu bian Ma Jijun.  1999 1
马义. : Li shi you jiu de nong ye wen ming / Ma Yi, Zhang Xinli zhu.  1995 1
马圣龙. : Jiang nan si zhu chuan tong ba da qu / Zhou Hui, Zhou Hao, Ma Shenglong pei qi zheng li.  1986 1
马聪敏. : 去往"他处"的旅程:新中国电影空间美学研究.  2016 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next