My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
黃天华. : Zhongguo cai zheng shi gang / Huang Tianhua bian zhu.  1999 1
黃天才. : Cong pan ni shao nian dao ming ren ben yin fang : Lin Haifeng wei qi zhi lu / Huang Tiancai zhu.  2006 1
黃威霖, 1984- : Wen ming cha yi yu xian dai xing : Taige'er de zheng zhi li xiang ji qi dui Zhongguo wen ming de qi pan / Huang Weilin zhu.  2011 1
黃娟, 1934-.   12
黃嫣梨.   4
黃子堯. : Kejia min jian wen xue / Huang Ziyao zhu.  2003 1
黃子寧,   2
黃子平. : Zhongguo xiao shuo, yi jiu ba jiu / Huang Ziping bian.  1990 1
黃子欽. : Bao min hua bao : dao guo qing nian ju le bu / Huang Ziqin deng zhu.  2014 1
黃子晞. : Tai ping tian guo ge yao / Tai ping tian guo li shi bo wu guan bian ; Huang Zixi cha tu.  1962 1
黃孝如. : Li Yuanzhe fang tan yu yan lun ji / Li Yuanzhe zhu.  1994 1
  黃孝宗, 1920- -- See Huang, David H., 1920-   1
黃季陸, 1899-   4
黃學揚. : Xiao ju ren si zhu yue tuan [videorecording] : Yin yue hui yan chu shi kuang.  2010 1
黃學準. : Hai yu [electronic resource] : [3 juan / Huang Zhong zhuan ; Huang Xuezhun zhu].  2006 1
黃守達. : Lu she zhi chun : xue yun qing nian zhan dou shou ce / Mo zhe gong zuo shi Zhang Shenghan, Huang Shouda, Yu Chongren zhu.  2014 1
黃宏森. : Taiwan Sheng zheng ren wu kou shu fang tan / [bian ji Huang Hongsen, Lin Mingzhou ; cai fang ji lu Lin Jintian ... [et al.]].  2009 1
黃宗昌. : Lao Shan zhi / [Huang Zongchang zhuan ; Huang Tan xu]. Kongtong Shan zhi / [Zhang Bokui zuan]. Gu lou guan zi yun yan qing ji / [Zhu Xiangxian ji].  2000 1
黃宗智 : Zhongguo xiang cun yan jiu / zhu bian Huang Zongzhi.  2003- 1
黃宗樂. : Taiwan de wei ji yu zhuan ji [electronic resource] / Taiwanjiao shou xie hui ce hua ; [zhu bian Huang Zongle].  2001 1
黃宗江. : Xiao ti xiao zuo / Huang Zongjiang zhu.  1998 1
黃宗潔. : Sheng ming lun li de jian gou [electronic resource] : yi Taiwan dang dai wen xue wei li / Huang Zongjie zhe.  2011 1
黃宗羲. : Ming ru xue an / Huang Zongxi zhuan.  1961 1
黃宗羲, 1610-1695.   14
黃宗英.   3
黃宛瑜. : Xiang wang Taiwan : Xiao shuo, dian ying, guo jia zhong de wen hua xiang xiang = Envisioning Taiwan : fiction, cinema, and the nation in the cultural imaginary / Ye Qin (June Yip) zhu ; Huang Wanyu Yi.  2011 1
黃宣範.   2
黃宣衛.   2
黃寄萍. : Dang dai fu nü / Huang Jiping bian.  1936 1
黃富三.   5
黃寬重.   4
黃小同. : Zhong gong bei fang di qu dang shi yan jiu, 1920-1938 / Liu Daohua, Huang Xiaotong zhu.  1998 1
黃小泉, : Qing dai xue zhe xiang zhuan / Chengdu tu shu guan bian.  2014 1
黃小花. : Zhongguo zheng quan shi chang fa zhan yu chuang xin yan jiu / Huang Xiaohua zhu.  2002 1
黃小鳴, : Jie mi Zhongguo "Shou pian" Chen Guangbiao / zuo zhe: Huang Xiaoming.  2014 1
黃小璐. : Hou chuang kan dian ying = La fenêtre sur cour / Wei Xidi, Huang Xiaolu, Xu Zhen zhu bian.  2005 1
黃小华. : Ling nan jian zhu yu min su / Ou Zhitu zhuan wen ; Huang Xiaohua she ying.  2003 1
黃小坚. : Hai wai qiao bao yu kang Ri zhan zheng / Huang Xiaojian, Zhao Hongying, Cong Yuefen zhu ; Zhongguo kang Ri zhan zheng shi xue hui, Zhongguo ren min kang Ri zhan zheng ji nian guan bian.  1995 1
黃少敏. : Nan hai zhu dao / Zeng Zhaoxuan zhu bian ; Liu Nanwei, Wu Yuwen, Huang Shaomin bian zhu.  1986 1
黃少龙.. : Quanzhou kui lei yi shu gai shu / Huang Shaolong zhu ; Quanzhou di fang xi qu yan jiu she bian.  1996 1
黃尚军. : Sichuan fang yan yu min su [zeng ding ben] / Huang Shangjun zhu.  2002 1
黃居仁. : Zhongguo jing nei yu yan ji yu yan xue. Di 2 ji, Li shi yu yan xue / Li Renkui, Huang Juren, Tang Zhizhen bian ji.  1994 1
黃展岳. : Lingnan xi han wen wu bao ku : Guangzhou NanYue wang mu.  1994 1
黃履思. : Pingtan xian zhi : 34 juan / Huang Lüsi zuan xiu.  1967 1
黃履翁. : Gu jin yuan liu zhi lun [electronic resource] : [qian ji 10 juan, hou ji 10 juan, xu ji 10 juan / Lin Jiong zhuan]. Gu jin yuan liu zhi lun bie ji : [10 juan / Huang L起eng zhuan].  2006 1
黃峻. : Zhongguo min jian mi cang hui hua zhen pin / [Ze ren bian ji Gao Yun, Huang Jun]  1989 1
黃崇文. : Li dai ban chan yu yong he gong / Huang Chongwen zhu.  2004 1
黃崇岳. : Nan Yue Kejia wei = Hakka enclosed houses in Guangdong and Hong Kong / zhu bian Yang Yaolin, Huang Chongyue ; [Shenzhen bo wu guan bian].  2001 1
黃崙, : Nan nü ke 5000 jin fang / Wang Xudong, Huang Lun, Chen Dehua zhu bian.  1994 1
黃師樵, 1900 or 1901-1980. : Taiwan de qian tu : cong min zhu dao dong yi / [zhu zhe Wang Xiaobo].  1981 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next