My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
黃富三.   5
  黃富強 -- See Wong, Daniel Fu Keung   1
黃寬重.   4
黃小同. : Zhong gong bei fang di qu dang shi yan jiu, 1920-1938 / Liu Daohua, Huang Xiaotong zhu.  1998 1
黃小泉, : Qing dai xue zhe xiang zhuan / Chengdu tu shu guan bian.  2014 1
黃小花. : Zhongguo zheng quan shi chang fa zhan yu chuang xin yan jiu / Huang Xiaohua zhu.  2002 1
黃小鳴, : Jie mi Zhongguo "Shou pian" Chen Guangbiao / zuo zhe: Huang Xiaoming.  2014 1
黃小璐. : Hou chuang kan dian ying = La fenêtre sur cour / Wei Xidi, Huang Xiaolu, Xu Zhen zhu bian.  2005 1
黃小华. : Ling nan jian zhu yu min su / Ou Zhitu zhuan wen ; Huang Xiaohua she ying.  2003 1
黃小坚. : Hai wai qiao bao yu kang Ri zhan zheng / Huang Xiaojian, Zhao Hongying, Cong Yuefen zhu ; Zhongguo kang Ri zhan zheng shi xue hui, Zhongguo ren min kang Ri zhan zheng ji nian guan bian.  1995 1
  黃少容 -- See Huang, Shaorong   1
黃少敏. : Nan hai zhu dao / Zeng Zhaoxuan zhu bian ; Liu Nanwei, Wu Yuwen, Huang Shaomin bian zhu.  1986 1
黃少龙.. : Quanzhou kui lei yi shu gai shu / Huang Shaolong zhu ; Quanzhou di fang xi qu yan jiu she bian.  1996 1
黃尚军. : Sichuan fang yan yu min su [zeng ding ben] / Huang Shangjun zhu.  2002 1
黃居仁. : Zhongguo jing nei yu yan ji yu yan xue. Di 2 ji, Li shi yu yan xue / Li Renkui, Huang Juren, Tang Zhizhen bian ji.  1994 1
黃展岳. : Lingnan xi han wen wu bao ku : Guangzhou NanYue wang mu.  1994 1
黃履思. : Pingtan xian zhi : 34 juan / Huang Lüsi zuan xiu.  1967 1
黃履翁. : Gu jin yuan liu zhi lun [electronic resource] : [qian ji 10 juan, hou ji 10 juan, xu ji 10 juan / Lin Jiong zhuan]. Gu jin yuan liu zhi lun bie ji : [10 juan / Huang L起eng zhuan].  2006 1
黃峻. : Zhongguo min jian mi cang hui hua zhen pin / [Ze ren bian ji Gao Yun, Huang Jun]  1989 1
黃崇文. : Li dai ban chan yu yong he gong / Huang Chongwen zhu.  2004 1
黃崇岳. : Nan Yue Kejia wei = Hakka enclosed houses in Guangdong and Hong Kong / zhu bian Yang Yaolin, Huang Chongyue ; [Shenzhen bo wu guan bian].  2001 1
黃崙, : Nan nü ke 5000 jin fang / Wang Xudong, Huang Lun, Chen Dehua zhu bian.  1994 1
黃師樵, 1900 or 1901-1980. : Taiwan de qian tu : cong min zhu dao dong yi / [zhu zhe Wang Xiaobo].  1981 1
黃幅慶. : Jin dai Riben zai Hua wen hua ji she hui shi ye zhi yan jiu / Huang Fuqing zhu.  1982 1
  黃平, 1958- -- See Huang, Ping, 1958-   1
黃平县地方志编纂委员会. : Huangping xian zhi / Huangping xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
黃年,   3
黃庚, fl. 1302-1327. : Yue wu man gao [electronic resource] / [Huang Geng zhuan].  2006 1
  黃度, 1138-1213 -- See Huang, Du, 1138-1213   1
黃度, 1138-1213. : Shang shu shuo [electronic resource] : [7 juan / Huang Du zhuan].  2006 1
黃庭堅, 1045-1105.   8
黃庶, 1042年進士. : Fa tan ji [electronic resource] : [2 juan / Huang Shu zhuan].  2006 1
黃廷桂. : Sichuan tong zhi [electronic resource] : [47 juan, juan shou / Huang Tinggui .. [et al.] jian xiu ; Zhang Jinsheng .. [et al.] bian zuan].  2006 1
黃廷燕. : Riben qin Hua shi jian ji bao xing / Huang Tingyan bian zhu.  1992 1
黃廷金. : Ruizhou fu zhi : 24 juan, juan shou 1 juan / Xiao Junlan deng zuan ; Huang Tingjin xiu.  1970 1
黃廷鑑,   2
黃建中, 1889-1959. : Bi jiao lun li xue / Huang Jianzhong bian zhu.  1962 1
黃建中, 1941- : Wo de 1919 [videorecording] = My 1919 / Director: Huang Jianzhong ; Director of Photography : Zhang Zhongping ; Starring: Chen Daoming, Xu Qing, Gerard Thirion ; Co-produced by : Xi'an Film Studio, Program Production Centre of Movie Channel and Beijing Film Studio ; Subtitled by Center of International Cultural Exchange.  2002 1
  黃建新 -- See Huang, Jianxin   1
黃建新. : Zhan zhi luo, bie pa xia [videorecording] = Stand straight, never give in  2006 1
黃建業.   2
黃建為, 1983- : Tai yang hua xue yun zhuan hao / Wang Dan, Wei Yang, Huang Jianwei.  2014 1
黃建秋. : Zhongguo jiu shi qi shi dai kao gu = Palaeolithic archaeology of China / Zhang Zhiheng, Huang Jianqiu, Wu Jianmin zhu.  2003 1
  黃建立 -- See Huang, Jianli   1
黃式稔. : Wang Lijun huo bing Bo Xilai : Chongqing da hei chang hong hei mu / Huang Shiren zhu.  2012 1
黃強. : Zhong Ri Han min jian ji si yi li de bi jiao yan jiu / Zoufang Chunxiong zuo ; Huang Qiang, Ye Han'ao yi.  1997 1
黃彭年, 1823-1891. : Ji fu tong zhi : 300 juan, juan shou 1 juan / Huang Pengnian deng zuan ; Li Hongzhang xiu.  1934 1
黃彰位. : Ten excellent works of the Chinese classical literature / selected and translated by Hwang Zhangwei = Zhongguo shi da gu dian wen xue ming zhu xuan yi / Huang Zhangwei yi.  1996 1
黃彰健.   6
黃得時. : Danshui Ting zhi : Taiwan Sheng / Chen Peigui zhu xiu ; Yang Jun zuan ji.  1983 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next