My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
黄河侠. : 你好,中东.  2012 1
黄波. : Jin rong xin yong yu jing ji zeng zhang : ji yu zong liang shu ju de shi zheng yan jiu / Huang Bo zhu.  2011 1
黄治正. : Cai Yi mei xue lun wen xuan / [ze ren bian ji Huang Zhizheng].  1982 1
黄泛区农场志编纂委员会. : Huang fan qu nong chang zhi / Huangfan qu nong chang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1987 1
黄洋, 1965- : Zhongguo yu Lading Meizhou Dayang zhou wen hua jiao liu zhi / Liu Wenlong, Zhao Zhanghua, Huang Yang zhuan.  1998 1
黄浙苏, : Hui guan yu di yu wen hua : 2013 Zhongguo hui guan bao hu yu fa zhan ( Ningbo ) lun tan lun wen ji / Huang Zhesu zhu bian.  2014 1
黄浩炯. : Jin ri Xianggang jiao yu / bian zhu Huang Haojiong, He Jing'an.  1996 1
黄海.   4
黄海, 1943- : Chang'e cheng / Huang Hai zhu.  1985 1
黄海平. : Shen Kuo / Huang Haiping, Fan Yuzhou, Liu Changhong bian xie.  1977? 1
黄海水产研究所.   2
黄海濤, 1946- : Qing dai gong ting yin yue / Wan Yi, Huang Haitao zhuan wen bing yi pu.  1985 1
黄海紅哨创作組. : Huanghai hong shao / Huanghai hong shao chuang zuo zu ji ti chuang zuo ; Li Boping zhi bi.  1973 1
黄海章. : Zhongguo wen xue pi ping lun wen ji / Huang Haizhang zhu.  1983 1
黄海军. : Huanghe Sanjiaozhou yu Bo, Huang Hai lu hai xiang hu zuo yong yan jiu / Huang Haijun ... deng zhu.  2005 1
黄淳. : Dang dai Yunnan Menggu zu jian shi / [Dang dai Yunnan Menggu zu jian shi bian ji wei yuan hui bian ; Huang Chun zhu bian].  2009 1
黄淳浩. : "Wen yi lun ji" hui jiao ben / Guo Moruo zhu ; Huang Chunhao jiao [bian].  1984 1
黄淳浩.. : Guo moruo shu xin ji / Huang chunhao bian.  1992 1
  黄淑君 -- See Huang, Shujun   1
黄淑惠. : Pin pan yu pan shi / Huang Shuhui = Chinese appetizers and garnishes / Huang Su-huei.  c1982 1
黄淑政. : 1995-1996 jing ji fen xi yu yu ce : jing ji jin pi shu / zhu bian Xiao Zhuoji ; fu zhu bian Li Chengxun, Huang Shuzheng.  1996 1
黄淑娉.   2
黄淮, 1367-1449. : Li dai ming chen zou yi [350 juan] / Huang Huai, Yang Shiqi deng bian.  1964 1
黄淮, jin shi 1397. : Xing qian ji / [Huang Huai zhuan].  1980? 1
黄淵泉.   3
黄湘中. : 不羁的普罗米修斯: 马克思哲学革命的实践本体论解读.  2014 1
黄湘平. : 2009 Zhongguo zheng quan tou zi ji jin ye nian bao [electronic resource] = 2009 China securities investment funds fact book / Huang Xiangping zhu bian ; Zhongguo zheng quan ye xie hui bian.  2010 1
黄溢华. : Cong Xingzhou ri bao kan Xingzhou wu shi nian : 1929-1979 / bian zhe Zhuo Nansheng ; [zong bian ji Huang Yihua]  1980 1
黄源海. : Jiangxi sheng di fang zhi gai shu / Qi Shenqi zhu bian ; Huang Yuanhai ... [et al.] bian zhu ; [bian ji zhe Jilin sheng tu shu guan xue hui].  1989 1
黄源深.   4
黄滋. : Zhongguo gu jian zhu wen hua zhi lü. Zhejiang / Huang Zi, Chen Yi, Huang Bin bian zhu ; Li Yongjia, Huang Zi, Huang Bin she ying.  2004 1
黄滄漁. : Ping min qian zi ke. [Di 1 ce / Yan Yangchu, Fu Ruoyu, Huang Cangyu bian].  1935 1
  黄澄龍 -- See Huang, Chenglong   1
黄潔如. : Wen fa yu zuo wen / Huang Jieru zhu.  1948 1
黄澤, 1260-1346. : Zhou yi yao yi / [Wei Liaoweng ji].  1980? 1
黄濟華. : Xia Mianzun, Feng Zikai / [xuan ping bian ji Huang Jihua ; bian ji Hou Jiliang].  1992 1
黄濤. : Zhongguo ren min jie fang jun de san shi nian, Huang Tao [bian]  1974 1
黄瀚. : Bai yu ting : [Ba juan liu shi si hui] / [Qing] Huang Han zhuan shu ; "Gu ben xiao shuo ji cheng" bian wei hui bian.  1990 1
黄瀚, 1867-1939. : He shan shi chao [Huang Han zhu] fu Xuan hu zhi chu gao [Huang Dui zhu.  1966? 1
黄火兴. : Tan tan Ke jia shan ge / Huang Huoxing.  1979 1
黄炎. : Huo zhong.  1956 1
  黄炎中 -- See Huang, Yanzhong   1
黄炎光. : Di fang shui ge hang ye na shui zhi nan / Huang Yanguang zhu bian.  1996 1
黄炎培, 1878-1965.   4
黄炎.. : Li li yuan shang cao / Huang Yan zhu.  1958? 1
黄為雋. : Min Yue min zhai / Huang Weijun, Shang Kuo zhu bian.  1993 1
黄炳元. : Quanzhou fu Kong miao jian jie / Quanzhou shi bo wu guan Huan Bingyuan bian.  1988 1
黄炳坤, 1911- : "Yi guo liang zhi" fa lü wen ti mian mian guan / zhu bian Huang Bingkun ; bian wei Zheng Yushuo ... [et al.].  1989 1
黄炳寅. : Hong lou meng chuang zuo tan mi / Huang Bingyin zhu.  1989 1
黄炳煌. : Ke cheng li lun zhi ji chu / Huang Binghuang zhu.  2002 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next