My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
黄玲, 1959- : Gao yuan nü xing de jing shen yong tan : Yunan dang dai nü xing wen xue zong lun / Huang Ling zhu.  2007 1
黄珮玉. : Zhang Yuangan yan jiu / Huang Peiyu zhu.  1986 1
  黄瑛 -- See Huang, Ying   1
  黄瑞 -- See Huang, Rui   1
黄瑞玲. : Hui lü wen ding ji zhi : yi ding zhu hui lü zhi xia de huo bi wei ji wei shi jiao = The stable mechanism of exchange rate : in perspective of the currency crises of the pegged exchange rate regime / Huang Ruiling zhu.  2005 1
黄瑞琦. : Xian dai hang ye yu ci dian = Xian dai hang ye yu ci dian / Huang Ruiqi zhu bian.  2000 1
  黄瑩 -- See Huang, Ying   1
黄瑤. : Luo Ruiqing zhuan / [Zong can mo bu "Luo Ruiqing zhuan" bian xie zu ; Huang Yao, Zhang Mingzhe].  1996 1
黄生.   4
黄留珠. : Qin Han shi jin zhi du / Huang, Liuzhu zhu.  1985 1
黄登興. : Taiwan Yuenan pei ou de zu yi jing ji / Huang Dengxing, Cai Qinglong, Xiao Xinhuang zhu bian.  2012 1
  黄百鳴, 1948- -- See Huang, Baiming, 1948-   1
黄百家, b. 1643.   2
  黄百鸣, 1948- -- See Huang, Baiming, 1948-   1
黄皇宗. : Guangzhou hua jiao cheng / Huang Huangzong zhu bian.  1989 1
黄盈盈.   2
黄益倩. : Jing wei er hua ju de wen hua sheng tai / Huang Yiqian zhu.  2009 1
黄益平. : Zhongguo dui wai zhi jie tou zi yan jiu = Chinese outward direct investment / Huang Yiping, He Fan, Zhang Yongsheng zhu bian.  2013 1
  黄益平, 1964- -- See Huang, Yiping, 1964-   1
黄盛璋.   4
黄眉雲. : Ming shi bian zuan kao / [Huang Meiyun deng zhu.  1968 1
黄相. : Donglan xian zhi / Donglan xian zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Huang Xiang ; fu zhu bian Wei Tianfu, Tan Jianping.  1995 1
黄相怀. : Min zhu yu cha yi : tiao zhan zheng zhi de bian jie / Saila Benhabi zhu bian ; Huang Xianghuai, Yan Haibing deng yi.  2009 1
黄省曾, 1490-1540.   2
  黄眞伊 -- See Hwang, Chin-i   1
  黄睿 -- See Huang, Rui   1
黄石. : Guo xiang feng hua [videorecording] : Taiwan de shui guo = The fragrant fruits of Taiwan / dao yan, Fu Jizhong.  2004 1
黄石公, 3rd cent. B.C. : San lüe / [Huang Shigong zhu]. Yan bing shi shu / [ Chao Cuo zhuan]. Wei wu-di ji / [Cao Cao zhuan]. Zhu Geliang ji / [Zhu Geliang zhuan]. Tang Li wen dui. Weigong bing fa / [Li Jing zhuan]. Tai bai yin jing / [Li Quan zhuan]. Wai jiu zhong / ["Zhongguo bing shu ji cheng" bian wei hui bian]  1988 1
黄石市 (China). : Huangshi tong ji nian jian / Huangshi Shi tong ji ju bian.    1
黄石林.   2
黄石林, 1922-   2
黄石鼎. : Liu dong de cheng shi : guan li yu fu wu : ji yu Guangzhou liu dong ren kou de cheng shi zhi li yan jiu = Urban mobility, management and services : a research of urban governing based on floating population in Guangzhou / Huang Shiding zhu.  2013 1
黄石远. : Huangmei xian jian zhi / Huangmei xian ren min zheng fu bian ; [Gui Yujiu, Huang Shiyuan zhi bi].  1987? 1
  黄磊 -- See Huang, Lei   1
黄磊生, 1928- : Huang Leisheng hua ji = Lui-Sang Wong's paintings.  1982 1
  黄祖仪, 1954- -- See Cheng, Long, 1954-   1
黄祖辉, 1952- : Zhuan xing shi qi de Zhongguo nong min gong : Changjiang Sanjiaozhou shi liu cheng shi nong min gong shi min hua wen ti diao cha / Qian Wenrong, Huang Zuhui zhu.  2007 1
  黄福得 -- See Huang, Fude   1
黄福得. : Mainieke de guo jia guan nian / [zhu bian zhe Jiang Xiaoyu, Ye Qingbing ; zhu zuo zhe Huang Fude].  1985 1
黄 福慶. : Qing mo liu Ri xue sheng / Huang Fuqing zhu.  1983 1
黄福通.. : Zhongguo ge ming shi / zhu bian Tian Zepei ; fu zhu bian Liu Xiao, Huang Futong.  1991 1
黄福鑾.   3
黄福鑾.. : Han shu suo yin = Index to Han shu / Huang Fuluan bian.  1966 1
黄福寿. : Zhongguo xie shang zheng zhi fa sheng yu yan bian luo ji = Zhongguo xieshang zhengzhi fasheng yu yanbian luoji / Huang Fushou zhu.  2009 1
  黄福涛 -- See Huang, Futao   1
黄 福开. : Zhongguo Zang yi yao wen xian mu lu suo yin, 1907-2001 / Huang Fukai zhu bian.  2003 1
黄秀政, 1944- : Taiwan shi yan jiu / Huang Xiuzheng zhu.  1992 1
黄秀文. : Zhongguo nian pu ci dian / zhu bian Huang Xiuwen ; fu zhu bian Yin Yongqing, Zhou Qifu, Jiang Wenzhong.  1997 1
黄秀珍. : Taiwan jiao zhi tao zhuang shi yi shu : Taiwan jiao zhi tao yi shu wen hua jiang zuo / zhu ban dan wei Guo li li shi bo wu guan, cai tuan fa ren Taiwan jiao zhi yi shu wen jiao ji jin hui ; [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zhu bian Xu Tiangu, Huang Xiuzhen]  2001 1
  黄秀璣, 1913- -- See Huang, Siu-chi, 1913-   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next