My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
黔西南州敎育志编纂领导小组. : Qianxinan Zhou jiao yu zhi / Qianxinan Zhou jiao yu zhi bian zuan ling dao xiao zu bian zuan.  1997 1
黔西南布依族苗族自治州史志编纂委员会. : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Jin rong zhi / Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
黔西南布依族苗族自治州地方志编纂委员会. : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Qing fang gong ye zhi / Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
黔西南布依族苗族自治州民族事务委员会. : Buyi zu wen xue shi / zhu bian Tian Bing ... [et al.] ; Qian xi Nan Buyi zu Miao zu zi zhi zhou min zu shi wu wei yuan hui, Guizhou da xue Zhong wen xi bian.  1983 1
黔西县志编写委员会. : Qianxi xian zhi / Qianxi xian zhi bian xie wei yuan hui.  1988 1
黔东南 苗族 侗族 自治州地方志编纂委员会. : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Jiao tong zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1993 1
黔东南 苗族侗族自治州 地方志编纂委员会.   2
黔东南 苗族侗族自治州地方志编纂委员会.   6
黔东南州地方志办公室.   2
黔东南州民族研究所. : Zhongguo Miao zu min su / Qian dong nan zhou min zu yan jiu suo bian ; zhu bian Yang Changcai ; fu zhu bian Lei Xiuwu ... [et al.]  1990 1
黔东南州第六次人口普查领导小组办公室. : Qiandongnan Zhou 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Qiandongnan Zhou di 6 ci ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian.  2012 1
黔东南年鉴编纂委员会办公室. : Qiandongnan nian jian / Qiandongnan nian jian bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian.    1
"黔东南建州纪实"编辑委员会. : Qiandongnan jian zhou ji shi [electronic resource] / "Qiandongnan jian zhou ji shi" bian ji wei yuan hui bian.  2005 1
黔东南苗族侗族 自治州 文学艺术研究室. : Dong zu li su ge / Qian dong nan Miao zu Dong zu zi zhi zhou min zu shi wu wei yuan hui, Qian dong nan Miao zu Dong zu zi zhi zhou wen xue yi shu yan jiu shi zhu bian ; Yang Guoren, Wu Dingguo bian.  1985 1
黔东南苗族侗族 自治州 民族事务委员会. : Dong zu li su ge / Qian dong nan Miao zu Dong zu zi zhi zhou min zu shi wu wei yuan hui, Qian dong nan Miao zu Dong zu zi zhi zhou wen xue yi shu yan jiu shi zhu bian ; Yang Guoren, Wu Dingguo bian.  1985 1
黔东南苗族侗族自治州 (China). : Qiandong nan fei wu zhi wen hua yi chan ji jin [electronic resource] / Qiandongnan Miaozu Tongzu Zizhizhou wen hua ju bian ; Yang Zhengquan zhu bian.  2007 1
黔东南苗族侗族自治州 (中国).   2
黔东南苗族侗族自治州 地方志编纂委员会. : Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Si fa zhi / Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1998 1
黔东南苗族侗族自治州地方志编纂委员会.   26
黔东南苗族侗族自治州文学艺术界联合会.   2
黔东南苗族侗族自治州文学艺术研究室.   2
黔东南苗族侗族自治州文联. : Dong zu duan di / Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou wen lian bian xuan ; Liao Taosheng.  1985 1
黔东南苗族侗族自治州民族事务委员会. : Dong zu xu shi ge / Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou min zu shi wu wei yuan hui, Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou wen xue yi shu jie lian he hui zhu bian ; Yang Guoren bian.  1986 1
黔阳县地方志编纂委员会. : Qianyang xian zhi / Qianyang xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1991 1
點方. : Tian ti jian mu / zhu bian Ma Yongjie ; bian wen Dianfang ; hui hua Wu Song.  1991 1
  黛安.迪高特 -- See De Groat, Diane   1
黛 弘道. : Soga-shi to kodai kokka / Mayuzumi Hiromichi hen.  1991 1
  黛敏郎, 1929-1997 -- See Mayuzumi, Toshirō, 1929-1997   1
黛敏郎, 1929-1997.   2
黨力文. : Zui xin Zhongguo quan tu = The new map of China / zhu bian Yang Boru, bian zhi zhe Pan Renying, Dang Liwen ; Jiao ding zhe Jin Hai, Chen Baohui.  1993 1
黨史人物傳革命英烈傳史料徵編辦公室. : Wei hua qi yi ying lie pu / Zhong gong Shanxi sheng wei dang shi zi liao zheng ji yan jiu wei yuan hui, dang shi ren wu zhuan ge ming ying lie zhuan shi liao zheng bian ban gong shi, zhong gong wei nan di wei dang shi zi liao zheng ji yan jiu ban gong shi bian.  1988 1
  鼓童 (Musical group) -- See Kodō (Musical group)   1
鼓楼区 (南京市, 中国).   4
齊[Xi], 13th cent. : Zhuzi du shu fa. Rongtan wen ye.  1972 1
齊世英, 1899-1987. : Qi Shiying xian sheng fang wen ji lu / fang wen Shen Yunlong, Lin Quan, Lin Zhongsheng ; ji lu Lin Zhongsheng.  1990 1
齊之鸞. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 104 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
齊以正. : Xianggang xin jiu hao men / Qi Yizheng deng zhu.  1990- 1
齊佩瑢. : Xun gu xue gai lun / Qi Peirong zhu.  1984 1
齊光. : Wu Qi bing fa jin yi / Qi Guang zhu.  1982 1
齊力. : Jianada Taiwan qiao min xian kuang zhi yan jiu [electronic resource] = A survey research of contemporary Taiwanese immigrants in Canada / shou tuo dan wei Taibei shi li shi fan xue yuan ; yan jiu zhu chi ren Xu Rongchong ; gong tong zhu chi ren Qi Li ; yan jiu zhu li Liao Peijun, Zhang Huiping ; Zhonghua Minguo qiao wu wei yuan hui bian.  2005 1
齊召南, 1706-1768. : Li dai di wang nian biao / Qi Shaonan bian ; Ruan Heng jiao.  1965 1
齊召南, 1706-1768. : Shui dao ti gang / [Qi Shaonan zhuan].  1981 1
齊如山.   6
齊如山, 1877-1962.   3
齊履謙. : Chun qiu zhu guo tong ji [electronic resource] : [6 juan, mu lu / Qi L赱ian zhuan].  2006 1
齊己.   2
齊師白. : Tang Song hua jia ren ming ci dian / Qi Shibai bian zhu.  1976 1
齊平. : Datong Hua yan si : shang si / Datong Shi shang Hua yan si xiu shan gong cheng zhi hui bu, Datong Shi shang Hua yan si xiu shan gong cheng zi liao bian ji wei yuan hui [bian] ; Qi Ping [and others] bian zhu.  2008 1
齊德之, 13th/14th cent. : Wai ke jing yi [electronic resource] : [2 juan / Qi Dezhi zhuan].  2006 1
齊思和. : Zhong wai li shi nian biao : 4500 B.C.-1918 A.D. / Jian Bozan zhu bian ; Qi Sihe, Liu Qige, Nie Congqi he bian.  1961 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next