My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
龚妮丽. : Fa hua jing jin yi / Zhang Xinmin, Gong Nili zhu yi.  1994 1
龚宗唐. : Dong zu shuo chang yun yu [electronic resource] / Gong Zongtang sou ji zheng li ; Tianzhu Xian Wen hua ju bian.  1991 1
  龚廷万 -- See Gong, Tingwan   1
龚廷万. : Ba Shu Han dai hua xiang ji/ Gong Tingwan, Gong Yu, Dai Jialing bian zhu.  1998 1
龚延明.   5
龚建平, : Liang Shuming zhe xue si xiang / Guo Qiyong, Gong Jianping zhu.  2011 1
龚建星.   4
龚德顺, 1923- : Zhongguo xian dai jian zhu shi gang, 1949-1985 / Gong Deshun, Zou Denong, Dou Yide.  1989 1
龚德才, : Jiangnan gu jian cai hua bao hu ji shu ji chuan tong gong yi yan jiu / Gong Decai, Hu Shi, He Weijun bian zhu.  2013 1
龚德才, 1960- : Chu tu hui hua fang zhi wu bao hu yan jiu = Study on the conservation of the unearthed carbonized textiles / Gong Decai, Wei Yanfei deng zhu.  2016 1
龚思怡. : Aodaliya yan jiu xin jin zhan (2008-2009) / Gong Siyi zhu bian.  2010 1
龚思雪. : Xizang feng qing / Gong Sixue.  1985 1
龚方纬, approximately 1887-1937, : Qing Min liang dai jin shi shu hua shi / Gong Fangwei zhu ; Zong Ruibing zheng li.  2014 1
龚明德, 1953- : "Tai yang zhao zai Sanggan he shang" xiu gai jian ping / Gong Mingde.  1984 1
龚映梅. : Zhongguo xi bu nong ye he zuo jing ji zu zhi sheng ming xi tong fa zhan yan jiu / Gong Yingmei zhu.  2014 1
龚望, 1913-2001. : Gong Wang shu shi men song.  2003 1
  龚正 -- See Gong, Zheng   1
龚洪烈.   2
龚浩成.   2
龚玉.   4
龚田夫. : Zhongguo Man zu / Zhu bian Guan Jixin ; fu zhu bian Gong Tian-u.  1993 1
龚益, 1952- : She hui ke xue shu yu 100 nian (1909-2010) = 100 years of social sciences termset (1909-2010) / Gong Yi zhu.  2013 1
龚碧林, : Dehong shi ju shao shu min zu wu dao, yue qi ji Dai ju gai guan / zhu bian Wang Ninglian ; fu zhu bian Gong Bilin, Zhong Xiaoyong ; bian wei Li Zhihong, Cao Yunhua.  2012 1
龚祖埙. : Zhongguo zhi wu lei jun yuan ti tu pu / Gong Zuxuan, Chen Zuoyi, Shen Juying bian zhu.  1990 1
龚祥瑞. : Fa zhi de li xiang yu xian shi : "Zhonghua Renmin Gongheguo xing zheng su song fa" shi shi xian zhuang yu fa zhan fang xing diao cha yan jiu bao gao / zhu bian Gong Xiangrui ; fu zhu bian Zhang Shuyi, Jiang Ming'an.  1993 1
  龚立 -- See Gong, Li   1
龚群, 1952- : Dang dai Zhongguo she hui jia zhi guan diao cha yan jiu / Gong Qun zhu.  2012 1
龚群虎.   2
龚育之. : Mao Zedong de du shu sheng huo / Gong Yuzhi, Pang Xianzhi, Shi Zhongquan.  1986 1
龚良.   2
龚英. : Xun huan jing ji xia de hui shou wu liu / Gong Ying, Jin Junxi zhu.  2007 1
  龚莉 -- See Gong, Li   1
龚莉. : Jing ji quan shu / Bai juan ben "jing ji quan shu" bian ji gong zuo wei yuan hui ; zhu bian Hu Xiaolin, Gong Li.  1994 1
龚迪发. : Fujian mu gong qiao diao cha bao gao / Gong Difa zhu.  2013 1
  龚黎 -- See Gong, Li   1
龚斌. : Qing you qian qian jie : qing lou wen hua yu Zhongguo wen xue yan jiu / Gong Bin zhu.  2001 1
龚昱, 12th cent. : Kunshan za yong : san juan / [Gong Yu bian].  1986 1
龚禺. : Zheng quan jiao jie zhi ye : 1997 Xianggang hui gui ji shi / zhu bian Gong Yu ; fu zhu bian Wang Min, Zhang Huiling.  1997 1
龚克昌. : Han fu yan jiu / Gong Kechang zhu.  1984 1
龚克昌.. : Chu ci xuan yi = Chuci xuanyi / Lu Kanru, Gong Kechang xuan yi.  1981 1
龚刚. : Qian Zhongshu : ai zhi zhe de xiao yao / Gong Gang zhu.  2005 1
  龚刚, 1959- -- See Gong, Gang, 1959-   1
龚啸岚. : Wu tai hang jiao / Gong Xiaolan zhu.  1996 1
龚向前. : Qi hou bian hua bei jing xia neng yuan fa de bian ge = Energy law reform for climate protection / Gong Xiangqian zhu.  2008 1
龚学胜. : Shang wu guo ji xian dai Han yu da ci dian / Gong Xuesheng zhu bian.  2015 1
龚晓南. : Ji keng gong cheng shi li (I) / Gong Xiaonan zhu bian.  2006 1
龚晓田. : Zhangzhou mu ban nian hua yi shu / Wang Xiaoge, Gong Xiaotian zhu.  2009 1
龚书铎.   4
龚东晓. : Gong cheng zao jia an li fen xi / Gong Dongxiao zhu bian.  2006 1
龚济民.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next