My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 3 4 5 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
Num   AUTHORS (1-50 of 201) Year Entries
291 Found
1   Beijing da xue -- See also Beijing da xue. Zhe xue xi   1
2 Beijing da xue.   27
3 Beijing da xue. : Alabo yu Han yu ci dian / Beijing da xue dong fang yu yan xi Alabo yu jiao yan shi bian.  1966 1
4 Beijing da xue. : Han yu Alabo yu ci dian = [Muʻjam al-Sīnīyah al-ʻArabīyah] / Beijing da xue Alabo Yisilan wen hua yan jiu suo Alabo yu yan wen hua jiao yan shi bian ; [zhu yao bian ji Liu Linrui ... et al. ; bian ji Xie Zhirong ... et al.].  1989 1
5 Beijing da xue.   2
6 Beijing da xue. : Zhongguo bi jiao wen xue nian jian / Beijing da xue bi jiao wen xue yan jiu suo, "Zhongguo bi jiao wen xue nian jian" bian wei hui bian.  1987- 1
7 Beijing da xue. : Duo bian wen hua yan jiu : Beijing da xue bi jiao wen xue yu bi jiao wen hua yan jiu suo xue shu ji yao = Studies of multiculture : annals of institute of comparative literature and culture Beijing University / Beijing da xue bi jiao wen xue yu bi jiao wen hua yan jiu suo bian.  2003 1
8 Beijing da xue. : Bosi yu Han yu ci dian = [Farhang-i Fārsī bih Chīnī] / Beijing da xue dong fang yu yan wen xue xi Bosi yu jiao yan shi bian ; [zhu yao bian ji Ye Yiliang, Zhang Hongnian, Zeng Yansheng ; bian ji Zhu Yanbin ... et al.]  1981 1
9   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Guo ji zhan lüe yan jiu zhong xin   1
10 Beijing da xue.   2
11 Beijing da xue. : Chao Han ci dian / Beijing da xue dong yu xi Chaoxian yu jiao yan shi bian.  1978 1
12 Beijing da xue cheng shi yu huan jing xue xi. : Beijing da xue xiao yuan tu / ce hua zhu ban Beijing da xue jiao wu chu, Beijing da xue cheng shi yu huan jing xue xi.  1997 1
13 Beijing da xue. : Zhongguo nei di zhuan ye gui hua fu wu shi chang yan jiu : yan jiu bao gao shu = Market research study for professional planning services in Mainland China : final report / [Deng Baoshan, Feng Changchun deng zhu]  2004 1
14   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Wai guo liu xue sheng Zhongguo yu wen zhuan xiu ban   1
15   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Zhe xue xi   1
16 Beijing da xue. : Zhongguo yi liao chan ye an quan bao gao.  2014- 1
17 Beijing da xue. : Di zhi yan jiu lun wen ji, 1982 / Beijing da xue di zhi xue xi = Proceedings of research in geology, 1982 / Department of Geology, Peking University.  1983 1
18 Beijing da xue. : Dong fang wen hua ci dian / Ju Sanyuan, Zhang Dianying zhu bian.  1993 1
19 Beijing da xue. : Dong fang yan jiu lun wen ji / Dong fan yu yan wen xue xi bian.    1
20 Beijing da xue. : Mei Han ci dian / Beijing da xue dong fang yu yan wen xue xi Meidian yu jiao yan shi bian.  1990 1
21 Beijing da xue. : Xin Yindunixiya yu Han yu ci dian = Kamus baru bahasa Indonesia-Tionghoa / Beijing da xue dong fang yu yan wen xue xi Yindunixiya yu yan wen xue jiao yan shi, "Xin Yindunixiya yu Han yu ci dian" bian xie zi bian.  1989 1
22 Beijing da xue. : Dong nan Ya li shi wen hua yan jiu lun ji = Southeast Asian history and culture essays / Bao Maohong, Li Yiping, Bo Wenze zhu bian ; Zhongguo Dong nan Ya yan jiu hui, Beijing da xue Dong nan Ya xue yan jiu zhong xin bian.  2014 1
23 Beijing da xue. : Ri yu, Beijing da xue Dong [fang] yu [yan xue] xi Ri yu jiao yan shi bian.  1973 1
24 Beijing da xue dui wai Han yu jiao xue zhong xin. : Pu tong hua jiao cheng / Beijing da xue Zhong wen xi xian dai han yu jiao yan shi, dui wai Han yu jiao xue zhong xin bian zhu.  1986 1
25 Beijing da xue. : Han yu jiao xue xue kan.    1
26 Beijing da xue dui wai Han yu zhong xin. : Duan qi Han yu ke ben / Beijing da xue dui wai Han yu zhong xin bian.  1989 1
27 Beijing da xue. : Zhongguo jin dai an li xuan / Beijing da xue fa lü xi fa lü shi jiao yan shi bian.  1983 1
28 Beijing da xue.   2
29 Beijing da xue. : Ru jia de lun li guan he hun yin, jia ting, fu nu wen ti shang de jie ji dou zheng / Beijing da xue fa lu xi min fa jiao yan zu.  1974 1
30 Beijing da xue. : Peking University law journal [electronic resource] .    1
31 Beijing da xue.   2
32 Beijing da xue. : Han Fa ci dian = Dictionnaire chinois-français / [bian zhe Beijing da xue Xi fang yu xi Fa yu zhuan ye].  1969 1
33 Beijing da xue. : Gao deng jiao yu yan jiu : 1981 / Beijing da xue gao deng jiao yu yan jiu shi bian.  1982 1
34 Beijing da xue. : Guo xue yu xi xue guo ji xue kan [electronic resource] = International journal of Sino-Western studies.    1
35 Beijing da xue. : Kongzi shi fan ge ming fu bi de zu shi ye : wa Lin Biao fan dong si xiang de yi tiao hei gen / [Beijing da xue zhe xue xi gong nong bing xue yuan bian xie.  1974 1
36 Beijing da xue. : Gu dai wen ming / Beijing da xue Zhongguo kao gu xue yan jiu zhong xin, Beijing da xue zhen dan gu dai wen ming yan jiu zhong xin bian.  2002- 1
37 Beijing da xue.   2
38 Beijing da xue.   3
39 Beijing da xue. : Guo ji zheng zhi yan jiu [electronic resource] = International politics quarterly.    1
40 Beijing da xue guo ji Han xue jia yan xiu ji di. : Journal of Chinese literature and culture [electronic resource] .  2014- 1
41 Beijing da xue. : China international strategy review.  2008- 1
42 Beijing da xue. : Zhongguo xian dai li shi ruo gan tong ji zi liao xuan bian / Beijing da xue zheng zhi xi.  1964 1
43 Beijing da xue. : Beijing da xue guo xue men cang yin xu wen zi kao shi / Yan Yiping zhuan.  1980 1
44 Beijing da xue. : Zhongguo Han hua yan jiu / Zhongguo Han hua xue hui, Beijing da xue Han hua yan jiu suo.  2004- 1
45 Beijing da xue. : Vocabulaire méthodique chinois-français à l'usage des interprètes.  1971 1
46 Beijing da xue. : Cang shan yun hai : Bei da jian zhu yu yuan lin / Beijing da xue jian zhu xue yan jiu zhong xin zu bian ; Fang Yong zhu bian.  2008 1
47 Beijing da xue. : Gu ya ju kao / Beijing da xue jian zhu xue yan jiu zhong xin ju luo yan jiu xiao zu bian zhu.  2011 1
48 Beijing da xue jiao wu chu. : Beijing da xue xiao yuan tu / ce hua zhu ban Beijing da xue jiao wu chu, Beijing da xue cheng shi yu huan jing xue xi.  1997 1
49 Beijing da xue. : Quan guo gao xiao bi ye sheng jiu ye zhuang kuang : 2009-2010 / Quan guo gao deng xue xiao xue sheng xin xi zi xun yu jiu ye zhi dao zhong xin, Beijing da xue jiao yu xue yuan bian zhu.  2011 1
50 Beijing da xue jin dai shi xuan xiao zu. : Jin dai shi xuan / Beijing da xue Zhongwen xi wen xue zhuan men hua yi jiu wu wu ji <<jin dai shi xuan>> xiao zu xuan zhu.  1963 1
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 3 4 5 Next