My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   Prev 1 2 3 4 5 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
Num   AUTHORS (101-150 of 201) Year Entries
291 Found
101 Beijing da xue. : Xu Baolu wen ji / Beijing da xue Xu Baolu wen ji bian ji wei yuan hui bian.  1981 1
102 Beijing da xue. : Xu bu cang shu ji shi shi si zhong / [bian ji Bei da xue hai she cong shu bian ji bu].  1985 1
103 Beijing da xue. : Bei da jiao shou cha zuo.  2016- 1
104 Beijing da xue. : Beijing da xue xue sheng zhou kan = La studentaro de la s'tata Pekin-Universitato.  1980 1
105 Beijing da xue. : Xunzi / Beijing da xue "Xunzi" zhu shi zu.  1979 1
106 Beijing da xue. : Zhongguo yu Ya Fei guo jia guan xi shi lun cong / Beijing da xue li shi xi Ya Fei La shi jiao yan shi, Beijing da xue dong yu xi Ya Fei li shi zu bian zhu.  1984 1
107 Beijing da xue. : Zhongguo yu Ya Fei guo jia guan xi shi lun cong / Beijing da xue li shi xi Ya Fei La shi jiao yan shi, Beijing da xue dong yu xi Ya Fei li shi zu bian zhu.  1984 1
108 Beijing da xue. : Ya Tai yan jiu lun cong = Collected writings of Asia-Pacific studies / Beijing da xue Ya Zhou-Taiping Yang yan jiu yuan bian.  2004- 1
109 Beijing da xue. : Di li yu di li xin xi ke xue [electronic resource] = Geography and Geo-information science = GAGIS.  2003- 1
110 Beijing da xue. : Zhongguo sheng wu hua xue yu fen zi sheng wu xue bao [electronic resource] = Chinese journal of biochemistry and molecular biology / Zhongguo sheng wu hua xue yu fen zi sheng wu xue hui zhu ban.  1998- 1
111 Beijing da xue. : Han yu Bosi yu ci dian = Farhang-i Fārsī bih Chīnī / Beijing da xue Yilang wen hua yan jiu suo, Deheilan da xue De hu da da ci dian bian zuan suo he bian ; Zeng Yansheng zhu bian.  1997 1
112 Beijing da xue. : Yindi yu - Han yu ci dian = Hindī-Cīnī sábdakōsha / Beijing da xue dong fang yu yan xi Yindi yu jiao yan shi bian.  1960 1
113 Beijing da xue. : Yu yan xue ming ci jie shi / Beijing da xue yu yan xue jiao yan shi bian.  1962 1
114 Beijing da xue.   2
115 Beijing da xue zhe xue xi gong nong bing xue yuan. : Du yi dian fa jia zhu zuo / Beijing da xue zhe xue xi gong nong bing xue yuan bian.  1974- 1
116 Beijing da xue. : Zhongguo mei xue shi zi liao xuan bian / Beijing da xue zhe xue xi mei xue jiao yan shi.  1981 1
117 Beijing da xue. : Chun qiu Zhan guo shi qi de Fa jia : Shang Yang, Xun kuang, Han Fei jie shao.  1977? 1
118 Beijing da xue. : "Lun yu" pi zhu / Beijing da xue zhe xue hi yi jiu qi ling ji gong nong bing xue yuan.  1974 1
119 Beijing da xue. : Zhongguo zhe xue shi zi liao jian bian / gai zu, Beijing da xue zhe xue xi Zhongguo zhe xue shi jiao yan shi bian.  1963 1
120 Beijing da xue.   5
121 Beijing da xue.   2
122 Beijing da xue. : Zhongguo xian dai li shi ruo gan tong ji zi liao xuan bian / Beijing da xue zheng zhi xi.  1964 1
123 Beijing da xue. : Wu si xiao shuo xuan jiang / Beijing da xue Zhongguo yu yan wen xue xi 56 ji si ban bian.  1959 1
124 Beijing da xue. : Beijing da xue fu nü wen ti di san jie guo ji yan tao hui lun wen ji / Beijing da xue Zhong wai fu nü wen ti yan jiu zhong xin [bian].  1994 1
125 Beijing da xue.   4
126 Beijing da xue. : Wu si xiao shuo xuan jiang / Beijing da xue zhong wen xi 56 ji si ban.  1961 1
127 Beijing da xue. : Zhongguo wen xue fa zhan jian shi / Beijing da xue Zhong wen xi 1957 ji wen xue zhuan men hua bian zhu.  1961 1
128 Beijing da xue. : Huang jin qi yi zi liao xuan zhu : nong min zhan zheng zi liao xuan zhu / Beijing da xue Zhong wen xi gu dian wen xian zhuan ye 74 ji gong nong bing xue yuan.  1976 1
129 Beijing da xue. : "Shang jun shu", "Xunzi", "Han Feizi" xuan zhu / Beijing da xue Zhong wen xi gu dian wen xie qi er ji gong nong bing xue yuan.  1975 1
130 Beijing da xue. : Guan Hanqing xi ju ji / Beijing da xue Zhong wen xi Guan Hanqing xi ju ji bian jiao xiao zu.  1976 1
131 Beijing da xue. : Liu Zongyuan shi wen xuan / Beijing nei ran ji zong chang zhu gong che jian, duan gong che jian gong ren li lun zu, Beijing da xue Zhong wen xi Han yu zhuan ye qi er ji.  1976 1
132 Beijing da xue. : Li Zhi wen xuan du / Beijing shi di yi ji chuang chang gong ren li lun zu, Beijing da xue Zhong wen xi wen xue zhuan ye qi er ji gong nong bing xue yuan xuan zhu.  1975 1
133 Beijing da xue. : Wen xue li lun xue xi zi liao / Beijing da xue Zhong wen xi wen yi li lun jiao yan shi bian.  1980 1
134 Beijing da xue Zhong wen xi xian dai han yu jiao yan shi. : Pu tong hua jiao cheng / Beijing da xue Zhong wen xi xian dai han yu jiao yan shi, dui wai Han yu jiao xue zhong xin bian zhu.  1986 1
135 Beijing da xue.   2
136 Beijing da xue. : Xin shi xuan / Beijing da xue Zhong wen xi Zhongguo xian dai wen xue jiao yan shi ; Beijing shi fan da xue Zhong wen xi Zhongguo xian dai wen xue jiao yan shi ; Beijing shi fan xue yuan Zhong wen xi Zhongguo xian dai wen xue jiao yan shi zhu bian.  1979 1
137 Beijing da xue.   5
138 Beijing da xue. : Kang Ri zhan zheng shi qi dang nei liang tiao lu xian de dou zheng zi liao / Beijing da xue Zhongguo ge ming shi jiao yan shi bian.  1987 1
139 Beijing da xue. : Sute ren zai Zhongguo : kao gu fa xian yu chu tu wen xian de xin yin zheng / Rong Xinjiang, Luo Feng zhu bian ; Ningxia wen wu kao gu yan jiu suo, Beijing da xue Zhongguo gu dai shi yan jiu zhong xin bian = Sogdians in China : new evidence in archaeological finds and unearthed texts / Rong Xinjiang and Luo Feng ; Ningxia institute of archaeology and cultural relics, Center for research on ancient Chinese history, Peking University.  2016 1
140 Beijing da xue. : Beijing da xue Zhongguo gu wen xian yan jiu zhong xin ji kan.    1
141 Beijing da xue. : Zhongguo jing ji zeng zhang bao gao (2004) : jin ru xin yi lun jing ji zeng chang zhou qi de Zhongguo jing ji / Beijing da xue Zhongguo guo min jing ji he suan yu jing ji zeng chang yan jiu zhong xin = China economic growth report 2004 : China entered a new round of economic growth / China center for national accounting and economic growth Peking University.  2004 1
142 Beijing da xue. : Zhongguo jing ji zeng zhang bao gao : He xie she hui yu ke chi xu fa zhan. 2007 = China economic growth report : harmonious society and sustainable development. 2007 / Beijing da xue Zhongguo guo min jing ji he suan yu jing ji zeng z hang yan jiu zhong xin.  2007 1
143 Beijing da xue. : Quan qiu shuai tui xia de Zhongguo jing ji ke chi xu zeng zhang : Zhongguo jing ji zeng zhang bao gao 2009 = China economic growth report 2009 / Beijing da xue Zhongguo guo min jing ji he suan yu jing ji zeng zhang yan jiu zhong xin zhu.  2009 1
144   Beijing da xue. -- See Zhongguo jing ji yan jiu zhong xin   1
145 Beijing da xue. : Nan Song guan yao yu ge yao : Hangzhou nan Song guan yao lao hu dong yao zhi guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Beijing da xue Zhongguo kao gu xue yan jiu zhong xin, Hangzhou Shi yuan lin wen wu ju ; zhu bian Qin Dashu, Du Zhengxian ; gu wen Zhang Jianting, Liu Ying ; Ying wen fan yi Cheng Jiehua.  2004 1
146 Beijing da xue.   3
147 Beijing da xue. : Zhongguo bao gao. Min sheng : Beijing, Shanghai, Guangdong / Beijing da xue Zhongguo she hui ke xue diao cha zhong xin = Chinese family. Dynamics / Institute of Social Science Survey.  2010 1
148 Beijing da xue.   2
149 Beijing da xue.   2
150 Beijing da xue. : Zhongguo xiao shuo shi gao / Beijing da xue Zhong [guo yu yan] wen xue xi yi jiu wu wu ji Zhongguo xiao shuo shi gao bian ji wei yuan hui bian.  1960 1
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev 1 2 3 4 5 Next