My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Cai, Rukun. : Shenzi ji shuo / Cai Rukun bian zhu.  1965 1
Cai, Ruzhen. : Bu xu Lin Biao gao fu bi / Liu Qian, Wang Huaqing, Qing Ye shi ; Cai Ruzhen, Chang Tiejun, Xie Peilin hui.  1974 1
Cai, Shangji. : Sun Zhongshan yu Hong men Qing bang / Cai Shangji zhu.  1996 1
Cai, Shangjun. : Ai qing ma la tang [videorecording] = Spicy love soup / Xi'an dian ying zhi pian chang, Xi'an yi ma dian ying ji shu you xian gong si lian he she zhi ; bian ju Zhang Yang, Liu Fendou, Diao Yinan, Cai Shangjun ; dao yan, Zhang Yang.  2002 1
Cai, Shangsi, 1905-   13
Cai, Shangsi, 1905-2008, : Zhongguo san da si xiang zhi bi guan / Cai Shangsi zhu.  2014 1
Cai, Shangxiang, jin shi 1761. : Wang Jinggong nian pu kao lüe / Zai Shangxiang zhu.  1973 1
Cai, Shangzhong. : Ren kou ji chu zhi shi / Cai Shangzhong bian.  1982 1
Cai, Shaofen, 1973- : Fist of legend = Jing wu ying xiong / screenplay, director, Gordon Chan.  1999? 1
  Cai, Shaoji -- See Choi, Alfred   1
Cai Shaomin. : Taiwan wen hua si chao yu liang an qing jie [electronic resource] / Cai Shaomin zhe.  2005 1
Cai, Shaoqing. : Zhongguo jin dai hui dang shi yan jiu / Cai Shaoqing zhu.  1987 1
Cai, Shen, 1167-1230.   3
Cai, Shengchun. : Hebei Sheng zhi. Di 59 juan, Fu nü yun dong zhi / Hebei Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Cai, Shenghua. : Xi bu di qu neng yuan zi yuan you shi yu chang qi jing ji zeng zhang [electronic resource] = Advantage of energy resources and long-term economic development in China's western region / Cai Shenghua ... [et al.] zhu.  2011 1
Cai, Shengshao. : Lingui xian zhi : er shi er juan / Cai Shengshao deng xiu ; Hu Qian deng zuan.  1967 1
Cai, Shenshen,   4
Cai, Shiba. : Zhangping xian zhi : [10 juan] / Lin Dezhen zuan ; Cai Shiba xiu.  1967 1
Cai, Shijun. : Xin Ma Hua ren kang Ri shi liao, 1937-1945 / yuan zhu bian Xu Yunqiao ; bian xiu Cai Shijun.  1984 1
Cai, Shilian. : Zhongguo dang dai wen xue zuo pin xuan / Cai Shilian, Liu Xinsheng zhu bian.  2000 1
  Cai, Shishan -- See Tsai, Shih-shan Henry   1
Cai, Shiyuan, 1682-1733.   4
Cai, Shouqiu : Huan jing zheng ce fa lü wen ti yan jiu / Cai Shouqiu zhu.  1999 1
Cai, Shufang. : Guang chang huo bei : yi ge Xianggang nü ji zhe yan zhong de liu si xue guang / Cai Shufang.  2009 1
Cai, Shuheng. : Zhongguo xing fa shi / Cai Shuheng zhu.  1983 1
Cai, Shuiming, : MicroRNA regulatory network : structure and function / Zengrong Liu, Jianwei Shen, Shuiming Cai, Fang Yan.  2018 1
Cai, Shujuan.   4
Cai, Shuoli.   3
Cai, Shuqun. : Aozhou zi zhu you / [zuo zhe Jian Peifa ; bian ji Cai Shuqun, Jiang Yingzhu].  2000 1
Cai, Shushan, 1950- : Yan yu xing wei he yu yong luo ji = Speech acts and illocutionary logic / Cai Shushan zhu.  1998 1
Cai Sien. : Xiao ju ren si zhu yue tuan [videorecording] : Yin yue hui yan chu shi kuang.  2011 1
Cai, Sijing. : Beijing Shi neng yuan xiao fei yu er yang hua tan jian pai guan xi yan jiu [electronic resource] / Cai Sijing, Chen Haiyan zhu.  2010 1
Cai, Sixing. : Xianggang shi 100 jian da shi = 100 events in Hong Kong history / Cai Sixing zhu.  2012- 1
Cai, Songyun, 1892- : Ci yuan zhu / Zhang Yan zhu ; Xia Chengtao jiao zhu. Yue fu zhi mi jian shi / Sheng Yifu zhu ; Cai Songyun jian shi.  1963 1
Cai, Su, : Seamless Learning : Perspectives, Challenges and Opportunities / Chee-Kit Looi, Lung-Hsiang Wong, Christian Glahn, Su Cai, editors.  2019 1
Cai, T. Tony (Tianwen Tony) : High-dimensional data analysis / editors, T. Tony Cai, Xiaotong Shen.  2011 1
Cai, Taishan. : Tan tao Mazu wen hua zi yuan yu chuang yi chan ye fa zhan / Cai Taishan zhu.  2009 1
Cai tang zhu mei ti gu fen you xian gong si. : 23̆3N, 121̆54E [videorecording] : Lu Dao = Green Island / jian zhi Shi Yaping ; zhi pian Chen Zhikuan ; dao yan Wang Yuantong ; pang bai zhuan gao Zhang Naixing ; qi hua zhi zuo Cai tang zhu mei ti gu fen you xian gong si ; chu pin Guang hua chuan bo shi ye zong gong si.  2008 1
Cai, Tao, 11th/12th cent.   3
Cai, Tian. : Liaoguo Hua qiao gai kuang / Cai Tian zhu.  1988 1
Cai, Tiancai. : Jian zhu yi shu yang zhai feng shui zhuang huang da guan / Cai Tiancai zhu.  2004 1
  Cai, Tianwen -- See Cai, T. Tony (Tianwen Tony)   1
  Cai, Tianwen Tony -- See Cai, T. Tony (Tianwen Tony)   1
Cai, Tianxin, 1963-   2
Cai, Tiliang. : Yi geng ji : Zhongguo qing nian yi shu ju yuan cheng li 35 zhou nian / Cai Tiliang bian.  1984 1
Cai, Tingbiao, fl. 1730. : Conghua xian xin zhi [microform] : [5 juan] / [Zhang Jinglun zuan ; Cai Tingbiao xiu]  197-? 1
Cai, Tinggan, 1861-1935. : Laozi suo yin : yuan ming Lao jie Lao fu chuan zhu / [zhuan zhe Ye i.e. Cai Tinggan].  1979 1
Cai, Tingkai, 1892-1968.   2
Cai, Tinglan. : Penghu xu bian : Taiwan sheng / Jiang Yong zuan xiu ; Cai Tinglan deng ji.  1983 1
Cai, Tingwai Bill. : Nitric oxide donors : for pharmaceutical and biological applications / edited by Peng George Wang, Tingwei Bill Cai, Naoyuki Taniguchi.  2005 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next