My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  Cao uỷ Tị nạn Liên Hiệp Quó̂c -- See Office of the United Nations High Commissioner for Refugees   1
Cao Van Thuan, : Ben Hai People 1967, 1967.    1
Cao, Wanling. : Simakusi = A year in the clouds / jian zhi Lin Lequn ; zhi zuo ren Cao Wanling ; zhuan gao Falanke Shimisi ; dao yan Dien Qiangsheng, Falanke Shimisi.  2011 1
Cao, Wanru. : Zhongguo gu dai di tu ji / Cao Wanru... [et al.] bian = An Atlas of ancient maps in China / edited by Cao Wanru ... [et al.].  1997 1
Cao, Wei.   5
Cao, Wei, 1955-   2
Cao, Wei, 1959-   3
Cao, Wei, 1963- : "Jin Ping Mei" de yi shu shi jie / Cao Wei, Ning Zongyi zhu.  2002 1
Cao, Weichao. : Ying Han nong yao ci dian / Shi Dezhong, Hu Xiaoxing, Cao Weichao bian.  1979 1
Cao, Weidong, : Tong yi zhi bian : Zhong De wen hua guan xi yan jiu = Das eigene und die fremde : studien zur beziehung zwischen chinesischer und deutscher kultur / Cao Weidong zhu.  2016 1
Cao, Weidong, 1968- : Zhongguo "yi dai yi lu" tou zi an quan bao gao (2015-2016) = Report on the "Belt and Road Initiative" and China's investment safety (2015-2016) / zhu bian: Cao Weidong ; fu zhu bian: Zou Tongqian, Liang Haoguang  2016 1
Cao, Weiqi. : Pu'an zhi li ting zhi : 22 juan / Cao Weiqi zuan ; Wang Aolin xiu.  1974 1
Cao, Weixing. : Crop modeling and decision support [electronic resource] / Weixing Cao, Jeffrey W. White, Enli Wang [editors].  c2009 1
Cao, Wen, 1968- : Han yu yu yin jiao cheng / Cao Wen bian zhu.  2002 1
Cao, Wenda. : Xin bian jian zhu gong cheng cai liao shou ce [electronic resource] / Cao Wenda bian zhu.  2005 1
Cao, Wenhao. : Han yu qu du : Ying wen zhu shi, Han yu ping yin / Wu Zhenbang, Cao Wenhao bian.  1997 1
Cao, Wenqu.   2
Cao, Wenwu. : Applied numerical methods using MATLAB / Won Young Yang, Wenwu Cao, Tae-Sang Chung, John Morris.  2005 1
Cao, Wenxuan, 1954- .   3
Cao, Wenzhu.   2
Cao, Wugang, 19th cent. : Mei lan jia hua : [si juan si shi duan] / [Qing] Cao Wugang zhuan ; "Gu ben xiao shuo ji cheng" bian wei hui bian.  1990 1
Cao, X. : Biotechnology in China II [electronic resource] : chemicals, energy and environment / volume editors, G.T. Tsao, Pingkai Ouyang, Jian Chen ; with contributions by X. Cao ... [et al.].  c2010 1
  Cao, X. R. (Xi-Ren) -- See Cao, Xi-Ren   1
Cao, Xi-Ren.   2
Cao, Xia. : Kan Mo Yan : peng you, zhuan jia, tong hang yan zhong de nuo jiang de zhu / Zhang Qinghua, Cao Xia bian.  2013 1
Cao, Xian, ca. 541-ca. 645. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 5 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
Cao, Xiangyu. : Shanxi Sheng zhi. Ye jin gong ye zhi / Shanxi Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui zhu bian ; Cao Xiangyu deng bian zhu.  1991 1
Cao, Xianwen. : Ren sheng man si lu : Cao xianwen si shi nian za wen xuan ji / Cao Xianwen zhu.  1996 1
Cao, Xianyang. : Jiangxi gu qiao / Cao Xianyang, Ren Donghong, Shao Yan zhu bian.  2012 1
Cao, Xianyu. : Kuai ji dian suan hua shi xun [electronic resource] / zhu bian, Chen Shiwen, Cao Xianyu.  2010 1
Cao, Xianzhuo.   3
Cao, Xiaoheng. : Liang an jing mao guan xi de ji yu yu tiao zhan / Tong Zhenyuan, Cao Xiaoheng zhu bian.  2013 1
Cao, Xiaohong. : Zhongguo chuan tong wen hua zhi yao / zhu bian Zeng Dechang ; fu zhu bian Li Yunfeng, Cao Xiaohong ; shen ding Zhang Wenxun, Zhang Yuji.  2001 1
Cao, Xiaojing. : Shanghai Shi neng yuan tan pai fang, 2050 / Guo Ru, Cao Xiaojing, Li Fengting zhu.  2011 1
Cao, Xiaomin. : A general distributed source coding framework via block codes and their complements / Xiaomin Cao.  2010 1
Cao, Xiaoyan, : Ju luo yu li shi chong jian : Bilu Weilu he gu de shi qian ju luo xing tai / [Mei] Gedeng Weili zhu ; Xie Yinling, Cao Xiaoyan, Huang Jiahao, Li Yachun yi ; Chen Chun shen jiao.  2018 1
Cao, Xiaozhong, 12th cent. : Zheng lei ben cao [electronic resource] : [30 juan] / Tang Shenwei zhuan ; Cao Xiaozhong jiao ; Kou Zongshi yan yi.  2006 1
Cao, Xichen. : Dang an wen xian bian zuan xue / Cao Xichen, Liu Gengsheng bian zhu.  1987 1
Cao, Xifu.   13
  Cao, Xilei, 1955- -- See Chappell, Hilary, 1955-   1
Cao, Xin, : Databases theory and applications : 28th Australasian Database Conference, ADC 2017, Brisbane, QLD, Australia, September 25-28, 2017, Proceedings / Zi Huang, Xiaokui Xiao, Xin Cao (eds.).  2017 1
Cao, Xin   2
Cao, Xinbao, : Xu Shuzheng yu Wan xi xing wang yan jiu / Cao Xinbao zhu.  2016 1
Cao, Xing : CHINESE LEGENDS AND MYTHS [electronic resource]    1
  Cao, Xingyuan -- See Tsao, Hsingyuan   1
Cao, Xinhua, : Minguo jiu ti wen xue yan jiu / Cao Xinhua zhu bian.  2016- 1
Cao, Xinming. : Zhongguo zhi shi chan quan fa dian hua yan jiu / Cao Xinming zhu.  2005 1
  Cao, Xinwu, 1904- -- See Cao, Shuming, 1904-   1
Cao, Xinzhi. : Fu huo de tu di / Hang Yuehe [Cao Xinzhi] zhu.  1949 1
Cao, Xiren.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next