My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
AUTHORS (1-29 of 29)
Cun cui xue she.
1
 
    PRINTED BOOKS 1978

1927-1934 nian de fan Jiang zhan zheng : Cun cui xue she bian ji / [bian zhu zhe Zhong guo qing nian jun ren she]

    1927-1934年的反蔣戰爭 :中國青年軍人社. Zhongguo qing nian jun ren she.
Xianggang : Da dong tu shu gong si,    Di 1 ban.    2 v. ([20], 706 p.) ; 21 cm. 1978
2
 
    PRINTED BOOKS 1978

1927-1945 nian Guo gong dou zheng shi liao hui ji / Cun cui xue she bian ji.

    國共鬥爭史料彙輯.
Xianggang : Da dong tu shu gong si,    Di 1 ban.    2 v. ; 21 cm. 1978
3
 
    PRINTED BOOKS 1973

Er ci ge ming / [Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bian.

    二次革命周康燮.
Xianggang, Chong wen shu dian,        2, 194 p. 21 cm. 1973
4
 
    PRINTED BOOKS 1971

Gu Tinglin (Yanwu) xue ji / [Zhang Shunhui ; Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian.

    顧亭林(炎武)學記 Zhang, Shunhui.
Xianggang : Cong wen shu dian,        9, 101 p. ; 21 cm. 1971
5
 
    PRINTED BOOKS 1973

Jia wu zhan zheng / [Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bian.

    甲午戰爭周康燮.
Xianggang, Chong wen shu dian,        1, 158, 112 p. 27 cm. 1973
6
 
    PRINTED BOOKS 1975

Kang Changsu (Youwei) xian sheng nian pu / Zhao Fengtian bian ; Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian.

    Zhao, Fengtian.
Xianggang : Chong wen shu dian,        146 p. ; 27 cm. 1975
7
 
    PRINTED BOOKS 1971

Limadou yan jiu lun ji, / Cun cui xue she bian ji [Zhou Kangxie zhu bian]

    利瑪竇硏究論集,
Xianggang, Chong wen shu dian,        192 p. illus. 28 cm. 1971
8
 
    PRINTED BOOKS 1973

Liu Zongyuan yan jiu lun ji / [Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bian.

    柳宗元研究論集柳宗元,
Xianggang, Chong wen shu dian,        2, 174, 123 p. 21 cm. 1973
9
 
    PRINTED BOOKS 1972

Lun xie zuo jiu shi / Cun cui xue she bian ji.

    論寫作舊詩
[Xianggang? : Chong wen shu dian,        119 p. ; 21 cm. 1972
10
 
    PRINTED BOOKS 1977

Min guo yi lai Sichuan dong luan shi liao hui ji / Cun cui xue she bian ji.

    民國以來四川動亂史料彙輯
Xianggang : Da dong tu shu gong si,        201 p. ; 21 cm. 1977
11
 
    PRINTED BOOKS 1975

Ming dai she hui jing ji shi lun ji / Zhou Kangxie zhu bian ; Cun cui xue she bian ji.

    明代社會經濟史論集周康燮.
Xianggang : Chong wen shu dian,        3 v. ; 28 cm. 1975
12
 
    PRINTED BOOKS 1974

Oubei xian sheng nian pu / [yi ming bian ; Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian]

    甌北先生年譜趙翼,
Xianggang : Chong wen shu dian,        104 p. ; 21 cm. 1974
13
 
    PRINTED BOOKS 1971

Qing dai zhang gu zhui lu / [Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bian.

    清代掌故綴錄周康燮.
Xianggang? : Cong wen shu dian,        2, 416 p. ; 22 cm. 1971
14
 
    PRINTED BOOKS 1971

Song Liao Jin Yuan shi lun ji / [Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bian.

    宋遼金元史論集周康燮,
Xianggang, Chong wen shu dian,        5, 639 p. illus. 21 cm. 1971
15
 
    PRINTED BOOKS 1971

"Tang shi" yan jiu lun ji / [Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian].

    「唐詩」硏究論集/
Xianggang : Chong wen shu dian,        2, 269 p. ; 21 cm. 1971
16
 
    PRINTED BOOKS 1972

Wu Meicun nian pu : fu Guan yu Wu Meicun shi ji lun ping jiu zhong / Ma Daoyuan bian ; Cun cui xue she bian ji.

    吳梅村年譜 : Ma, Daoyuan.
[Xianggang?] : Chong wen shu dian,        1, 83, 4 p. 1972
17
 
    PRINTED BOOKS 1973

Wu xu wei xin yan jiu lun ji, / [Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bian.

    戊戌維新研究論集,周康燮.
Xianggang, Chong wen shu dian,        2, 194 p. 27 cm. 1973
18
 
    PRINTED BOOKS 1971

Yan Xizhai (yuan) xue pu / Cun cui xue she bian ji.

    顏習齋(元)學譜 Guo, Aichun.
Xianggang : Chong wen shu dian,        126 p. ; 21 cm. 1971
19
 
    PRINTED BOOKS 1974

Yang Shoujing yan jiu hui bian / [Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian].

    楊守敬硏究彙編楊守敬,
Xianggang : Chong wen shu dian,        1, 91 p. ; 21 cm. 1974
20
 
    PRINTED BOOKS 1973

Yang wu yun dong yan jiu lun ji, / [Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bian.

    洋務運動研究論集,周康燮.
Xianggang, Chong wen shu dian,        2, 155 p. 27 cm. 1973
21
 
    PRINTED BOOKS 1977

Yi jiu yi qi nian ding si Qing di fu pi shi liao hui ji / Cun cui xue she bian ji.

    一九一七年丁巳清帝復辟史料彙輯
Xianggang : Da dong tu shu gong si,        224 p., [3] leaves of plates : ill., ports. ; 21 cm. 1977
22
 
    PRINTED BOOKS 1973

Ying Fa lian jun / Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bian.

    英法聯軍
Xianggang, Chongwen shu dian,        2, 181 p. 21 cm. 1973
23
 
    PRINTED BOOKS 1972

Yuan Mei ping zhuan / [Yang Honglie zhu ; Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxian zhu bian].

    袁枚評傳 Yang, Honglie, 1901?-
Xianggang : Chong wen shu dian,        2, 292 p. ; 21 cm. 1972
24
 
    PRINTED BOOKS 1975

Zhang Shizhai xian sheng pu hui bian / [Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian]

    章實齋先生譜彙編章學誠,
Xianggang, Chong wen shu dian,        325 p., [1] leaf of plates : port. ; 21 cm. 1975
25
 
    PRINTED BOOKS 1975

Zhang Xuecheng yan jiu zhuan ji / [Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian].

    章學誠研究專輯
Xianggang : Chong wen shu dian,        2, 243 p. ; 21 cm. 1975
26
 
    PRINTED BOOKS 1979

Zhongguo jin san bai nian she hui jing ji shi lun ji / Cun cui xue she bian ji.

    中國近三百年社會經濟史論集
Xianggang : Chong wen shu dian,        5 v. ; 27 cm. 1979
27
 
    PRINTED BOOKS 1978

Zhongguo jin san bai nian xue shu si xiang lun ji / Cun cui she bian ji.

    中國近三百年學術思想論集
Xianggang : Bo wen shu ju,        4, 578 p. ; 21 cm. 1978
28
 
    PRINTED BOOKS 1975

Zhongguo jin san bai nian xue shu si xiang lun ji / [Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian].

    中國近三百年學術思想論集
Xianggang : Chong wen shu dian,        6 v. in 7 ; 22-28 cm. 1975
29
 
    PRINTED BOOKS 1972

Zhongguo jin san bai nian xue shu si xiang lun ji. san bian / [Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian.

    中國近三百年學術思想論集.周康夑.
Xianggang : Chong wen shu dian,    Jing zhuang ben.    2, 135 p. ; 26 cm. 1972
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove