My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Dai, Chengping, : Zhongguo gu dai wu zhi wen hua shi. Shi qian / Zhang Xingde, Dai Chengping zhu.  2015 1
Dai, Chenjing.   2
Dai, Chun. : Zhongguo dang dai jian zhu : 2008-20012 = Contemporary architecture in China / Zhi Wenjun, Dai Chun, Xu Jie zhu bian.  2013 1
Dai, Chunqiang. : Naxi zu : Lijiang Huangshan Xiang Baihua Cun / Naxi zu diao cha zu bian xie ; fen ce zhu bian Duan Gang, Dai Chunqiang.  2001 1
Dai, Chunyang. : Dunhuang Foyemiaowan Xi Jin hua xiang zhuan mu / Gansu Sheng wen wu kao gu yan jiu suo ; Dai Chunyang zhu bian.  1998 1
Dai, Cong.   2
Dai, D. N. : Solution of Crack Problems [electronic resource] : the Distributed Dislocation Technique / by D.A. Hills, P.A. Kelly, D.N. Dai, A.M. Korsunsky.  1996 1
Dai, Daniel, : Programming Pig, 2nd Edition [electronic resource] / Gates, Alan.  2016 1
Dai, David Yun.   6
Dai, De.   7
Dai, Deming. : Kuai ji zhun ze guo ji xie diao yan jiu [electronic resource] / Feng Shuping, Li Yuhuan, Dai Deming zhu.  2010 1
  Dai, Diana -- See Dai, Xiaoping Diana   1
  Dai, Diana XiaoPing -- See Dai, Xiaoping Diana   1
Dai, Dongxiong. : Qin shu fa lun wen ji / Dai Dongxiong zhu.  1988 1
  Dai, Dongyuan, 1724-1777 -- See Dai, Zhen, 1724-1777   1
Dai, Duheng, 1907-1964. : Bing fa san shu / Sunzi, Napolun, Kelaosaiweizi deng zhu ; Tao Xisheng, Dai Duheng bian yi.  1979 1
Dai, Dunbang.   6
Dai Eikoku Kita Eikoku Seisho Kaisha : Ruka den fukuinsho. Ei-Wa taishō = The gospel according to S. Luke. English and Japanese.  1921 1
Dai, Fa Foster, : Low-noise low-power design for phase-locked loops : multi-phase high-performance oscillators / Feng Zhao, Fa Foster Dai.  2015 1
Dai, Fan, 1967- : Virtual reality for industrial applications [electronic resource] / Fan Dai (ed.).    1
Dai, Fang, 1955- : The Red azalea : Chinese poetry since the Cultural Revolution / edited by Edward Morin ; translated by Fang Dai, Dennis Ding, and Edward Morin ; introduction by Leo Ou-fan Lee.  1990 1
Dai, Fanyu. : Fan Ye yu qi Hou Han shu / zhu zuo zhe Dai Fanyu.  1941 1
Dai, Fei, : Theory and methods of quantification design on system-level electromagnetic compatibility / Donglin Su, Shuguo Xie, Fei Dai, Yan Liu, Yunfeng Jia.  2019 1
Dai, Feng,   2
Dai, Feng, 1942- : Zhongguo cheng shi fa zhan bao gao (2008) / "Zhongguo cheng shi fa zhan bao gao" bian wei hui bian ; [zhu bian: Dai Feng]  2009 1
Dai, Fenghong, 1969- : Huanglong zong gong an = Zen koans of Huanglong zong / Dai Fenghong bian zhu.  2016 1
Dai, Fengqi. : Zhongguo dang dai jing ji fa lun gang / Zhou Kuizheng, Dai Fengqi, Li Guoben zhu.  1993 1
Dai, Fengxia. : Guo ji shang fa yu she wai fa gui / Cao Jianming, Dai Fengxia zhu.  1988 1
Dai, Foster. : Integrated circuit design for high-speed frequency synthesis / John Rogers, Calvin Plett, Foster Dai.  2006 1
Dai, Fudong, 1928- : Dai Fudong. Wu Lusheng / "Dang dai Zhongguo jian zhu shi" cong shu bian wei hui.  1999 1
Dai, Fugu, 1167- : Dai Min ji / (Song) Dai Min zhuan ; Wu Maoyun jiao jian. Dai Fugu ji / (Song) Dai Fugu zhuan ; Wu Maoyun jiao jian.  2016 1
Dai, Fugu, b. 1167.   4
Dai, Genyou. : Zhongguo huo bi zheng ce chuan dao ji zhi yan jiu / Dai Genyou zhu bain.  2002 1
Dai, Guang-ming. : Wavefront optics for vision correction [electronic resource] / Guang-ming Dai.  2008 1
Dai, Guanglu. : Menglaoshipnigu [electronic resource] : Zhuang zu wen hua gai lan = Meng lao ship ni gu : the general introduction of the culture of Zhuang people / Dai Guanglu, He Zhengting bian zhu.  2005 1
Dai, Guangrong,   2
Dai, Guangzhong.   4
Dai, Guanqing. : Xiang xiang de kuang huan : Zuo wei wen hua jing xiang de Min nan min jian gu shi yan jiu = Xiangxiang de kuanghuan : Zuowei wenhua jingxiang de minnan minjian gushi yanjiu / Dai Guanqing zhu.  2012 1
Dai, Guiying, : Zhuan xing fa zhan zhong de xi bu : quan fang wei de tan suo / Dai Guiying.  2012 1
Dai, Guoguang, : Wan wu ji cong hui you qi miao = All things wise and wonderful / (Ying) Jimi-Hali (James Herriot) zhu ; Dai Guoguang, Zhong Yanlun yi.  2015 1
  Dai, Guohui, 1931-2001 -- See Tai, Kokuki, 1931-2001   1
Dai, Guoqiang.   3
Dai, Guoqiang, 1952-   2
Dai, Guozhong.   2
Dai, Hao,   2
  Đại học Auckland -- See University of Auckland   1
  Đại học Birmingham -- See University of Birmingham   1
  Đại học California--Berkeley -- See University of California, Berkeley   1
  Đại học California tại Berkeley -- See University of California, Berkeley   1
  Đại học Eberhard Karls, Tübingen -- See Universität Tübingen   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next