My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Fang, Yizhi, 1611-1671.   4
Fang, Yong.   7
Fang, Yong, 1973- : Jiang Jieshi yu zhan shi jing ji yan jiu : 1931-1945 / Fang Yong zhu.  2013 1
Fang, Yongda. : Ying Han yi xue bai ke ci dian / yi zhe Fan Yongda.  1987 1
Fang, Yongxi. : Chang jian hua hui : cai se tu ji / Wang Dajun bian zhu ; Fang Yongxi she ying.  1985 1
Fang, Youguo. : Chongqing fang yan ci jie / zhu bian Zeng Xiaoyu ; fu zhu bian Yang Zaiwu ; zhuan xie Fang Youguo [and others].  1996 1
Fang, Yousheng. : Chu Zhang hua tai xue shu tao lun hui lun wen ji / Hubei Sheng kao gu xue hui bian ; Fang Yousheng zhu bian ; Chen Yuan'gao fu zhu bian.  1988 1
Fang, Youtong, : China's high-speed rail technology : an international perspective / Youtong Fang, Yuehong (Helen) Zhang, editors.  2018 1
Fang, Youzhi, fl. 1589-1599. : Shang han lun tiao bian : [11 juan / Zhang Ji zhuan ; Fang Youzhi bian ding].  1974 1
Fang, Yu,   3
Fang, Yu, 1945- : Zhongguo wen xue xin quan shi : guan she yu yi han / Lin Mingde ce hua ; Fang Yu ... [et al.].  2006 1
  Fang Yü, Chün-, 1938- -- See Yü, Chün-fang, 1938-   1
Fang, Yu, jin shi 1544. : Wanli Binzhou zhi / [Guo Fei zuan xiu]. Jiajing Nanning fu zhi / [Fang Yu zuan ji]. Wanli Taiping fu zhi /[Cai Ying'en, Gan Dongyang zuan].  1991 1
  Fang-Yu, Wang, 1913-1997 -- See Wang, Fangyu, 1913-1997   1
Fang, Yuankun, jin shi 1801. : Qi lü zhi nan. Jia bian : 8 juan, Yi bian 4 juan / Fang Yuankun ping dian.  1811 1
Fang, Yuanpeng, : Meiguo xin Hua qiao Hua ren yu Zhongguo fa zhan = Meiguo xinhuaqiaohuaren yu zhongguo fazhan / Ji Hong, Chen Xiankui, Bai Yuguang, Huang He, Chang Yi, Fang Yuanpeng zhu.  2015 1
Fang, Yuanping. : Da du shi fu wu ye qu wei li lun yu shi zheng yan jiu / Fang Yuanping, Yan Xiaopei zhu ; Yan Xiaopei zhu bian.  2008 1
Fang, Yuanzhen. : Wen xin diao long yu fo jiao guan xi zhi kao bian / Fang Yuanzhen zhu.  1987 1
Fang, Yue, 1199-1262.   2
Fang, Yuguang,   2
Fang, Yujun, : Zhongguo chuan tong de zheng zhi dao lu : tan xun Zhongguo gong chan dang zhi zheng de li shi wen hua yuan yuan / Fang Yujun zhu.  2013 1
Fang, Yunfang. : Qingdao jiu ying [electronic resource] = Old pictures of Qingdao / Shanghai Shi li shi bo wu guan bian ; Zhe Fu, Fang Yunfang bian zhu.  2007 1
Fang, Yunzhang.   2
Fang, Yunzhun. : Bian ge de li liang : ling dao yu guan li de cha yi / Yuehan P· Kete zhu; Fang Yunzhun, Zhang Xiaoqiang yi.  1997 1
Fang, Yuping. : Yuan ming yuan - li shi, xian zhuang, lun zheng / zhu bian Wang Daocheng ; fu zhu bian Fang Yuping.  1999 1
Fang, Yuqing. : Shi yong Han yu yu fa / Fang Yuqing zhu.  1992 1
Fang, Yuxiao. : Zhao Shuli de xiao shuo / Fang Yuxiao [zhu].  1964 1
Fang, Yuyan.   3
Fang, Yuyu. : Application of natural gas to diesel engines with high efficiency / Yuyu Fang.  2008 1
Fang, Zedai. : Ying Han yao li xue ci dian [electronic resource] / Liu Shanhui ... [et al.] zhu bian.  1993 1
Fang, Zengxian. : 2006 Shanghai shuang nian zhan : chao she ji / Fang Zengxian, Xu Jiang zhu bian = 2006 Shanghai biennale: Hyperdesign / Chief editor: Fang Zengxian, Xu Jiang.  2006 1
  Fang, Zhao Ling, 1914-2006 -- See Fang, Zhaolin, 1914-2006   1
Fang, Zhaoben, : Spectral theory of large dimensional random matrices and its applications to wireless communications and finance statistics : random matrix theory and its applications / Zhidong Bai (Northeast Normal University, China & National University of Singapore, Singapore), Zhaoben Fang (University of Science and Technology of China, China), Ying-Chang Liang (The Singapore Infocomm Research Institute, Singapore).  2014 1
Fang, Zhaohai. : Nian li pian shou cang yu tou zi [electronic resource] / Fang Zhaohai zhu.  2004 1
Fang, Zhaolin, 1914-   2
Fang, Zhaolin, 1914-2006. : Portfolio / Fang Zhaoling.  1983 1
  Fang, Zhaoling, 1914-2006 -- See Fang, Zhaolin, 1914-2006   1
Fang, Zhaoqin.   2
  房兆楹, 1908-1985 -- See Fang, Zhaoying, 1908-1985   1
Fang, Zhaoying, 1908-1985.   7
Fang, Zhen.   8
Fang, Zhen, 1963-   3
Fang, Zheng,   2
Fang, Zhengyao.   2
Fang, Zhenning. : Heart-made : the cutting edge of Chinese contemporary architecture / [authors, Fang Zhenning, Christophe Pourtois, Marcelle Rabinowicz].  2009 1
Fang, Zhi. : Shi jiu da zheng duo zhan / Fang Zhi bian zhuan.  2014 1
Fang, Zhida. : Jian zhu cheng bao shang biao zhun han ge shi / [Ying] Dawei Chabeier zhu ; Fang zhida deng yi.  2004 1
Fang, Zhigang Zak. : Sintering of advanced materials [electronic resource] : fundamentals and processes / edited by Zhigang Zak Fang.  2010 1
Fang, Zhigeng, 1962- : Grey game theory and its applications in economic decision-making [electronic resource] / Zhigeng Fang ... [et al.].  2010 1
Fang, Zhiguang. : Tai ping tian guo xing wang shi / Mao Jiaqi, Fang Zhiguang, Tong Guanghua zhu.  1980 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next