My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Fu dan da xue. : Zong he da xue sheng wu wu li xue jiao xue da gang : Si nian zhi sheng wu wu li zhuan ye / [Fu dan da xue deng].  1980 1
Fu dan da xue bo shi hou xiao you hui, : Quan qiu shi ye yu Zhongguo zhan lüe : xin ge ju, xin kai fang, xin ji shu / Fu dan da xue bo shi hou xiao you hui zu bian.  2016 1
Fu dan da xue jing ji xi gong nong bing xue yuan. : Ma tou shang de zheng zhi jing ji xue / Shanghai gang wu ju Yangshupu zhuang xie zhan gong ren xie zuo zu, Fu dan dai xue jing ji xi gong nong bing xue yuan bian xie.  1974 1
Fu dan da xue li shi xi. : Zhongguo chuan tong wen hua zai jian tao / Fu dan da xue li shi xi bian.  1987 1
  Fu dan da xue (Shanghai, China) -- See also Fu tan ta hsüeh (Shanghai, China)   1
Fu dan da xue (Shanghai, China)   8
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Xun zhao wen hua de zong ji : fu dan ban shu ping xuan, 1981-1991 = Tracing cultural tracks / ben she bian.  1991 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Chu tu wen xian yu gu wen zi yan jiu / [Fu dan da xue chu tu wen xian yu gu wen zi yan jiu zhong xin bian].  2006- 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Zhongguo dian ying, dian shi ju he hua ju fa zhan yan jiu bao gao.  2013- 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Dang dai fa xue yan jiu.  1988- 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Shanghai fa zhan bao gao : kua shi ji de Shanghai jing ji / Fu dan fa zhan yan jiu yuan ; [zhu bian Gao Ruxi].  1995 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Jiangsu, Shanghai fang yan diao cha, Jiangsu sheng Shanghai shi fang yan diao cha zhi dao zu zhu bian, Fu dan da xue fang yan diao cha gong zuo zu bian.  1970 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Da xue shu fa / Fu dan da xue fen xiao Zhong wen xi "Da xue shu fa" bian xie zu ; zhu bian Zhu Minshen ; te yue zhuan gao ren Weng Kaiyun ... [et al.].  1985 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Xue shuo Zhongguo hua = Study Chinese / Fu dan da xue guo ji wen hua jiao liu xue yuan.  1991 1
Fu dan da xue (Shanghai, China).   5
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Tou xi Zhenzhugang shi jian / Fu dan da xue li shi xi ben shu [i.e. tou xi Zhenzhugang shi jian bian xie zu.  1977 1
Fu dan da xue (Shanghai, China).   4
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Lü you xue [electronic resource] : xin li lun xin chang yu / Fu dan da xue lü you xue xi bian.  2011 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Sha E qin Hua shi / Fu dan da xue li shi xi "Sha E qin Hua shi" bian xie zu.  1986 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Jiangsu, Shanghai fang yan diao cha, Jiangsu sheng Shanghai shi fang yan diao cha zhi dao zu zhu bian, Fu dan da xue fang yan diao cha gong zuo zu bian.  1970 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Sheng wu ji chu zhi shi / Fu dan da xue sheng wu xi "Sheng wu ji chu zhi shi" bian xie zu bian.  1975 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Shi jie jing ji wen hui.    1
Fu dan da xue (Shanghai, China).   2
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Xu xiu Si ku quan shu zong mu lu suo yin / "Xu xiu Si ku quan shu" bian zuan wei yuan hui, Fu dan da xue tu shu guan gu ji bu bian.  2003 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Zhongguo gu dian wen xue li lun pi ping shi, zi liao suo yin = Index to source materials on the history of classical literary criticism / Fu dan da xue wen xue yan jiu shi bian.  1981? 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Ying Han dian zi xue xiao ci dian / Fu dan da xue wu li xi bian.  1974 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Xin wen da xue [electronic resource] = Xin wen da xue / Fu dan da xue xin wen xi.    1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Zou Taofen nian pu / Fu dan da xue xin wen xi yan jiu shi bian.  1982 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Zhongguo chuan bo xue ping lun = Chinese communication studies review / Fu dan da xue xin xi yu chuan bo yan jiu zhong xin bian.  2005- 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Yi chuan xue ci dian / Shanghai Fu dan da xue sheng wu xi yi chuan jiao yan zu, Yi chuan yan jiu suo bian yi.  1979 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Yi chuan xue ci dian / Shanghai Fu dan da xue sheng wu xi yi chuan jiao yan zu, Yi chuan yan jiu suo bian yi.  1979 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Yu fa xiu ci fang fa lun / Fu dan da xue yu fa xiu ci yan jiu shi bian.  1991 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Chen Wangdao xian sheng dan chen yi bai zhou nian ji nian wen ji / Fu dan da xue yu yan wen xue yan jiu suo bian.  1992 1
Fu dan da xue (Shanghai, China).   2
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Yu yan wen zi xue ci dian / Fu dan da xue Zhong wen xi, Fu dan da xue yu yan yan jiu suo, Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo.  1979 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Zhao Shuli zhuan ji / [Fu dan da xue Zhong wen xi "Zhao Shuli yan jiu zi liao bian ji zu"].  1981 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Laozi zhu shi / Fu dan da xue zhe xue xi "Laozi zhu shi" zu zhu.  1977 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : 1900-1949 nian quan guo zhu yao bao kan zhe xue lun wen zi liao suo yin : fu Jie fang hou wai guo zhe xue shi deng zhuan ti lun wen zi liao suo yin, 1949-1980 nian / Sichuan da xue zhe xue xi zi liao shi, Fu dan da xue zhe xue xi zi liao shi bian.  1989 1
Fu dan da xue(Shanghai, China). : Jie fa "Si ren bang" fan dang ji tuan zui xing : Bu fen bao kan, cai liao zhai bian / Fu dan da xue zheng xuan zu.  1976 1
Fu dan da xue (Shanghai, China).   2
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Zhongguo jin dai jian shi / Fu dan da xue li shi xi Zhongguo jin dai shi jiao yan zu bian zhu.  1975 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Shanghai jin rong zhong xin di wei de bian qian / Fu dan da xue Zhongguo jin rong shi yan jiu zhong xin bian.  2005 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Zhongguo li shi di zhen tu ji. Yuan gu zhi Yuan shi qi / Guo jia di zhen ju di qiu wu li yan jiu suo, Fu dan da xue Zhongguo li shi di li yan jiu suo zhu bian = Atlas of the historical earthquakes in China. The period from remote antiquity to the Yuan dynasty / compiler, Institute of Geophysics, State Seismological Bureau and Institute of Chinese Historical Geography, Fudan University.  1990 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Zhongguo wen hua yan jiu ji kan.  1984- 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Zhongguo xian dai wen lun xuan / bian xuan zhe Wang Yongsheng ... [et al.] ; zhu bian Wang Yongsheng ; [Fu dan da xue Zhongguo wen xue pi ping shi yan jiu shi bian].  1982 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Zhong yang hong jun wu ci fan "wei jiao" zi liao xuan bian / [Fu dan da xue li shi xi Zhongguo xian dai shi jiao yan zu bian].  1981 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Zhongguo jin dai wen xue shi gao / Fu dan da xue Zhong wen xi 1956 ji Zhongguo jin dai wen xue shi bian xie xiao zuo bian zhu.  1978 1
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Lu Xun za wen xuan / Fu dan da xue Zhong wen xi, Shanghai shi fan da xue Zhong wen xi xuan bian.  1973 1
Fu dan da xue (Shanghai, China).   3
Fu dan da xue (Shanghai, China). : Zhongguo gu dian wen xue cong kao / Fu dan da xue Zhongguo yu yan wen xue xi gu dian wen xue jiao yan shi, Fu dan da xue Zhongguo yu yan wen xue yan jiu suo wen xue pi ping shi yan jiu shi.  1985- 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next