My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Gao, Lifeng.   2
Gao, Ligen. : Zhongguo jing ju lian pu da guan / Gao Ligen hui zhu.  1994 1
Gao, Like. : Wei ji zhong de Zhongguo zhi shi fen zi : xun qiu zhi xu yu yi yi / Zhang Hao zhu ; Gao Like, Wang Yue yi ; Mao Xiaolin jiao yi.  2006 1
Gao, Lily, : Kin (Movie 2018) / Director: Baker, Jonathan.  2019 1
Gao, Lin.   2
Gao, Lin   2
Gao, Ling.   2
Gao, Lingmei. : Zhang Daqian hua ji / Gao Lingmei bian zuan ; Yao Xinnong ying yi.  1967 1
Gao, Lingwen. : Yan Xiu xian sheng nian pu / Yan Xiu zi ding ; Gao Lingwen bu ; Yan Renzeng zeng bian ; Wang Chengli ji zhu ; Zhang Pingyu can xiao.  1990 1
Gao, Lingyin.   2
Gao, Linzhao, : Li xiang zhi cheng : 21 shi ji Zhongguo xiang cun cheng shi hua de kun huo yu gou jian / Gao Linzhao zhu.  2015 1
Gao, Liping, : Computer supported cooperative work and social computing : 13th CCF Conference, ChineseCSCW 2018, Guilin, China, August 18-19, 2018, Revised Selected Papers / edited by Yuqing Sun, Tun Lu, Xiaolan Xie, Liping Gao, Hongfei Fan.  2019 1
Gao, Liren. : Jizhou Yonghe yao / Gao Liren zhu.  2002 1
Gao, Lishuang. : Shanxi liu li / Shanxi sheng gu jian zhu bao hu yan jiu suo, Chai Zejun bian zhu ; [she ying Gao Lishuang ... et al.].  1991 1
  Gao, Lixing -- See Corlett, Richard   1
Gao, Long. : Heterogeneous networks in LTE-advanced / Joydeep Acharya, Long Gao and Sudhanshu Gaur.  2014 1
Gao, Longxiang, : Delay tolerant networks / Longxiang Gao, Shui Yu, Tom H. Luan, Wanlei Zhou.  2015 1
Gao, Lu.   4
Gao, Lü, 1918-   5
Gao, Luming. : Li sao zuan yi / You Guo'en zhu bian ; Jin Kaicheng bu ji ; Dong Hongli, Gao Luming can jiao.  1980 1
  Gao, Luopei, 1910-1967 -- See Gulik, Robert Hans van, 1910-1967   1
Gao, Lütai. : Ri, Ying, Zhong jian zhu gong cheng ci dian = Japanese-English-Chinese dictionary of construction engineering / Zuo Xiuling, Chen Hongzhi zhu bian.  1983 1
Gao, Mei. : Jujian ji [electronic resource] / [Gao Zhu zhuan]. Lin hu yi gao / [Gao Pengfei zhuan]. Jiang cun yi gao / [Gao Mai zhuan]. Shu liao xiao ji / [Gao Sisun zhuan ; Gao Shiqi ji].  2006 1
Gao, Meiqing.   6
Gao, Meishi. : Pu Ying Zhong wen zi dian / Gao Meishi zhu.  1958 1
Gao, Meiting. : Pi dian Tang Song ba jia chao : [8 juan] / Gao Meiting ji ping.  1835 1
Gao, Meixuan, : Xun mi yu tan suo : Zhongguo dong bei yuan shi wen hua kao gu lun wen ji / Li Gongdu, Gao Meixuan zhu.  2014 1
Gao, Meiying, : Yuenan Guozuo Hani ren wen hua diao cha yan jiu / Yang Liujin, Li Youshun, Gao Meiying zhu.  2016 1
Gao, Mengtao. : Guan zhu fu nü jian kang : Zhongguo nong cun pin kun di qu fu nü sheng zhi jian kang de ying xiang yin su fen xi = Focus on the women's health : an analysis on the impacts of the women reproductive health in Chinese poor rural area / Gao Mengtao zhu.  2007 1
Gao, Michael, : DB2® SQL PL: Essential Guide for DB2® UDB on Linux™, UNIX®, Windows®, i5/OS™, and z/OS®, Second Edition [electronic resource] / Janmohamed, Zamil.  2004 1
Gao, Michael C., : High-entropy alloys : fundamentals and applications / Michael C. Gao, Jien-Wei Yeh, Peter K. Liaw, Yong Zhang, editors.  2016 1
Gao, Min.   5
Gao, Min, 1927-   4
Gao, Minfu, 1905-1975. : Gao Minfu zhan di ri ji / [Shen Jun bian].  1988 1
Gao, Ming.   5
Gao, Ming, 1909-.   8
Gao, Ming, 1974- : Tian cai zai zuo, feng zi zai you / Gao Ming zhu.  2016 1
Gao, Ming, approximately 1306-1359. : The lute : Kao Ming's Pʻi-pʻa chi / translated by Jean Mulligan.  1980 1
Gao, Ming, fl. 1345   7
Gao, Minghui,   2
Gao, Mingjie. : Cheng xiang tong chou fa zhan yan jiu [electronic resource] / Luo Qiyou, Gao Mingjie, Zhang Qing deng bian zhu.  2010 1
Gao, Mingkai, 1912-   8
Gao, Mingle. : Han yu jiao xue yu yan jiu wen ji : ji nian Huang Borong jiao shou cong jiao 50 zhou nian / Qi Xiaojie, Gao Mingle zhu bian ; Shi Guanxin, Nie Zhiping fu zhu bian.  2005 1
Gao, Minglu.   7
Gao, Mingming. : Qu wei Han yu = Entertaining yourself with Chinese / Liu Delian, Gao Mingming bian zhu.  1990 1
Gao, Mingqiang. : Shen mi de tu teng / Gao Mingqiang zhu.  1989 1
Gao, Mingsheng. : Song ling shi diao wen shi / Zhang Guangli zhu ; Gao Mingsheng, Zhang Xiaoli hui.  2003 1
Gao, Mingshi.   5
Gao, Mingxuan.   7
Gao, Mingyan, : Alternatives to ritual : exhibition as a medium in china / edited by Biljana Ciric.  2013 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next