My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Guo, Wenbin, : Structure theory for canonical classes of finite groups / Wenbin Guo.  2015 1
Guo, Wenchang. : Ye cai de shi bie yu shi liao bao jian / Guo Wenchang zhu bian.  2002 1
Guo, Wenda. : Weihaiwei zhi / 10 juan, juan shou 1 juan / Bi Maodi yuan xiu ; Guo Wenda xu xiu.  1968 1
Guo, Wenhong. : Zhongguo zhuan ke da zi dian [electronic resource] / Ni Wendong ... [et al.] bian.  2001 1
Guo, Wenjing   4
Guo, Wenjing, 1956-   3
Guo, Wenjuan. : HSK gao fen gong lue (chu, zhong deng) : Yue du li jie / Guo Wenjuan, Hou Lei bian zhu.    1
Guo, Wenqi. : Zhongguo mei tan shi chang fa zhan lan pi shu. 2010 [electronic resource] / Guo Wenqi zhu bian ; Zhongguo (Taiyuan) mei tan jiao yi zhong xin, Shanxi fen wei neng yuan zi xun gong si bian zhu.  2010 1
Guo, Wenshu. : Hui huang shi wu nian. Hebei juan / [zhu bian Ye Liansong ; fu zhu bian Guo Wenshu, Sun Baocun].  1994 1
Guo, Wenxiang. : Mao Zedong de da ji huang : 1958-1962 nian de Zhongguo hao jie shi / Fengke zhu ; Guo Wenxiang, Lu Shuping, Chen Shan yi = Mao's great famine : the history of China's most devastating catastrophe / Frank Dikötter.  2012 1
Guo, Wenxin. : Chang jian lao nian bing zhen zhi yu bao jian = Changjian laonianbing zhenzhi yu baojian / gu wen Bai Shuzhong, Li Tiance, Yang Huarong ; zhu bian Liu Qingfeng, Guo Wenxin, Qiu Zhongjie.  2003 1
Guo, Wenyou.   7
Guo, Wenyuan. : Xian dai xing shi ye zhong de Zhao Shuli xiao shuo Guo Wenyuan zhu.  2009 1
Guo, Winona, : Tell me who you are : sharing our stories of race, culture, and identity / Winona Guo and Priya Vulchi.  2019 1
Guo, Woli. : Xin nû xing shou ce / Guo Woli.  1940 1
Guo, Wu.   3
Guo wu yuan. : Liang guo lun pi pan / Guo wu yuan.  1999 1
Guo wu yuan da lu ke xue yuan (Manchoukuo) : Tairiku Kagakuin kenkyū hōkoku = Report of the Institute of Scientific Research, Manchoukuo.  1936- 1
Guo wu yuan di 1 ci quan guo jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi (China) : Di yi ci quan guo jing ji pu cha zhu yao shu ju gong bao / Guo wu yuan di yi ci quan guo jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia tong ji ju = Communiqué on major data of the first national economic census of China / Office of the Leading Group of the State Council for the First National Economic Census, National Bureau of Statistics of China.  2006 1
Guo wu yuan di 2 ci quan guo nong ye pu cha ling dao xiao zu. : Zhongguo di er ci quan guo nong ye pu cha zi liao hui bian. Zong he juan / Guo wu yuan di er ci quan guo nong ye pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia tong ji ju bian.  2010 1
Guo wu yuan di er ci quan guo nong ye pu cha ling dao xiao zu. : Zhongguo di er ci quan guo nong ye pu cha zi liao hui bian. Nong cun juan / Guo wu yuan di er ci quan guo nong ye pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia tong ji ju bian.  2009 1
Guo wu yuan di yi ci jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi. : Zhongguo jing ji pu cha nian jian = China economic census yearbook.  2006- 1
Guo wu yuan di yi ci quan guo jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi (China) : Di yi ci quan guo jing ji pu cha fen xi bao gao xuan bian / Guo wu yuan di yi ci quan guo jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian.  2007 1
Guo wu yuan Dongbei jing ji qu gui hua ban gong shi (China) : Zhongguo Dongbei jing ji / Guo wu yuan Dongbei jing ji qu gui hua ban gong shi.  1987- 1
Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin (China)   11
Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin (China). : Zhongguo qi che chan ye fa zhan bao gao.    1
Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin (China). : Zhongguo da qi ye ji tuan nian du fa zhan bao gao = Annual report on the development of China's large enterprise groups.  2006- 1
Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin (China). : Zhongguo shi chang fa zhan bao gao.    1
Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin (China). : Jing ji fa zhan, gai ge yu zheng ce / Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin UNDP xiang mu zu.  1994- 1
Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin (China). : Zhongguo jing ji guan jian ci, 2009 / Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin xin xi zhong xin bian xie zu.  2010 1
Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin (China). : Zhongguo jing ji zeng zhang shi nian zhan wang (2014-2023) : zai gai ge zhong xing cheng zeng zhang xin chang tai / Liu Shijin zhu bian ; Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin "zhong chang qi zeng zhang" ke ti zu.  2014 1
Guo wu yuan fu pin ban wai zi xiang mu guan li zhong xin.   2
Guo wu yuan fu pin kai fa ling dao xiao zu.   3
Guo wu yuan huan jing bao hu wei yuan hui (China).   2
Guo wu yuan jing ji fa gui yan jiu zhong xin (China). : Jing ji fa zhi / Zhongguo jing ji fa yan jiu hui zhu ban ; Guo wu yuan jing ji fa gui yan jiu zhong xin ye wu zhi dao.  1985- 1
Guo wu yuan jing ji fa gui yan jiu zhong xin (China).   2
Guo wu yuan qiao wu ban gong shi. : Guo wu yuan qiao wu ban gong shi Wenchuan te da di zhen kang zhen jiu zai zhi / Guo wu yuan qiao wu ban gong shi bian ; Zhu bian Ma Rupei.  2011 1
Guo wu yuan quan guo 1 % ren kou chou yang diao cha ling dao xiao zu ban gong shi.   2
Guo wu yuan quan guo gong ye pu cha ling dao xiao zu. : Zhongguo gong ye jing ji tong ji zi liao / Guo wu yuan quan guo gong ye pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Guo jia tong ji ju gong ye jiao tong wu zi tong ji si bian.  1986 1
Guo wu yuan quan guo gong ye pu cha ling dao xiao zu (China). : Zhongguo gong ye cai wu xian zhuang / Guo wu yuan quan guo gong ye pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Cai zheng bu gong ye jiao tong cai wu si bian zhu.  1991 1
Guo wu yuan San Xia gong cheng jian she wei yuan hui ban gong shi. : Hubei ku qu kao gu bao gao ji / Guo wu yuan San Xia gong cheng jian she wei yuan hui ban gong shi, Guo jia wen wu ju bian zhu.  2003- 1
Guo wu yuan sheng chan wei yuan hui (China) : Zhongguo gong ye nian jian / [Guo jia ji hua wei yuan hui, Guo wu yuan sheng chan wei yuan hui zhu ban ; "Zhongguo gong ye nian jian" bian ji wei yuan hui bian ji].  1991- 1
Guo wu yuan Taiwan shi wu ban gong shi. : Yi ge Zhongguo de yuan ze yu Taiwan wen ti / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan Taiwan shi wu ban gong shi, Guo wu yuan xin wen ban gong shi.  2000 1
  Guo wu yuan xin wen ban gong shi (China) -- See China. Guo wu yuan. Xin wen ban gong shi   1
Guo wu yuan xin xi hua gong zuo ban gong shi (China) : Zhongguo xin xi hua fa zhan bao gao.    1
Guo wu yuan xue wei wei yuan hui (China) : Directory of Chinese institutions of higher learning and research institutes authorized to confer doctor's and master's degrees / Office of the Academic Degrees Committee of the State Council, the People's Republic of China.  1988 1
Guo wu yuan xue wei wei yuan hui (China). : Quan guo shou yu bo shi he shuo shi xue wei de gao deng xue xiao ji ke yan ji gou ming ce / Guo wu yuan xue wei wei yuan hui ban gong shi bian.  1987 1
Guo, Wuhua. : Hangu Qu fang di chan zhi / Hangu Qu fang di chan guan li ju ; Guo Wuhua.  1999 1
Guo, Wuxin. : Jing ji da ci dian. Wai guo jing ji shi juan = Jingji da cidian / zhu bian Fan Kang, Chi Yuanji, Guo Wuxin ; fu zhu bian Zhu Kelang, Qu Ningwu, Wang Shutong.  1996 1
Guo, Wuxiong. : Wu dai shi liao tan yuan / Guo Wuxiong zhu.  1987 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next