My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hai, Lihong. : Nan guo hui feng. Hui zu juan = Nanguo hui feng / Hai Lihong zhu ; Luo Liming zhu bian.  2010 1
Hai, Lude. : Sheng huo zhong de Mao Zedong / Hai Lude deng bian zhu.  1989 1
Hai, Lun. : Chi xin lian / Hai Lun zhu.  1961 1
  Hai-ma, A-po-tʻê, 1893-1978 -- See Hyma, Albert, 1893-1978   1
  Hai-man, Ssu-tʻan-l -- See Hyman, Stanley   1
  Hai-ming-wei, 1899-1961 -- See Hemingway, Ernest, 1899-1961   1
Hai, Mo.   3
  Hai-mu, Pʻei-tʻe -- See Heim, Pat   1
Hai, Nan. : Feng qin yu nu ren [electronic resource] / Hai Nan zhu.  1992 1
Hai nan shi fan zhuan ke xue xiao zhong wen ke xue yuan. : Du dian lu xun / hai nan xin hua yin shua chang " qi . er yi " gong ren da xue xue yuan , hai nan shi fan zhuan ke xue jiao zhong wen ke xue yuan [ deng ] bian.  1976 1
Hai nan yin shua chang" qi. er yi" gong ren da xue xue yuan. : Du dian lu xun / hai nan xin hua yin shua chang " qi . er yi " gong ren da xue xue yuan , hai nan shi fan zhuan ke xue jiao zhong wen ke xue yuan [ deng ] bian.  1976 1
  Hai Nguyen -- See Nguyen, Hai (T. Hai)   1
  Hai-nieh, 1797-1856 -- See Heine, Heinrich, 1797-1856   1
  Hai, Pham Van -- See Pham, Van Hai (Cartographer)   1
  Hāi, Pītā B. -- See High, Peter B.   1
Hai, Rui, 1514-1587.   5
Hai shang si chou zhi lu yu shi jie wen hua yi chan shen bao xue shu yan tao hui (2014 : : Hai si shen bao shi jie wen hua yi chan yu dong Ya hai yang kao gu yan jiu / Chu Baoyang, Chen Jianzhong zhu bian.  2016 1
Hai Sheng Film Production Company (Firm) : Lust, caution / Hai Sheng Film Production Company ; Focus Features ; Haishang Films ; Mr. Yee Productions ; River Road Entertainment ; produced by William Kong, Ang Lee ; story by Eileen Chang ; screenplay by James Schamus, Hui-Ling Wang ; directed by Ang Lee.  2008 1
  Hai-ta-erh, Mi-erh-tsan Ma-hei-ma, 1499 or 1500-1551 -- See Ḥaydar Mīrzā, 1499 or 1500-1551   1
Hai tang xiao zu. : Da lu si fa zhi du / [bian zhe Hai tang xiao zu].  1991 1
Hai, Tao.   4
  Hai-te-ko, 1889-1976 -- See Heidegger, Martin, 1889-1976   1
  Hai-te-ko-erh, 1889-1976 -- See Heidegger, Martin, 1889-1976   1
Hai Thu. -- 3 entries   3
Hai tian chu ban she. : Xian dai shi liao / [bian ji Hai tian chu ban she]  1980 1
Hai tian shu lou. : Hui yu jing xuan : [Zhong wai ge yan jing hua de bao zang] / [Hai tian shu lou]  1984 1
  Hải, Trà̂n Trọng -- See Trà̂n, Trọng Hải   1
Hải Triều,   2
  Hai Trong Tran -- See Trà̂n, Trọng Hải   1
  Hai-tzu, 1964-1989 -- See Haizi, 1964-1989   1
Hai wai Hua ren yan jiu yan tao hui (2002 : : Hai wai Hua ren yan jiu lun ji = Selected papers on overseas Chinese / Hao Shiyuan zhu bian.  2002 1
Hai wai Hua ren zi liao yan jiu zhong xin. : Yue dong san zhou de di fang she hui zhi zong zu, min jian xin yang yu min su / zhu bian Tan Weilun.  2002 1
Hai wai ji shu he zuo wei yuan hui. : Wo guo hai wai ji shu he zuo zhi zhi xing / [Wai jiao bu Feizhou si Zhong Nan Mei si Ya Tai si Ya xi si, Xing zheng yuan nong ye wei yuan hui mi shu shi, Hai wai ji shu he zuo wei yuan hui mi shu chu bian yin].  1987 1
  Hai-wei -- See Hevi, Emmanuel John   1
Hai, Wei. : Zhonghua Renmin Gongheguo guo shi da ci dian [electronic resource] / Zhang Jinfan ... [et al.] zhu bian.  1992 1
  Hai, Weilan -- See Chang, Willow Hai   1
Hai, Weiliang. : Yisilan ren quan lun cong / Hai Weiliang yi.  1978 1
Hai, Wen.   3
Hai xia jiao liu ji jin hui.   3
Hai xia liang an chu ban jiao liu zhong xin.   3
Hai xia liang an chuan tong min ju ying zao yu ji shu xue shu yan tao hui 2001 : : Zhongguo chuan tong min ju ying zao yu ji shu : '2001 Hai xia liang an chuan tong min ju ying zao yu ji shu xue shu yan tao hui lun wen ji / Lu Yuanding, Pan An zhu bian.  2002 1
Hai xia liang an dao jiao xue shu yan tao hui 1999 : : Dao jiao de li shi yu wen xue / Zheng Zhiming zhu bian.  2000 1
Hai xia liang an dao jiao xue shu yan tao hui 1999 :   2
Hai xia liang an fa lü yan jiu hui (China) : Hai xia liang an min jian jiao liu zheng ce yu fa lü / Hai xia liang an fa lü yan jiu hui zu zhi bian xie ; zhu bian Zhuang Jinfeng ; zhuan gao ren Jiu Changgen ... [et al.].  1991 1
Hai xia liang an ge zai xi chuang zuo yan tao hui (1997 : : Hai xia liang an ge zai xi chuang zuo yan tao hui lun wen ji / [bian ji zhe Taibei shi xian dai xi qu wen jiao xie hui].  1997 1
Hai xia liang an ji Gang Ao di qu jian zhu yi chan zai li yong yan tao hui (2013 : : Hai xia liang an ji Gang Ao di qu jian zhu yi chan zai li yong yan tao hui lun wen ji ji an li hui bian / Guo jia wen wu ju bian.  2013 1
Hai xia liang an li yuan xi xue shu yan tao hui bian ji wei yuan hui. : Hai xia liang an li yuan xi xue shu yan tao hui lun wen ji / [bian ji zhe Hai xia liang an li yuan xi xue shu yan tao hui bian ji wei yuan hui].  1998 1
Hai xia liang an min jian wen xue xue shu yan tao hui (2001). : 2001 hai xia liang an min jian wen xue xue shu yan tao hui lun wen ji / zhu bian guo li Hualian shi fan xue yuan min jian wen xue yan jiu suo.  2001 1
Hai xia liang an Qing dai Yangzhou xue pai xue shu yan tao hui : (2000 : : Qing dai Yangzhou xue shu yan jiu / zhu bian Qi Longwei, Lin Qingzhang ; bian ji Huang Zhiming.  2001 1
Hai xia "liang an si di" fan yi yu kua wen hua jiao liu yan tao hui 2013 : : Fan yi yu kua wen hua jiao liu : hu dong yu gong sheng = Translation and intercultural communication : interaction and reciprocity / Hu Gengshen zhu bian.  2015 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next