My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Jin Sui bian qu cai zheng jing ji shi bian xie zu. : Jin Sui bian qu cai zheng jing ji shi zi liao xuan bian / [Jin Sui bian qu cai zheng jing ji shi bian xie zu, Shanxi sheng dang an guan].  1986 1
Jin Sui ge ming gen ju di shi liao zheng bian zhi dao zu. : Jin Sui ge ming gen ju di da shi ji / Zhong gong Shanxi sheng wei dang shi yan jiu shi, Zhong gong Nei Menggu Zizhiqu wei dang shi zi liao zheng yan wei ban gong shi, Jin Sui ge ming gen ju di shi liao zheng bian zhi dao zu ban gong shi.  1989 1
Jin, Taijun, 1963- : Xiang cun guan xi yu cun min zi zhi = Xiangcun guanxi yu cunmin zizhi / Jin Taijun, Shi Congmei zhu.  2002 1
Jin, Tan, : Experimental and applied mechanics : selected, peer reviewed papers from the 2014 International Conference on Experimental and Applied Mechanics (EAM 2014), January 20-21, 2014, Miami, USA / edited by Tan Jin.  2014 1
Jin, Tan, 17th/18th cent.   2
Jin, Tan, active 17th century-18th century. : Wen rui lou cang shu mu lu / Jin Tan zhuan.  1991 1
Jin, Tao.   2
Jin, Tao, 1940-   3
Jin, Tao, fl. 1953-   2
Jin Teoh, Andrew Beng, : Biometric security / edited by David Chek Ling Ngo, Andrew Beng Jin Teoh and Jiankun Hu.  2015 1
Jin, Ti. : Youlixisi / Qiaoyisi zhu ; Jin Ti yi.  1994 1
Jin, Tian, : Chemotaxis [electronic resource] : methods and protocols / edited by Tian Jin and Dale Hereld.  c2009 1
Jin, Tian, : Chemotaxis : methods and protocols / edited by Tian Jin, Dale Hereld.  2009 1
Jin, Tianming. : Min zu xue tong lun / zhu bian Lin Yaohua ; fu zhu bian Jin Tianming, Chen Kejin.  1990 1
Jin, Tianzhu. : Qing zhen shi yi / Shicheng Jin xian sheng zhu.  1978 1
Jin, Tiekuan. : Nong cun ying yong wen / Zhu Jun, Jin Tiekuan bian xie.  1965 1
Jin, Tinghe, : Interculturality in Chinese language education / Tinghe Jin, Fred Dervin, editors.  2017 1
Jin, Tong.   5
Jin, Tongda. : Zhongguo dang dai guo hua jia ci dian / [Zong gu wen Liu Haisu ; zhu bian Jin Tongda, bian wei Chen Zufan ... et al.].  1990 1
Jin Vibhatakarasa : The military in politics : a study of military leadership in Thailand / by Jin Vibhatakarasa.  1966 1
Jin, Vigy : Shanghai Contemporary Art Archival Project : 1998-2012 / project curators, Vigy Jin, Davide Quadrio, Xu Zhen.  2017 1
Jin, Wan-cheng. : A practical handbook of acupuncture points / Jin Shi-ying, Jin Wan-cheng, Jin Pu ; translated by Jin Pu ; illustrated by Zhang Tong-yun.  2008 1
Jin, Wan-cheng, 1934- : A practical handbook of auricular acupuncture / Jin Shi-ying, Jin Wan-cheng, with co-author Jin Pu ; translated by Liu De-cheng & Liu Fang ; examined by You Huan-wen ; illustrated by Zhang Tong-yun & Liu Dai ; edited by Carl Stimson.  2008 1
Jin, Wancheng.   4
Jin, Wang, : China Rising : The Fire Inside.  2013 1
Jin, Wei.   2
  Jin, Wei, 1608-1661 -- See Jin, Shengtan, 1608-1661   1
Jin, Weibai, : Xiamen Min nan hong zhuan jian zhu = Xiamen Minnan hongzhuan jianzhu / Jin Weibai zhu bian ; Xiamen Shi wen hua guang dian xin wen chu ban ju, Xiamen Min nan hong zhuan jian zhu shen yi ban gong shi bian zhu.  2015 1
Jin, Weichun.   2
Jin, Weidong.   3
Jin, Weiguo. : Zhong hua ming yan jing ju da ci dian [electronic resource] / Xiong Jian ... [et al.] zhu bian.  2006 1
Jin, Weilian.   2
Jin, Weinuo.   41
Jin, Weiwei : NEXT WAVE (Lixenberg, O. Marshall, S. Nicolls, London Sinfonietta, Sound Intermedia, G. Walker) [electronic resource]  2015 1
Jin, Weixian. : Qidan de Dongbei zheng ce : Qidan yu Gaoli N├╝zhen guan xi zhi yan jiu / Jin Weixian zhu.  1981 1
Jin, Weixin.   2
Jin, Wen,   3
Jin, Wen, 1967- : Ren she shou ji : yi ge wai ren de tian tang yu di yu / Jin Wen zhu.  2002 1
Jin, Wen, 1977- : Pluralist universalism : an Asian Americanist critique of U.S. and Chinese multiculturalisms / Wen Jin.  2012 1
Jin, Wenfei, : Admixture dynamics, natural selection and diseases in admixed populations / Wenfei Jin.  2015 1
Jin, Wenhan. : Shi jie li shi ci dian / ["Shi jie li shi ci dian" bian wei hui bian ; zhu bian Jin Wenhan, Guo Shengming, Sun Daotian].  1985 1
Jin, Wenming. : Shi po tian jing dou Qiuyu : Yu Qiuyu san wen wen shi cha cuo bai li kao bian / Jin Wenming zhu.  2003 1
Jin, Wennan. : Shou dan qu tan / Jin Wennan zhu.  2003 1
Jin, Wensi, 1892-1968.   6
Jin, Wulan. : Kun Xin liang xian xu xiu he zhi : 52 juan, juan shou 1 juan, juan mo 1 juan / Wang Kun deng zuan ; Jin Wulan deng xiu.  1970 1
Jin, Xi. : Zhongguo tie lu shi hua / Jin Xi bian zhu.  1977 1
Jin xian dai shu fa da zhan (2003 : : Jin xian dai shu fa da zhan / [zhu bian Zhuang Fangrong] ; zhu ban dan wei Guo li guo fu ji nian guan, Zhonghua Minguo wen hua zi chan wei hu xue hui.  2003 1
Jin Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Jinxian zhi / Jinxian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1990 1
Jin, Xiang. : Saman xin yang yu min zu wen hua / Jin Xiang, Se Yin zhu bian.  2009 1
Jin, Xianghong. : Bayin'guoleng Menggu Zizhizhou zhi = The district history of Bayinggoleng Mongolian Autonomous Prefecture / zhu bian Jin Xianghong ; fu zhu bian Xie Zhengxue, Fucha Zhaowen, Zhang Tixian ; Bayin'guoleng Menggu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next