My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Lu, Liya. : Guan zhu yu guan ai : Nong cun liu shou er tong wen ti yan jiu = Nongcun liushou ertong wenti yanjiu / Lu Liya zhu.  2012 1
Lu, Liyang, : Sichuan da xue jin xian dai jian zhu = The modern architecture of Sichuan University / Bian zhu Li Yunzhang, Zhang Lei, Lu Liyang.  2016 1
Lu, Liyun. : Wu xu bai ri zhi / Zhang Yaonan, Lu Liyun, Sun Yuyang zhu.  1998 1
Lü, Lizheng. : Ren lei xue jia de bo wu guan : Guide to Museum of Institute of Ethnology Academia Sinica / [zhu bian Lü Lizheng]  1988 1
Lü, Lizheng, 1950-   4
Lu, Long. : Han Ying Fa Xi E guo ji shang wu ci dian = A Chinese-English-French-Spanish-Russian international business dictionary / zhu bian Lu Long.  2002 1
Lu, Long Jason, : Gene essentiality : methods and protocols / edited by Long Jason Lu.  2015 1
Lu, Longguang. : Zhongguo tong xing lian yan jiu / zhu bian Liu Dalin, Lu Longguang.  2005 1
Lu, Longqi, 1630-1693.   11
Lu, Lu. : Qu bi yu xian xian : Zhongguo xin sheng dai dao yan de di ceng kong jian gou / Lu Lu zhu.  2010 1
Lu, Lu : A primer on physical-layer network coding / Soung Chang Liew, Lu Lu, Shengli Zhang.  2015 1
  Lu, Lu-wang, active 9th century -- See Lu, Guimeng, active 9th century   1
Lu, Lucinda, : Art Nation.  2011 1
Lu, Lucy. : Journal of technology management in China [electronic resource] : Volume 3, Number 1, Triple helix in China : strategic challenges / guest editors: Lucy Lu and Henry Etzkowitz.  2008 1
Lü, Lühuan. : Luo shen miao : [shang, xia juan / Qingyaoshanqiao bian ci ; Yanbodiaotu pi dian].  1986 1
Lü, Lun. : Qiong xiang / Lü Lun zhu.  1958 1
Lu, Lun, 748?-798? : Lu Lun shi ji jiao zhu / Lu lun zhu ; Liu Chutang jiao zhu.  1989 1
Lu, Luo. : Handbook of research on work-life balance in Asia [electronic resource] / edited by Luo Lu and Cary L. Cooper.  2015 1
  Lu, Luwang, active 9th century -- See Lu, Guimeng, active 9th century   1
  Lü, Luwei -- See Lüqiu, Luwei   1
Lu, Madison,   27
Lu, Man San, 1980- : The scent of green papaya.  2009 1
Lu, Maode, 1888-. : Shi xue fang fa da gang / Lu Maode zhu.  1979 1
Lu, Maoxiu, 1818-1886.   2
Lu, Max. : Changing China : a geographic appraisal / Chiao-min Hsieh and Max Lu, editors.  2004 1
Lu, Mei,   2
Lü, Meili. : Zhongguo da lu gong zhong wai jiao zuo wei zhi ying xiang : yi Meiguo zhu liu mei ti cheng xian de Zhongguo guo jia xing xiang wei li / Lü Meili zhu = The influence of China's public diplomacy in the United States : a case study of the image of China reflected in mainstream U.S. newspapers / Meili Lu.  2013 1
Lü, Meiquan. : Zhongguo li dai zai xiang zhi / Lü Shaogang, Lü Meiquan bian zhu.  1991 1
Lu, Meisong. : Fujian Sheng li shi di tu ji : Fujian Sheng lishi dituji [cartographic material] / zhu bian Lu Meisong ; Fujian Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
Lu, Meisong, 1944- : Fuzhou ming yuan shi ying / Lu Meisong bian zhu.  2007 1
Lü, Meiyi. : Zhongguo fu nü yun dong, 1840-1921 / Lü Meiyi, Zheng Yongfu zhu.  1990 1
Lu, Meiying. : Zhongguo wan lian / yi ming.  1978? 1
Lu, Meizhen. : Fu li de Taiwan = Taiwan, an isle of abundance and beauty / Taiwan sheng zheng fu xin wen chu bian yin ; [Zhong wen zhuan shu Lin Guoqin ; Ying wen fan yi Chen Wenzong, Lu Meizhen ; tu pian bian ji Chen Jinzan].  1990 1
Lu, Melody. : Asian cross-border marriage migration : demographic patterns and social issues / edited by Wen-Shan Yang and Melody Chia-Wen Lu.  2010 1
Lu, Melody Chia-Wen.   2
Lu, Meng : Sustainable logistics and supply chains : innovations and integral approaches / Meng Lu, Joost De Bock, editors.  2016 1
Lu, Menglan. : Xin xiu Qingshuihe ting zhi / [Wen Xiu xiu ; Lu Menglan zuan]. Qingshuihe Xian xian zhang Wang Shida cheng bao chu xun qing xing / [Wang Shida zhuan]. Qingshuihe Xian gai lüe / [Qiao Jiyan zhuan]. Wuchuan Xian zhi lüe / [Yan Yixian xiu ; Wen Bingxun zuan]. Tumote Qi zhi / [Gao Geng'en zuan]. Tumote Tebieqi diao cha bao gao / [Meng Zang wei yuan hui xi Meng diao cha zu bian zuan].  2009 1
Lü, Mengxi. : Guangxi xu zhen shou ce / Lü Mengxi, Cai Zhongwu, Wu Zhongren bian zhu.  1987 1
Lu, Mengyang. : Weiya wen ji : shi juan / Huo Tao zhuan ; Lu Mengyang bian ; Xian Guiqi jiao.  1552 1
Lu, Mi.   2
Lü, Miaofen,   4
Lu, Miaoyan, 1973- : Wuming Xian cheng guan hua yu yin ci hui yan jiu / Lu Miaoyan zhu.  2016 1
Lü, Min.   7
Lu, Min-Zhan, 1946-   4
Lu, Minfeng, 1962- : Zhongguo xiao qi ye jin rong wen ti yan jiu [electronic resource] / Lu Minfeng zhu.  2010 1
Lu, Ming.   7
Lu, Ming, 1973-   5
Lu, Ming Q., : Approaching China's pharmaceutical market : a fundamental guide to clinical drug development / Ming Q. Lu, editor.  2015 1
Lu, Mingde, 1950- : Lu Mingde ge zhan, 1989-1994 / Taiwan sheng li mei shu guan bian ji wei yuan hui bian ji.  1994 1
Lu, Mingge. : Fang di chan gu jia li lun yu fang fa / zhu bian Zhang Yueqing, fu zhu bian Lu Mingge, Li Ying.  1995 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next